Den fulde tekst
L 44
Forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet.
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 30/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 30/11 11 Tillæg A
1.beh 15/12 11 FF
Betænkning 26/1 12 Tillæg B
2.beh 31/1 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 31/1 12 Tillæg H
3.beh 2/2 12 FF
Lovf som vedt 2/2 12 Tillæg C
Lov nr 118 af 7. februar 2012
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Thomas Jensen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en række EU-regler om internationalt samarbejde om skatteforhold. Formålet med loven er at sikre, at Danmark som den part, der bliver anmodet om at levere oplysninger eller yde andre former for bistand i forbindelse med internationalt skattesamarbejde, kan leve op til sine forpligtelser. Det fremgår af bemærkningerne, at bistand i skattesager for det første forekommer, ved at lande kan udveksle oplysninger indbyrdes og bistå hinanden på anden vis med at tilvejebringe det korrekte grundlag for beskatning. En anden form for bistand er, at skatter og afgifter, som et land har pålagt nogen at betale, kan inddrives i et andet land. Alle former for bistand kan kun ydes, hvis der foreligger en aftale derom mellem de pågældende lande.
Afstemning:
Vedtaget
111 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget