Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0060
 
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v.
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Regler vedrørende kasinoets personale
Kapitel 4 De enkelte spil
Kapitel 5 Veksling af spillemærker samt opgørelse og kontrol med kontanter ved spillebordene m.v.
Kapitel 6 Spilleteknisk udstyr
Kapitel 7 Troncen
Kapitel 8 Årsregnskab og revision
Kapitel 9 Kontrol
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer1)2)

I medfør af § 17, § 41, § 42, stk. 6, og § 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Kapitel 1

Adgangskrav og åbningstider m.v.

§ 1. Lokaler med gevinstgivende spilleautomater skal sammen med det øvrige kasino udgøre et sammenhængende entréområde.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan Spillemyndigheden tillade, at der i særlige enkeltstående tilfælde afholdes turneringer i et nærtstående lokale.

Stk. 3. Enhver gæst skal på begæring under sit ophold i kasinoet forevise legitimation.

§ 2. Ingen gæster må under besøg i et kasino anvende elektronisk kalkulationsprogrammel.

§ 3. Kasinoer kan holde åbent dagligt mellem kl. 10.00 og 05.00.

Stk. 2. Der kan i den enkelte tilladelse til kasinodrift fastsættes særlige regler om åbningstid.

Kapitel 2

Registrering

§ 4. Ethvert kasino skal registrere oplysninger om enhver ankommende gæsts navn, adresse, fødselsdato, nationalitet samt angivelse af gæstens ankomsttidspunkt. Disse oplysninger skal opbevares af kasinoet i 5 år fra tidspunktet for gæstens besøg i kasinoet, hvorefter kasinoet skal foretage sletning af oplysningerne.

Stk. 2. Kasinoet skal samtidig med registreringen foretage en videoregistrering af den ankommende gæst, der sikrer efterfølgende identifikation af videooptagelsen med den i stk. 1 nævnte registrering. Videooptagelsen skal opbevares af kasinoet i 2 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i kasinoet, hvorefter kasinoet skal foretage sletning af optagelserne. Videooptagelser kan lagres analogt eller digitalt.

Stk. 3. Enhver gæst skal ved registrering efter stk. 1 forevise legitimation.

Stk. 4. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger og videooptagelser må alene videregives til politiet og Spillemyndigheden, der mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til oplysningerne, når det skønnes nødvendigt.

§ 5. Enhver kan kræve, at et kasino efter anmodning registrerer den pågældende med de i § 4, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger samt med oplysning om, at vedkommende skal afvises ved indgangen til kasinoet. Anmodningen, der kan fremsættes såvel skriftligt som ved personlig henvendelse, skal hidrøre fra den pågældende selv. Et kasino skal før registrering have modtaget en af den pågældende underskrevet erklæring om den ønskede registrering.

Stk. 2. Personer, der er registreret efter reglerne i stk. 1, kan til enhver tid begære registreringen slettet. Begæringen om sletning, der kan fremsættes efter samme regler som nævnt i stk. 1, har virkning fra og med 8 dage efter kasinoets modtagelse af begæringen.

Stk. 3. Oplysningerne i registeret skal automatisk slettes 5 år efter registreringen, selv om der ikke af den registrerede er fremsat begæring herom.

Stk. 4. Oplysninger, der er registreret i henhold til stk. 1, må ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 4, stk. 4.

Stk. 5. Såfremt en spiller har udelukket sig selv fra deltagelse i en tilladelsesindehavers spil, skal tilladelsesindehaveren informere spilleren om muligheden for rådgivning og behandling af ludomani på et dansk behandlingscenter.

§ 6. Ethvert kasino, der konstaterer falskspil eller andre strafbare handlinger i forbindelse med spillenes afvikling, kan foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, såfremt forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registrering som nævnt i 1. pkt. kan i registreringsperioden danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i kasinoet.

Stk. 2. Politiet underretter kasinoet om straffesagens endelige udfald. Såfremt anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller en sigtelse frafaldes, skal kasinoet straks slette den pågældende registrering. Det samme gælder, hvis den registrerede frifindes for det anmeldte forhold.

Stk. 3. Oplysninger registreret i henhold til stk. 1, som ikke skal slettes tidligere efter stk. 2, skal slettes senest 5 år efter straffesagens afslutning.

Stk. 4. Oplysninger, der er registreret i henhold til stk. 1, må ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 4, stk. 4. Oplysningerne kan dog videregives til andre kasinoer, hvis den registrerede er fundet skyldig i det anmeldte forhold. Det kasino, der modtager oplysningerne, kan registrere disse og anvende dem som grundlag for afvisning efter stk. 1, 2. pkt. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for de danske kasinoer, som oplysningerne videregives til.

Stk. 5. Et kasino kan foretage registrering af oplysninger om personer, der i udlandet er fundet skyldig i at have begået eller medvirket til falskspil eller andre strafbare handlinger på et kasino i forbindelse med spillenes afvikling. Kasinoet kan anvende oplysningerne som grundlag for afvisning efter stk. 1, 2. pkt. Reglen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for behandlingen af disse oplysninger.

§ 7. Dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner skal opbevares i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse.

Stk. 2. Ophører virksomheden, skal den senest fungerende ledelse sørge for, at identitetsoplysninger m.v. fortsat opbevares i overensstemmelse med stk. 1 og § 4, stk. 1. Opløses en virksomhed ved skifterettens mellemkomst, kan skifteretten beslutte, at andre end den senest fungerende ledelse skal opbevare oplysningerne.

Kapitel 3

Regler vedrørende kasinoets personale

§ 8. En ansat må ikke deltage i spil i kasinoet ud over i de tilfælde, hvor den ansattes funktion i kasinoet er at medvirke i spillenes afvikling.

§ 9. En ansat må ikke modtage gaver eller andre begunstigende ydelser fra kasinoets gæster.

Stk. 2. Kasinoets gæster kan lægge spillemærker bestemt for kasinoets personale i særlige beholdere (troncen).

Stk. 3. Beløb, der er givet i henhold til stk. 2, skal fordeles mellem de ansatte efter en skriftlig aftale, som skal være godkendt af Spillemyndigheden. Kasinoets bestyrelse, direktion, administrative personale og sikkerhedspersonale samt kontrollanter som nævnt i § 30 må dog ikke modtage ydelser fra troncen. Troncen må ikke anvendes til dækning af kasinoets udgifter til de ansatte til feriepenge, sygedagpenge eller løn under barsel m.v. eller godtgørelser i henhold til funktionærloven eller andet retsgrundlag.

Stk. 4. Kasinoets ledelse kan uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 forlods udtage 10 procent af troncens beholdning for hver måned til brug for kasinoets drift.

§ 10. Reglerne i § 8 og § 9, stk. 1, gælder også for indehaveren af tilladelsen samt for direktører og bestyrelsesmedlemmer i et selskab, der er meddelt tilladelse.

Kapitel 4

De enkelte spil

§ 11. En spiller må ikke indsætte mindre end 5 kr. eller mere end 50.000 kr. pr. chance, bortset fra spil i gevinstgivende spilleautomater, jf. § 12.

Stk. 2. Det enkelte kasino skal inden for de i stk. 1 nævnte indsatser fastsætte minimums- og maksimumsindsatser ved hvert enkelt spil. Minimums- og maksimumsindsatserne skal være opslået ved det enkelte spillebord.

§ 12. En spiller må ikke ved spil i gevinstgivende spilleautomater indsætte mindre end 1 kr. eller mere end 20 kr. pr. chance.

Kapitel 5

Veksling af spillemærker samt opgørelse og kontrol med kontanter ved spillebordene m.v.

§ 13. Indsatser i spil skal, bortset fra de i lovens § 16 nævnte spil, gøres med særlige spillemærker (jetons).

Stk. 2. Gevinster i spil skal, bortset fra de i lovens § 16 nævnte spil, udbetales i spillemærker.

Stk. 3. Veksling fra kontanter til spillemærker kan foretages i kasinoets vekselkasse samt ved spillebordene, mens veksling fra spillemærker til kontanter kun må finde sted i kasinoets vekselkasse.

Stk. 4. Et kasino skal føre et dagligt regnskab.

§ 14. Veksling af kontanter til spillemærker ved spillebordene kan kun ske, såfremt kontanterne af en croupier straks lægges i en boks i spillebordet, hvorfra kontanterne kun kan fjernes ved åbning af 2 forskellige låse.

Stk. 2. Ved veksling af kontanter ved spillebordene skal hele kontantbeløbet veksles til spillemærker.

§ 15. Optælling af boksens indhold skal ske dagligt. Efter et spillebords lukning skal indholdet i spillebordets boks optælles, inden spillebordet åbnes på ny. Optælling skal foretages af mindst én i kasinoet beskæftiget person sammen med kontrollanten, jf. § 30, som til enhver tid skal have samtlige nøgler til den ene af boksens låse.

Stk. 2. Der skal for hvert enkelt spillebord føres et regnskab, hvoraf det fremgår, hvor mange penge der dagligt har været i boksen. Regnskabet skal attesteres af kontrollanten, jf. § 30.

§ 16. Spillemærker kan kun veksles til kontanter i spillekasinoets vekselkasse. Veksling af spillemærker må alene ske til kontanter. Spillemyndigheden kan tillade, at der under særlige omstændigheder kan udbetales i check eller gennem pengeinstitut.

Stk. 2. Udbetaling af en gevinst fra gevinstgivende spilleautomater skal ske i kontanter eller værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontanter, hvis gevinsten ikke overstiger 20.000 kr.

Stk. 3. Udbetaling af en gevinst fra gevinstgivende spilleautomater kan tillige ske i check udstedt til den pågældende spiller, hvis gevinsten er mellem 20.000 kr. og 150.000 kr.

Stk. 4. Udbetaling af en gevinst fra gevinstgivende spilleautomater skal ske i check udstedt til den pågældende spiller, hvis gevinsten overstiger 150.000 kr.

Stk. 5. Kontrollanten, jf. § 30, skal ved sin underskrift attestere, at en gevinst, der udbetales i check, er vundet på en gevinstgivende spilleautomat i kasinoet, og at den spiller, der får gevinsten udbetalt i check, har forevist legitimation ved checkudstedelsen. Kasinoet skal opbevare en kopi af udstedte checks i 5 år.

Stk. 6. Kasinoet skal på forlangende fra en gæst opbevare kontante beløb efter stk. 1-3 i denne bestemmelse. Kasinoet udsteder en kvittering til gæsten som dokumentation for opbevaringen.

§ 17. Uanset reglerne i § 13 kan kasinoets gæster anvende spillemærker inden for kasinoets område som betaling ved køb af tobak, mad og drikkevarer.

Stk. 2. Spillemærker, der modtages som betaling, skal veksles dagligt i kasinoets vekselkasse inden kasinoets lukning.

Kapitel 6

Spilleteknisk udstyr

§ 18. For hvert roulettehjul, der opstilles, skal der fra en akkrediteret testvirksomhed, der er godkendt af Spillemyndigheden, foreligge en erklæring, der udstedes med en gyldighed i indtil 2 år, og som ikke må være ældre end 3 måneder.

Stk. 2. Erklæringen skal attestere:

1) at sandsynligheden for gevinst på de enkelte numre på roulettehjulet er lige stor,

2) at testvirksomheden har plomberet roulettehjulet, og

3) at roulettehjulet er forsynet med et skilt fra testvirksomheden, der ikke må kunne fjernes, uden at det ødelægges, og hvoraf roulettehjulets navn og nummer samt afprøvningens måned og år fremgår.

§ 19. Gevinstgivende spilleautomater skal tilsluttes et centralt overvågningssystem hos Spillemyndigheden, jf. dog § 37.

Stk. 2. Spilleautomater, der er forbundet elektronisk til det centrale overvågningssystem, skal være indrettet således, at de ikke er funktionsdygtige, hvis de er frakoblet systemet.

Stk. 3. Den tekniske installation, der anvendes til at forbinde spilleautomaterne med kontrolcomputeren, skal minimum én gang i døgnet sende fornøden information om de afviklede spil på spilleautomaten til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden.

§ 20. For hver gevinstgivende spilleautomat, der opstilles, skal der fra en akkrediteret testvirksomhed, der er godkendt af Spillemyndigheden, foreligge en erklæring, der udstedes med en gyldighed i indtil 5 år, og som ikke må være ældre end 3 måneder.

Stk. 2. Erklæringen skal attestere:

1) at spilleautomaten er forsynet med et tælleværk, som er synligt udefra, og som registrerer de samlede indkast og de udbetalte gevinster,

2) at tælleværket ikke kan nulstilles,

3) at udbetalingsprocenten ikke er under 80,

4) at gevinstudbetalingerne svarer til gevinsttabellen,

5) at det enkelte spil varer mindst 3 sekunder,

6) at der kun kan gøres indsats inden for de fastsatte minimums- og maksimumsindsatser, jf. § 12,

7) at testvirksomheden har plomberet tælleværket og de dele, som har betydning for spillenes afvikling, til sikring af, at der ikke kan foretages konstruktive ændringer af spilleautomaten, og at delen ikke kan fjernes fra automaten, og

8) at spilleautomaten er forsynet med et skilt fra testvirksomheden, der ikke må kunne fjernes, uden at det ødelægges, og hvoraf spilleautomatens navn og unikke nummer samt afprøvningens måned og år fremgår.

Stk. 3. For hver teknisk installation, der på kasinoet forbinder spilleautomaterne med kontrolcomputeren hos Spillemyndigheden, skal der foreligge en erklæring, hvori det attesteres, at installationen er godkendt. Installationen skal forsynes med et skilt fra testvirksomheden med godkendelsens måned og år.

§ 21. Et roulettehjul eller en gevinstgivende spilleautomat, hvorpå der er foretaget konstruktive ændringer, eller hvorpå plomberingen er brudt, f.eks. som følge af reparation, må ikke benyttes, før der er foretaget nyt syn.

§ 22. Kasinoets ledelse skal dagligt påse, at det spilletekniske udstyr fungerer fejlfrit.

§ 23. Spillemærker skal forsynes med det enkelte kasinos individuelle bomærke.

Kapitel 7

Troncen

§ 24. Spillemærker givet af gæsterne som gave bestemt for kasinoets personale skal lægges i særlige til dette formål indrettede beholdere (troncen).

Stk. 2. Troncen kan alene placeres i det enkelte spillebord, ved kasinoets vekselkasse samt ved kasinoets udgang. Såfremt troncen er placeret i et spillebord, skal den være placeret modsat den ende af bordet, hvor den i § 14 nævnte boks er placeret.

Stk. 3. Spillemærkerne må kun kunne fjernes fra troncen ved åbning af 2 forskellige låse.

§ 25. Optælling af troncens indhold skal ske dagligt. Efter et spillebords lukning skal indholdet i spillebordets tronc optælles, inden spillebordet åbnes på ny. Efter kasinoets lukning skal indholdet af troncen ved vekselkassen og ved kasinoets udgang optælles, inden kasinoet åbner på ny. Optælling skal foretages af mindst én i kasinoet beskæftiget person sammen med kontrollanten, som til enhver tid skal have samtlige nøgler til den ene af troncens låse.

Stk. 2. Der skal for hver enkelt tronc føres et regnskab, hvoraf fremgår den samlede værdi af de spillemærker, der dagligt har været i troncen. Regnskabet skal attesteres af kontrollanten. En repræsentant for det personale, der er omfattet af troncordningen, har ret til at overvære den daglige optælling af troncen.

Stk. 3. Det personale, der er omfattet af troncordningen, skal have adgang til at gøre sig bekendt med regnskabet for troncen.

Kapitel 8

Årsregnskab og revision

§ 26. Tilladelsesindehaveren skal, i det omfang vedkommende ikke er omfattet af den øvrige lovgivnings regler om bogføring og aflæggelse af årsregnskab m.v., foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter regler i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Indehaveren skal endvidere udarbejde en årsberetning.

