Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

I medfør af § 31 a, stk. 3, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på kommunalbestyrelsernes udarbejdelse af kommunale handleplaner og fastsætter krav til indhold, prioritering og tidsfrist for gennemførelse af handleplanen samt forhold til de kommunale Natura-2000 handleplaner. Den kommunale handleplan efter lovens § 31 a benævnes herefter som den kommunale vandhandleplan eller vandhandleplanen.

Stk. 2. Ved en vandplan forstås i denne bekendtgørelse en statslig vandplan for et hovedvandopland, som ligger inden for et vanddistrikt fastlagt i lovens bilag 1. Opdelingen i hovedvandoplande fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Indholdet af den kommunale vandhandleplan

§ 2. Den kommunale vandhandleplan udarbejdes på baggrund af den vedtagne og offentliggjorte vandplan, jf. lovens § 31, inden for det eller de hovedvandoplande, hvor kommunen er beliggende.

Stk. 2. Den kommunale vandhandleplan udarbejdes på baggrund af de foranstaltninger, der er fastsat i vandplanen og dens indsatsprogram, jf. bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v., og som skal gennemføres af kommunalbestyrelsen inden for kommunens geografiske område på land og de tilstødende kystvande, som grænser op til hovedvandoplandet.

§ 3. Den kommunale vandhandleplan skal indeholde en redegørelse om forholdet til anden relevant planlægning og skal som minimum redegøre om forholdet til kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, råstofplanen og planer nævnt i § 6.

§ 4. Den kommunale vandhandleplan fastsætter, hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet, jf. bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v., dog uden at foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forbindelse med gennemførelsen af vandhandleplanen.

Stk. 2. Det skal på kort angives, hvor kommunalbestyrelsen skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af vandhandleplanen. Kortene skal optages som bilag til vandhandleplanen.

Stk. 3. Den kommunale handleplan skal indeholde en redegørelse om gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang den statslige vandplan for den forudgående periode er realiseret.

§ 5. Den kommunale vandhandleplan skal endvidere indeholde en prioritering og angivelse af forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning. Herunder skal der redegøres for, hvordan offentligheden efter reglerne i særlovgivningen vil blive inddraget i vandhandleplanens gennemførelse.

Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner

§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000- handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. december 2011.

Miljøministeriet, den 15. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

kort Size: (571 X 743)