Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gældssanering

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2008 om gældssanering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1306 af 18. november 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, nr. 3, ændres »670 kr.« til: »690 kr.«

2. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.500 kr.« til: »1.550 kr.«

3. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »1.920 kr.« til: »1.980 kr.«

4. I § 6, stk. 3, nr. 4, ændres »2.750 kr.« til: »2.840 kr.«

5. I § 11, 1. pkt., ændres »5.480 kr.« til: »5.650 kr.«

6. I § 11, 2. pkt., ændres »3.820 kr.« til: »3.940 kr.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012, således at dens bestemmelser finder anvendelse for kendelser om gældssanering, der afsiges efter dette tidspunkt.

Justitsministeriet, den 29. november 2011

Morten Bødskov

/ Cristina A. Gulisano