Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2012

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 29. juni 2009, § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, § 1 og § 5, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet, og § 2, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1592 af 13. december 2007 om administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Økonomistyrelsen, forrentes med en nominel rente på 2,00 pct. p.a. i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 3,00 pct. p.a. i perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. januar 2012.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 670 af 17. juni 2011 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2011.

SKAT, den 7. december 2011

Peter Loft

/ Hans Kjeldsen