Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

(Digital annoncering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11 g, stk. 4, § 11 h, § 11 i, § 52, stk. 3 og 4, § 58 og § 64, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, og lov nr. 1273 af 21. december 2011, § 35, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009 og § 67, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, fastsættes:«

2. I § 3, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Offentliggørelse efter stk. 1 og 2 kan ske udelukkende på den planlæggende myndigheds hjemmeside.«

3. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bekendtgørelsen efter stk. 1 kan ske udelukkende på den planlæggende myndigheds hjemmeside.«

4. I § 8 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bekendtgørelsen efter stk. 1 og 2 kan ske udelukkende på den planlæggende myndigheds hjemmeside.«

5. I § 9, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Bekendtgørelsen kan ske udelukkende på den planlæggende myndigheds hjemmeside.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2012.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard