Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering pr. 1. januar 2012 af visse vederlag og beløb i bekendtgørelse om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (sagsbehandlingsbekendtgørelsen)

I sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 og 2, og § 13, stk. 1 og 2, er der fastsat nærmere regler om faste og andre professionelle værgers vederlag.

I bekendtgørelsens § 18 er der endvidere fastsat nærmere regler om betaling af værgens vederlag og nødvendige udlæg.

Efter bekendtgørelsens § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, og § 18, stk. 1, skal henholdsvis de vederlagt og det indtægtsbeløb, der er angivet i bekendtgørelsen, hvert år reguleres den 1. januar efter lov om satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste højere kronebeløb, der er deleligt med 100.

Det kan på den baggrund oplyses, at vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, udgør 5.900 kr. i 2012, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 12, stk. 2, udgør 6.400 kr. i 2012.

Vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, udgør 7.000 kr. i 2012, mens vederlaget efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 13, stk. 2, udgør 2.800 kr. i 2012.

Indtægtsbeløbet efter sagsbehandlingsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, udgør 160.300 kr. i 2012.

Civilstyrelsen, den 25. november 2011

Rie Thoustrup Sørensen