Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Indsatsplanlægning
Kapitel 3 Rådighedsindskrænkninger
Kapitel 4 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indsatsplaner

I medfør af § 16, stk. 1 og 3, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret lov nr. 1273 af 21. december 2011, samt § 26 a, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter krav til

1) grundlaget for og indholdet af indsatsplaner, der kan vedtages af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 13,

2) grundlaget for og indholdet af indsatsplaner, der kan vedtages af kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 13 a,

3) tidsfrister og procedurer i forbindelse med tilvejebringelse, ændring og ophævelse af indsatsplaner efter nr. 1 og 2,

4) grundlaget for, at der kan meddeles pålæg om foranstaltninger efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a, stk. 1, og

5) inddragelse af koordinationsforum, jf. vandforsyningslovens § 12.

Kapitel 2

Indsatsplanlægning

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal for områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsområder, og som er detaljeret kortlagt, jf. vandforsyningslovens § 13, stk. 2, og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, udarbejde en indsatsplan.

Stk. 2. Indsatsplaner for områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsområder, men som ikke er detaljeret kortlagt, jf. stk. 1, kan kun udarbejdes i det omfang, der i øvrigt foreligger dokumentation, der tilvejebringer et tilsvarende sikkert grundlag for at udarbejde en indsatsplan som nævnt i stk. 1.

§ 3. En indsatsplan skal mindst indeholde

1) et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen, jf. § 2,

2) en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres,

3) en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen,

4) en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen, og

5) en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.

Stk. 2. En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan som i givet fald skal ophæves.

§ 4. Senest 1 år efter, at den detaljerede kortlægning er afsluttet, udarbejder kommunalbestyrelsen under inddragelse af alle de direkte berørte parter et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af vandressourcen. Udkast til beskrivelse af foranstaltninger rettet mod den enkelte ejer kan indgå i forslag til indsatsplan.

§ 5. Inden høring og offentliggørelse skal kommunalbestyrelsen forelægge forslag til indsatsplan for koordinationsforum til drøftelse.

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplan og samtidig høre

1) ejere og lejere af de ejendomme, der er omfattet af forslag til indsatsplan,

2) ejere og lejere af ejendomme uden for forslagets gyldighedsområde i den udstrækning, hvor forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem,

3) berørte kommunalbestyrelser og regionsråd samt Naturstyrelsen

4) koordinationsforum, samt

5) berørte ejere af almene vandforsyningsanlæg og samarbejder, hvori indgår en eller flere berørte ejere af almene vandforsyningsanlæg.

Stk. 2. Offentliggørelse i henhold til stk. 1, kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 12 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag til indsatsplan.

§ 7. Inden endelig vedtagelse skal kommunalbestyrelsen forelægge det reviderede forslag til indsatsplan for koordinationsforum til orientering.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vedtager endeligt forslag til indsatsplan og underretter de berørte i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 13 b.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i §§ 2 – 7 ændre eller ophæve allerede vedtagne indsatsplaner.

§ 8. Kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan, jf. vandforsyningslovens § 13 a, efter reglerne i §§ 3 - 7 tilvejebringe, ændre eller ophæve egne indsatsplaner. Såfremt kortlægning, jf. § 2, stk. 1, ikke er gennemført, skal kommunalbestyrelsen eller ejeren af det almene vandforsyningsanlæg lade denne gennemføre, forinden indsatsplan kan udarbejdes. Kortlægning i medfør af § 2, stk. 1, kan undlades, jf. reglerne i § 2, stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg vedtager endeligt forslag til indsatsplan og underretter de berørte i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 13 b.

Kapitel 3

Rådighedsindskrænkninger

§ 9. Pålæg efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider, kan kun pålægges den enkelte ejer, når foranstaltningen er nødvendig for at opfylde målet med en indsatsplan, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 4

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6, stk. 2, træder dog først i kraft den 2. januar 2012.

Stk. 3. Bekendtgørelse 1430 af 13. december 2006 om indsatsplaner ophæves.

§ 11. For § 2, stk. 1 og 2, gælder, at indsatsområder findes i regionplaner, på Bornholm region- og kommuneplanen, indtil disse erstattes af vandplaner, jf. § 5, stk. 3, i lov nr. 1151 af 17. december 2003 om ændring af lov om vandforsyning m.v, lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om planlægning, som ændret ved § 3 i lov nr. 570 af 24. juni 2005 om ændring af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og lov om vandforsyning m.v. samt § 5 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard