Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet

(Digital annoncering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1 og 3, § 14, stk. 2, § 27, stk. 3, § 29, § 35, stk. 2, § 73, stk. 3, § 80, stk. 1 og 2 og § 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes:«

2. To steder i § 9, stk. 2, og fire steder i § 9, stk. 3, ændres »By- og Landskabsstyrelsen« til: »Naturstyrelsen«.

3. § 9, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Naturstyrelsen kan for konkrete vandområder fastsætte strengere miljøkvalitetskrav end de i bilag 2 og 3 anførte, når der er begrundet behov herfor. Naturstyrelsen skal forinden fastsættelse af et sådant miljøkvalitetskrav foretage offentlig høring ved annoncering med en høringsfrist på 4 uger. Annonceringen kan ske udelukkende på styrelsens hjemmeside. Efter høringsperiodens afslutning udarbejder Naturstyrelsen et endeligt miljøkvalitetskrav for det konkrete vandområde og underretter de miljømyndigheder, som kan blive berørt heraf.«

4. § 10 affattes således:

»§ 10. Miljøkvalitetskrav for konkrete vandområder fastsat i medfør af § 9, stk. 3 og 4, offentliggøres og optages ved førstkommende lejlighed i vandplanen eller i en ændring hertil. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside.«

5. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 23, stk. 3.« til: »§ 23, stk. 4.«

6. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For forurenende stoffer, som miljømyndigheden har forelagt for Naturstyrelsen, jf. § 9, stk. 2, fastsætter miljømyndigheden vilkår, når Naturstyrelsen har vurderet behovet for miljøkvalitetskrav for det konkrete område, og når der foreligger et forslag til kvalitetskriterium, jf. § 9, stk. 3, eller forslag til miljøkvalitetskrav, jf. § 9, stk. 4. Når der foreligger et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav, skal dette lægges til grund for afgørelsen. I afgørelser om godkendelse efter lovens § 33, hvor myndigheden fastsætter vilkår på baggrund af et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav fra Naturstyrelsen, skal der tages forbehold om, at vilkåret vil kunne blive revideret, når det endelige kvalitetskrav, jf. § 9, stk. 3 og 4, fastsættes til en anden værdi end i forslaget. I afgørelser efter lovens § 28, hvor miljømyndigheden har fastsat vilkår på baggrund af et forslag til kvalitetskriterium eller forslag til miljøkvalitetskrav fra Naturstyrelsen, kan miljømyndigheden i overensstemmelse med lovens § 30 ændre tilladelsen, hvis det endelige miljøkvalitetskrav fastsættes til en anden værdi end i forslaget.«

7. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Miljømyndigheden underretter Naturstyrelsen om udpegede blandingszoner med oplysninger om deres lokalisering og udstrækning samt om de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at mindske udstrækningen af blandingszonen, jf. § 15, stk. 5. Ved førstkommende lejligheden optager Naturstyrelsen udpegede blandingszoner i vandplanen eller i en opdatering heraf, og oplysninger om blandingszonernes lokalisering offentliggøres. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside.«

8. I § 21, stk. 1 og 2, ændres »By- og Landskabsstyrelsen« til: »Naturstyrelsen«.

9. Overskriften til bilag 3 affattes således:

»Bilag 3: Forurenede stoffer med EU-miljøkvalitetskrav for overfladevand (a).«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2012.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard