Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

(Digital annoncering)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1485 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 7 b, § 16, stk. 1 og 3, § 18, stk. 1, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, fastsættes:«

2. § 18, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1, jf. lovens § 18, stk. 2.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. januar 2012.

Miljøministeriet, den 21. december 2011

Ida Auken

/ Michel Schilling