Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Oversigt (indholdsfortegnelse)
1.
2.
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 7-10, 7. udgave af 18. juni 2008, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (BL 7-10 A)

I medfør af luftfartslovens § 82, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 110 af 3. februar 2009 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, følgende:

1. Anmærkningen efter definitionen for »Venteposition (Runway-holding position)« affattes således:

»Anm.: I radiotelefoni-fraseologi anvendes udtrykket »holding point« (engelsk fraseologi) og »stoplinje« (dansk fraseologi) til at angive ventepositionen.«

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft 1. december 2011.

Trafikstyrelsen, den 16. november 2011

Carsten Falk Hansen

/ Per Veingberg