Stk. 2. Årsregnskabet skal udarbejdes, således at det med revisionspåtegning foreligger i godkendt stand senest 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

§ 27. Hvis der ikke efter anden lovgivning er foreskrevet revision, skal tilladelsesindehaveren antage en eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer.

Stk. 2. Mindst en af revisorerne skal være statsautoriseret revisor.

Stk. 3. Spillemyndigheden kan afsætte revisor.

Stk. 4. Revisor skal til brug for tilladelsesindehaveren og dennes ledelse føre en revisionsprotokol. Tilladelsesindehaveren og alle medlemmer af ledelsen skal underskrive enhver protokoltilførsel.

§ 28. I forbindelse med sin kritiske gennemgang af regnskabsmaterialet og kasinoets forhold i øvrigt skal revisor efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Spillemyndigheden stiller.

Stk. 2. Revisor kan i øvrigt i påtegningen meddele oplysninger, som revisor anser det for rigtigst at lade komme til Spillemyndighedens kundskab.

§ 29. Tilladelsesindehaveren skal indsende en kopi af det reviderede årsregnskab samt af årsberetningen til Spillemyndigheden.

Kapitel 9

Kontrol

§ 30. Der skal altid være en af kasinoet uafhængig kontrollant til stede i hele kasinoets åbningstid. Kontrollanten skal være ansat af Spillemyndigheden.

Stk. 2. Kasinoet refunderer Spillemyndigheden et beløb svarende til de samlede løn- og administrationsudgifter, som Spillemyndigheden har afholdt til kontrollanter efter stk. 1. Uenighed om beløbets størrelse kan indbringes for Landsskatteretten.

§ 31. Inden kasinoets daglige åbning overværer kontrollanten optælling af kontanter og spillemærker i kasinoets vekselkasse og attesterer ved sin underskrift optællingen.

Stk. 2. Inden det enkelte spillebords åbning skal kontrollanten foretage følgende:

1) Overvære optælling af spillemærker ved spillebordet og attesterer ved sin underskrift optællingen.

2) Påse, at den for spillebordet fastsatte beholdning af spillemærker er til stede.

3) Påse, at boksene til kontanter ved spillebordene og troncen er forsvarligt aflåst.

4) Dagligt før åbning af de enkelte spilleborde med kortspil kontrollere, at alle kort er til stede. Ved tilførelse af nye kortspil til spillebordene skal disse tillige kontrolleres.

Stk. 3. Ved lukningen af det enkelte spillebord skal kontrollanten påse, at spillebordets beholdning af spillemærker opbevares i en boks, hvorfra spillemærkerne kun kan fjernes ved åbning af 2 forskellige låse. Kontrollanten skal have samtlige nøgler til den ene af boksens låse.

Stk. 4. Kontrollanten skal overvære optælling af det enkelte spillebords kontanter og spillemærker samt optælling af troncens indhold og ved sin underskrift attestere optællingen, jf. § 25, stk. 2. I forbindelse med optælling skal kontrollanten påse, at det enkelte spillebords beholdning af spillemærker bringes i overensstemmelse med den for spillebordet fastsatte beholdning af spillemærker og ved sin underskrift attestere beholdningen.

Stk. 5. Ved kasinoets lukning skal kontrollanten overvære optællingen af vekselkassens beholdning af såvel kontanter som spillemærker og ved sin underskrift attestere optællingen. Kontrollanten skal i forbindelse med optællingen af spillemærker påse, at kasinoets samlede beholdning af spillemærker ikke ændres, medmindre det af kasinoets daglige regnskab fremgår, at der er sket ændring i beholdningen af spillemærker.

Stk. 6. Kontrollanten skal overvære og attestere optællingen ved overførsler og vekslinger mellem de enkelte spilleborde og vekselkassen. Attestationen gives på en formular, hvoraf der lægges et eksemplar i henholdsvis spillebordets boks til kontanter og i vekselkassen.

§ 32. I ethvert kasino skal der være installeret apparatur, der gør det muligt samtidig at foretage videoovervågning af alle vekselkassens transaktioner samt af alle transaktioner i forbindelse med afviklingen af alle spil ved spillebordene.

Stk. 2. I kasinoets åbningstid skal der være mindst én person til stede, der kan betjene videomaskinerne. Videooptagelserne skal opbevares i 2 måneder efter optagelsen, videooptagelser fra spillebordene dog 1 måned, hvorefter kasinoet skal foretage sletning af optagelserne.

Stk. 3. Videooptagelserne må ikke videregives i videre omfang end nævnt i § 4, stk. 4.

§ 33. Kasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, skal være særligt opmærksom på transaktioner og vekslinger, som kan have tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ved mistanke om, at en transaktion eller veksling har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, skal dette undersøges nærmere af kasinoet. Kan mistanken om, at transaktionen eller vekslingen har eller har haft tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ikke umiddelbart afkræftes, skal Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet omgående underrettes.

Stk. 2. Hvis kontrollanten får kendskab til forhold, der formodes at have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, underretter kontrollanten Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet herom.

Stk. 3. Såfremt kasinoets ledelse, sikkerhedspersonale eller andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, får mistanke om, at der foregår uregelmæssigheder i forbindelse med spillenes afvikling, skal den, der får mistanken, straks underrette kontrollanten.

Stk. 4. Kasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, samt revisorer og andre, der udfører særlige hverv for kasinoet, er forpligtet til at hemmeligholde, at der er eller vil blive givet underretning efter stk. 1, eller at der er eller vil blive iværksat en undersøgelse om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Stk. 5. Oplysninger, der i god tro gives i medfør af stk. 1 og 2, anses ikke for et brud på den tavshedspligt, der er fastsat i lovgivning eller i medfør af lov eller i henhold til kontrakt. Videregivelse af sådanne oplysninger påfører ikke den, der videregiver oplysningerne, nogen form for ansvar.

§ 34. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet kan, såfremt efterforskningsmæssige hensyn ikke taler imod, give kasinoets ledelse meddelelse om status i en sag, hvori der er givet underretning om mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om der er rejst sigtelse i sagen, ligesom der kan gives underretning om sletning i hvidvaskregisteret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og om endelig afgørelse ved domfældelse eventuelt i form af en dom eller domsekstrakt.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte meddelelser må ikke uberettiget videregives.

§ 35. Et kasino skal udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer, herunder om kundelegitimation, underretning, opbevaring af registreringer, kommunikation og kontrol med henblik på at forebygge og forhindre hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Et kasino skal endvidere udarbejde uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne, jf. § 4 og § 33.

Stk. 2. Et kasino skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med legitimation, veksling og egentlig kasinovirksomhed, er gjort bekendt med de interne regler.

Stk. 3. Kasinoet skal hvert kvartal indsende oplysninger til Spillemyndigheden om antallet af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og oplyse om, hvor mange medarbejdere der har modtaget uddannelses- og instruktionsprogrammer efter stk. 1.

Kapitel 10

Straf

§ 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 1-8, § 9, stk. 1 og 3, §§ 10-16, § 17, stk. 2, § 18, stk. 1, § 19, § 20, stk. 1 og 3, §§ 21-26, § 27, stk. 1, 2 og 4, § 28, stk. 1, § 29, § 30, stk. 1, § 31, § 32, § 33, stk. 1, 3 og 4, § 34, stk. 2, og § 35.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 37. Gevinstgivende spilleautomater, der ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse allerede er opstillet i kasinoer, skal senest den 1. januar 2013 opkobles til det centrale overvågningssystem for gevinstgivende spilleautomater.

Stk. 2. Kontrollanten skal mindst en gang ugentlig ved sin underskrift attestere, at kasinoets opgørelse af den enkelte gevinstgivende spilleautomats bruttospilleindtægt er i overensstemmelse med spilleautomatens tælleværk, hvis spilleautomaterne ikke er opkoblet efter stk. 1.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatteministeriet, den 15. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Tina Olsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005 nr. L 309, s. 15) som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 (EU-Tidende 2007 nr. L 319, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/20/EF af 11. marts 2008 (EU-Tidende 2008 nr. L 76, s. 46), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 (EU-Tidende 2009 nr. L 267, s. 7).

2) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, som ændret ved direktiv 98/48/EF.