Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31985L0337
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM)1)

I medfør af § 23, stk. 2 og 3, § 34, og § 38 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for ansøgninger om tilladelse i henhold til råstoflovens § 20, stk. 1, til:

1) Råstofindvinding i internationale naturbeskyttelsesområder (EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder).

2) Råstofindvinding på mere end 1 mio. m³ pr. år eller på mere end 5 mio. m³ i alt.

3) Råstofindvinding, som i øvrigt må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 1.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for indvinding af materialer, der fremkommer i forbindelse med oprensning og uddybning, og som nyttiggøres som råstoffer.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for råstofindvinding i Vadehavet - EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57 - til reparation af pludselig opståede skader på diger og tilgrænsende forland.

§ 2. Afgørelse efter § 1, stk. 1, nr. 3, om, at en indvinding ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal offentliggøres senest samtidig med, at tilladelse til indvinding meddeles. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside.

§ 3. Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding, der er omfattet af § 1, stk. 1, skal ledsages af en redegørelse, der udarbejdes af ansøgeren (VVM-redegørelse). Redegørelsen skal som minimum indeholde de i bilag 2 nævnte oplysninger.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan bestemme, at yderligere materiale til vurdering af indvirkninger på miljøet skal tilvejebringes.

§ 4. Oplysning om ansøgning og den i § 3 nævnte redegørelse bekendtgøres for offentligheden. Ansøgning og redegørelse vil kunne rekvireres. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Offentliggørelsen skal herudover indeholde oplysning om:

1) karakteren af mulige afgørelser,

2) offentlighedsperiodens længde og til hvem bemærkninger skal indgives, og hvortil spørgsmål i offentlighedsperioden kan rettes, og

3) hvor eventuelle rapporter, baggrundsnotater mv., der er udarbejdet i forbindelse med VVM-redegørelsen, ligger til gennemsyn for offentligheden.

Stk. 2. Ansøgning og VVM-redegørelse sendes til høring hos berørte myndigheder og organisationer.

Stk. 3. Frist for fremsættelse af bemærkninger fra offentligheden, myndigheder og organisationer fastsættes til minimum 8 uger.

§ 5. Oplysning om sagens afgørelse offentliggøres. Offentliggørelsen kan ske udelukkende på Naturstyrelsens hjemmeside. Afgørelsen med eventuelle vilkår, de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for afgørelsen og om nødvendigt en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger, som går ud på at undgå, begrænse og om muligt afbøde væsentlige negative virkninger, vil kunne rekvireres.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 126 af 4. marts 1999 om miljømæssig vurdering af råstofindvinding på havbunden (VVM).

Stk. 3. Ansøgninger om tilladelse omfattet af bestemmelsen i § 1, stk. 1, der er modtaget i Naturstyrelsen inden 14. marts 1999, behandles efter de hidtil gældende regler.

Miljøministeriet, den 12. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard


Bilag 1

Udvælgelseskriteriet omhandlet i § 1, nr. 3.

1.
Projekters karakteristika
 
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:
 
-
projektets dimensioner
 
-
kumulation med andre projekter
 
-
anvendelsen af naturressourcer
 
-
affaldsproduktion
 
-
forurening og gener
 
-
risikoen for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier.
 
2.
Projekters placering
 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:
 
-
nuværende arealanvendelse
 
-
naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området
 
-
det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:
   
a)
vådområder
   
b)
kystområder
   
c)
reservater og naturparker
   
d)
områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning
   
e)
områder, der i regionplaner er udlagt med skærpet målsætning
   
f)
områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet
   
g)
tætbefolkede områder
   
h)
vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk eller rekreativt synspunkt.
 
3.
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
 
De potentielle væsentlige virkninger af projekter skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:
 
-
påvirkningens omfang (geografisk område og antallet (omfanget) af personer, der berøres)
 
-
påvirkningens grænseoverskridende karakter
 
-
påvirkningsgrad og kompleksitet
 
-
påvirkningens sandsynlighed
 
-
påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet.


Bilag 2

Oplysninger der skal gives i henhold til § 3, stk. 1.

1.
En beskrivelse af den påtænkte indvinding, herunder navnlig:
 
1.1
Mængde, sammensætning og kvalitet af det råstof, som ønskes indvundet
 
1.2
Søkort eller UTM-kort i original målestok med tydelig angivelse af det ansøgte område, vedlagt en liste over positioner for områdeafgrænsningen.
 
1.3
Dokumentation for råstofforekomstens udstrækning, mængde, kvalitet og sammensætning i det ansøgte område.
 
1.4
Beskrivelse af den indvindingsmetode og det indvindingsudstyr som påtænkes anvendt, herunder kapacitet, maksimal arbejdsdybde, forventet produktion og indvindingsperiode.
 
1.5
Dokumentation for områdets fysiske tilstand, herunder overfladesedimentfordeling og dybdeforhold i og omkring indvindingsområdet.
 
1.6
Oplysninger om markedsforhold samt råstofmæssige og miljømæssige forhold, som skønnes at være af betydning i forbindelse med styrelsens vurdering, herunder oplysning om mulighederne for helt eller delvist at erstatte den ansøgte råstofressource med oprensnings- og uddybningsmaterialer (klapmaterialer).
 
1.7
Forslag til indvindings- og efterbehandlingsplan.
 
2.
En oversigt over de væsentligste alternativer og alternative indvindingsområder, som ansøgeren har undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at indvindingen ikke gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til valget af indvindingsområde under hensyn til virkningerne på miljøet.
 
3.
En beskrivelse af området og de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af den ønskede indvinding. Beskrivelse af indvindingens betydelige virkninger på området og omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på fauna, flora, havbund, vandmiljø, luft, den arkæologiske kulturarv, kystsikkerhed, fiskeri, sejlads og rekreative interesser.
 
4.
En beskrivelse af indvindingens såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet som følge af:
 
4.1
De fysiske indgreb.
 
4.2
Luftforurening.
 
4.3
Støjbelastning.
 
4.4
Anvendelsen af naturlige råstoffer.
 
4.5
Sedimentspild og stofspredning, eventuelt oliespild.
 
4.6
Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.
 
5.
For indvindinger i EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder og EF-habitatområder skal vurderingen tillige opfylde kravene til konsekvensvurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, pkt. 2-4.
 
6.
En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet, herunder opstilling af et overvågningsprogram.
 
7.
Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.
 
8.
En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet), EF-Tidende 1985, nr. L 175, side 40, som ændret ved Rådets Direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EF-Tidende 1997, nr. L 73, side 5.