Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 676 af 3. juli 2000 og nr. 141 af 4. marts 2005, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én forlygte, der afgiver hvidt eller gulligt lys tydeligt synligt forfra i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende og er synlig fra siderne. På en cykel med mere end to hjul skal forlygten være anbragt højst 0,5 m inden for cyklens yderste venstre punkt.

Stk. 2. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en cykel være forsynet med mindst én baglygte, der afgiver rødt lys bagud tydeligt synligt i mindst 300 meters afstand uden at virke blændende, og som er synlig fra siderne. En cykel med mere end to hjul skal, såfremt den højst er 1 m bred, være forsynet med mindst én baglygte anbragt i cyklens midterplan eller til venstre herfor, og, såfremt den er mere end 1 m bred, være forsynet med mindst to baglygter anbragt højst 0,4 m inden for cyklens yderste punkter og med en indbyrdes afstand på mindst 0,6 m.

Stk. 3. Ved kørsel i lygtetændingstiden skal en påhængsvogn til cykel være forsynet med mindst én baglygte anbragt i påhængsvognens midterplan eller til venstre herfor. En sidevogn til cykel skal i lygtetændingstiden være forsynet med mindst én baglygte, der er anbragt så tæt ved sidevognens yderste højre punkt som muligt. Baglygte på påhængs- eller sidevogn skal opfylde kravene til baglygte til cykel.

Stk. 4. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal opfylde bestemmelserne i § 16, stk. 2 eller overgangsbestemmelserne i § 16 a.

Stk. 5. For- og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være fastgjort til køretøjet på en måde, der sikrer, at lygten ikke ændrer indstilling under kørslen og skal være monteret således, at lygtens kernestråler peger henholdsvis lige fremad og lige bagud. Forlygte, der er beregnet til anvendelse på ubelyst vej, skal dog være indstillet med et fald.

Stk. 6. Forlygte, der afgiver hvidt lys, og baglygte på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan afgive blinkende lys. Blinkfrekvensen skal være mindst 120 blink pr. minut.

Stk. 7. En tre- eller firhjulet cykel, hvis konstruktion medfører, at tegngivning med en arm, jf. færdselslovens § 32, stk. 2 og 4, ikke er tydeligt synlig, skal være forsynet med 2 bagudrettede røde stoplygter, og 1 fremadrettet og 1 bagudrettet gul retningsviserblinklygte i hver side.

Stk. 8. Stoplygterne skal lyse straks ved aktivering af enten forhjuls- eller baghjulsbremsen og skal have en lysstyrke, der er væsentlig større end baglygternes lysstyrke.

Stk. 9. Retningsviserblinklygterne skal have en sådan lysstyrke, at de er tydeligt synlige i sollys. Retningsviserblinklygterne skal have en blinkfrekvens mellem 60 og 120 blink pr. minut.

Stk. 10. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan være forsynet med gule sidemarkeringslygter.

Stk. 11. En cykel kan være forsynet med lygter indbygget i pedaler, der fremad, bagud og til siden afgiver gult blinkende lys, når pedalerne betjenes.

Stk. 12. En cykel og påhængs- eller sidevogn hertil må ikke være forsynet med andre lygter end de foran anførte.

Stk. 13. På en cykel med påhængsvogn skal cyklen ikke være forsynet med baglygte.«

2. § 7, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Refleks på cykel og påhængs- eller sidevogn hertil skal være mærket efter bestemmelserne i § 16, stk. 4.«

3. § 13, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidigt betjenes. El-cykel kan dog være indrettet med en elektrisk gå-funktion, således at cyklens el-hjælpemotor kan afgive effekt ved hastigheder på 6 km/t eller derunder, selvom pedaler eller lignede ikke samtidigt betjenes, når en elektrisk kontakt, fx trykknap eller drejehåndtag monteret på styret, påvirkes manuelt af føreren. El-hjælpemotorens effektafgivelse skal automatisk ophøre, når påvirkningen af den elektriske kontakt på styret ophører.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Dele til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må kun markedsføres og sælges, såfremt delene opfylder kravene i §§ 2-5, § 6, stk. 1-3, stk. 6, stk. 9, og stk. 11, og § 9.«

5. § 16 affattes således:

»§ 16. Lygter og reflekser til brug for cykel og påhængs- og sidevogn hertil må endvidere kun markedsføres og sælges, såfremt lygterne, reflekserne og markedsføringen opfylder kravene i stk. 2-4.

Stk. 2. For- og baglygte skal have en lysstyrke på mindst 4 candela målt henholdsvis lige forfra og lige bagfra, mindst 0,4 candela målt 20º til hver side og mindst 0,05 candela målt 80º til hver side. For en batteridrevet lygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, gælder tillige, at den skal have en brugstid på mindst 5 timer. Brugstid er tiden, som lygten kan lyse med mindst den krævede lysstyrke, inden batteriet/batterierne skal udskiftes eller genoplades. For lygte, der kan indstilles til at blinke og til at lyse med fast lys eller til at have forskellige lysstyrker, gælder kravet om brugstid ved indstillingen, der medfører den korteste brugstid. Brugstiden måles, som tændt og slukket intervaller hver af 2 timers varighed, ved +5º celsius og med nominel batterispænding ved starttidspunktet.

Stk. 3. Batteridrevet for- og baglygte, undtagen lygte, hvor opladningen sker under kørsel, skal på lygten eller på dens salgsindpakning være tydeligt mærket med »Brugstid« eller »Run-time« efterfulgt af timeantallet og »timer« eller »hours«. Ved markedsføring fx i annoncer, brochurer eller på internettet af en sådan lygte skal brugstiden oplyses tydeligt.

Stk. 4. Hvid fremadrettet, rød bagudrettet og gul refleks, der vender til siden, skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse IA eller IVA eller godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse IA eller IVA. Hvide reflekterende dæk- eller fælgsider skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 88 og »E«-mærket eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land. Gul bevægelig, bagudrettet refleks skal være godkendt i henhold til ECE-regulativ nr. 3 og »E«-mærket i klasse I, IA eller IVA, godkendt i henhold til EF-direktiv nr. 76/757/EØF og »e«-mærket i klasse I, IA, eller IVA eller godkendt og mærket i henhold til nationale standarder eller regler i et andet EU-land eller EØS-land.«

6. Efter § 16 indsættes i kapitel 10:

»Overgangsbestemmelser

§ 16 a. Baglygte, der er erhvervet inden den 1. november 2012, kan fortsat anvendes, forudsat den opfylder kravene i § 6, stk. 2.«

7. § 17 affattes således:

»§ 17. Overtrædelse af §§ 1-5, § 6, stk. 1-5, § 6, stk. 6, 2. pkt., § 6, stk. 7-9 og stk. 12, § 7, stk. 1-9 og stk. 10, 2. pkt., § 8, § 9, stk. 2, § 10, stk. 1-4, § 11, stk. 1 og 2, og §§ 12, 13, 15, 16 og 16 a straffes med bøde.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2012.

Stk. 2. Enhver cykel og påhængs- eller sidevogn hertil kan straks indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Trafikstyrelsen, den 31. januar 2012

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.