Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L1998
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Danske Spil A/S
Kapitel 2 Det Danske Klasselotteri A/S
Kapitel 3 Lokale puljevæddemål
Kapitel 4 Gebyrer for kontrollen med Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S
Kapitel 5 Anvendelse af datterselskaber
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter for visse spil1)

I medfør af § 41, stk. 1, § 42, stk. 6, og § 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, og § 19 og § 46 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil fastsættes:

Kapitel 1

Danske Spil A/S

§ 1. Af indskudssummen i lotteri og væddemål på heste og hunde udbudt af Danske Spil A/S, jf. § 6 og § 12 i lov om spil, skal mindst 45 pct. anvendes til gevinster.

Kapitel 2

Det Danske Klasselotteri A/S

§ 2. Af indskudssummen i klasselotteri udbudt af Det Danske Klasselotteri A/S, jf. § 8 i lov om spil, anvendes mindst 65 pct. og højst 72 pct. til gevinster.

Kapitel 3

Lokale puljevæddemål

§ 3. Ved puljevæddemål i forbindelse med hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvninger med duer og hestevæddeløb skal der af indskudssummerne anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

1) 80 pct. ved vinder- og pladsspil.

2) Mindst 65 pct. ved kombineret spil bortset fra V5- og V6-spil.

3) 59 pct. ved V5- og V6-spil.

Stk. 2. Ved puljevæddemål i forbindelse med cykelløb på bane skal der af indskudssummerne mindst anvendes følgende andele til gevinster til spillerne:

1) 65 pct. ved vinder- og pladsspil.

2) 60 pct. ved andet spil.

Stk. 3. Ved udbetalingen af gevinster til spillerne afrundes de udregnede gevinstbeløb nedad til hele kroner, således at de overskydende ørebeløb tilfalder tilladelsesindehaveren.

Kapitel 4

Gebyrer for kontrollen med Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S

§ 4. Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S betaler årligt et gebyr for et kalenderår til dækning af omkostningerne forbundet med tilsyn med selskabernes spiludbud og for overvågning af spillemarkedet.

Stk. 2. Gebyret indbetales a conto til staten den 1. hverdag i april.

Stk. 3. Acontobeløbets størrelse fastsættes for en 1-årig periode efter aftale mellem tilladelsesindehaverne og Spillemyndigheden. Ved fastsættelsen af acontobeløbet skal der reguleres for mer- eller mindreudgifter i den foregående periode.

Stk. 4. Udviklingsomkostninger og andre engangsomkostninger, som det ikke er muligt at skønne over på forhånd, afholdes af Spillemyndigheden og pålægges efterfølgende Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Kapitel 5

Anvendelse af datterselskaber

§ 5. Ved overdragelse af tilladelse til lotteri med skatteministerens godkendelse til et af Danske Spil A/S helejet datterselskab gælder kapitel 1 og 4 for dette datterselskab.

§ 6. Ved overdragelse af tilladelse til lotteri med skatteministerens godkendelse til et af Det Danske Klasselotteri A/S helejet datterselskab gælder kapitel 2 og 4 for dette datterselskab.

Kapitel 6

Straf

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatteministeriet, den 15. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Tina Olsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter, som ændret ved direktiv 98/48/EF.