Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1113 af 24. november 2008 om støtte til producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren, som ændret ved bekendtgørelse nr. 708 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »FødevareErhverv« til: »NaturErhvervstyrelsen« og »FødevareErhvervs« ændres til: »NaturErhvervstyrelsens«.

2. § 1, stk. 2, ophæves.

3. § 7, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 4-7.

4. I § 7, stk. 6-8, der bliver stk. 5-7, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

5. Kapitel 4 a ophæves.

6. § 11, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Driftsprogrammet skal afse mindst 10 % af udgifterne til miljøaktioner.«

7. § 17 affattes således:

»§ 17. NaturErhvervstyrelsen forestår den administrative og den fysiske kontrol af tilsagns- og tilskudsbetingelserne.«

8. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

NaturErhvervstyrelsen, den 13. december 2011

Pernille Andersen

/ Henrik Jakobsgaard


Bilag 1

»Bilag 1

Afskrivninger og værdiansættelse af investeringer på medlemmers ejendomme

Afskrivninger skal foretages hvert år ved årets udgang. Disse afskrivningsregler gælder for investeringer, der foretages efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Frugttræer: Afskrives med 10 % af anskaffelsesprisen om året over 10 år.

Bærbuske: Afskrives med 20 % af anskaffelsesprisen om året over 5 år.

Jordbærplanter og lignende: Afskrives med 50 % af anskaffelsesprisen om året over 2 år.

Bygninger: Afskrives med 5 % af anskaffelsesprisen om året over 20 år.

Maskiner og inventar: Afskrives med 10 %, 10 %, 35 %, 35 % og 40 % af restsaldoen på afskrivningen i henholdsvis det første, det andet, det tredje, det fjerde og det femte år. Efter fem års ejertid foretages restafskrivning af investeringen.

Restsaldoen for afskrivninger vil herefter udgøre følgende, angivet i procent af anskaffelsesprisen:

År 1: 90,00 %

År 2: 81,00 %

År 3: 52,65 %

År 4: 34,22 %

År 5: 20,53 %

År 6: 0,00 %

Øvrige investeringer, så som IT (hardware, software), spanske tunneler til jordbær, overdækning af kirsebær m.m., afskrives med 33 ⅓ % af anskaffelsesprisen om året over 3 år.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra ovennævnte forordninger. Ifølge artikel 288 i Traktaten om den Europæiske Union gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.