Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

I medfør af § 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, § 37 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011, § 61, stk. 3, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), § 68, nr. 1, og § 70 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, § 90, stk. 1, nr. 1, og § 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, § 52, nr. 2, og § 54 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 996 af 13. oktober 2011, § 26 a, nr. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, § 34, stk. 6, og § 37, stk. 1, i lov om CO2-kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1222 af 15. oktober 2010, § 9, stk. 1, i lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007, § 6 i lov nr. 1275 af 20. december 2000 om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter, § 9, stk. 1 og 2, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. juni 2011, § 19, stk. 1, og § 20, stk. 5, nr. 2, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1326 af 1. december 2010, som ændret ved lov nr. 455 af 18. maj 2011, § 14, stk. 4, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 15. september 2010, § 21, stk. 5, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, § 29, stk. 4, nr. 2, og § 31, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 16. juni 2011, § 31 D i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010, § 9 i lov nr. 1050 af 23. december 1992 om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger, § 7, stk. 3, i lov nr. 407 af 14. juni 1995 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger, § 10 i lov nr. 5 af 3. januar 1992 om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme, § 6, stk. 5, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energibesparelser, § 6 i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1999, § 7, stk. 4, i lov nr. 420 af 1. juni 1994 om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme, § 7, stk. 2, i lov nr. 4 af 3. januar 1992 om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet, § 7, stk. 2, i lov nr. 3 af 3. januar 1992 om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler, § 7, stk. 1, i lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 84 af 3. februar 2000, og § 21, stk. 1, i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, fastsættes:

Opgaver

§ 1. Energistyrelsen er en styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

§ 2. Energistyrelsen bistår klima-, energi- og bygningsministeren og andre myndigheder i spørgsmål inden for klima-, energi- og bygningsområdet og varetager opgaver inden for produktion, forsyning, forbrug og forskning på klima-, energi- og bygningsområdet samt vurderer den danske og den internationale udvikling på klima-, energi- og bygningsområdet.

Beføjelser

§ 3. Hvor klima-, energi- og bygningsministeren i henhold til nedenstående lovgivning tillægges beføjelser, jf. dog §§ 10-16, udøver Energistyrelsen disse beføjelser på ministerens vegne samt modtager underretning og materiale på vegne af ministeren, for så vidt disse beføjelser ikke er delegeret til Energitilsynet:

1) Lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

2) Lov om kontinentalsoklen.

3) Lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat.

4) Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov).

5) Lov om fremme af vedvarende energi.

6) Lov om elforsyning.

7) Lov om naturgasforsyning.

8) Lov om varmeforsyning.

9) Lov om kommunal fjernkøling.

10) Lov om CO2-kvoter.

11) Lov om tilskud til elproduktion.

12) Lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter.

13) Lov om oplysnings- og salgspligt vedrørende kulbrinter.

14) Lov om forsyningsmæssige foranstaltninger.

15) Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport.

16) Lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

17) Lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter.

18) Lov om energimærkning af energirelaterede produkter.

19) Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

20) Byggelov

21) Lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

22) Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger.

23) Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger.

24) Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme.

25) Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser.

26) Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet.

27) Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

28) Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme.

29) Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet.

30) Lov om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler.

31) Lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder.

Stk. 2. Energistyrelsen varetager forvaltningen af statens højhedsret over søterritoriet, for så vidt angår anbringelse af ledningsanlæg (rørledninger, sø- og luftledninger m.m.) til energitransport.

Stk. 3. Energistyrelsen udøver de beføjelser, der er tillagt ministeren i tilladelser efter undergrundsloven samt beføjelser, der er tillagt ministeren i henhold til:

1) Aftale af 19. maj 1981 mellem energiministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevillingen af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund.

2) Eneretsbevillingen af 1. november 1963 (Ministeriet for Offentlige Arbejders bekendtgørelse nr. 380 af 29. november 1963), som ændret ved Energiministeriets brev af 28. maj 1993 om eneretsbevilling til indvinding af salt (natriumklorid) ved opskylning.

§ 4. Hvor klima-, energi- og bygningsministeren i henhold til lovene i § 3 er tillagt beføjelser til at fastsætte administrative forskrifter, udøver Energistyrelsen disse beføjelser på ministerens vegne, for så vidt disse beføjelser ikke er delegeret til Energitilsynet.

Stk. 2. Energistyrelsen skal under udøvelsen af beføjelserne i stk. 1 inddrage Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement i spørgsmål af væsentlig betydning for klima-, energi- og bygningsområdet.

§ 5. Energistyrelsen fører tilsynet med Energinet.dk’s varetagelse af administrative opgaver vedrørende værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller, køberet til vindmølleandele for lokale borgere, grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier samt garantifond til støtte af finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser, jf. §§ 6-21 i lov om fremme af vedvarende energi og § 20, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt., i lov om Energinet.dk.

§ 6. Forhandling med skatteministeren om indrømmelse af kulbrintefradrag efter § 17, stk. 4, i lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) udøves af Energistyrelsen.

§ 7. Energistyrelsen udøver følgende opgaver og beføjelser inden for klima-, energi- og bygningsområdet i henhold til beredskabsloven, for så vidt disse opgaver og beføjelser ikke er delegeret til andre institutioner under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:

1) Planlægning for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret, jf. lovens § 24, stk. 1, og gennemførelse af foranstaltninger planlagt efter lovens § 24, stk. 1. Heri indgår opgaver om beskyttelse af kritisk infrastruktur. Endvidere indgår opgaver efter den nationale bered-skabsplan udsendt af Beredskabsstyrelsen.

2) Fastsættelse af vejledende retningslinjer for regionernes og kommunernes civile beredskabsplanlægning, jf. lovens § 27.

3) Meddelelse af pålæg til offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder og institutioner om at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 28, stk. 1.

4) Meddelelse af pålæg til offentlige og private virksomheder og institutioner om at træffe særlige foranstaltninger for så vidt angår varer, tjenesteydelser, produktionsmidler m.v. inden for deres normale virksomhed, hvis dette er påkrævet af hensyn til udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 28, stk. 2.

5) Forhandling med de pågældende virksomheder eller institutioner eller med disses organisationer om pålæggets omfang og gennemførelse, herunder om eventuel erstatning fra staten, forinden meddelelsen af pålæg, jf. lovens § 28, stk. 3 og 5.

6) Iværksættelse af eller for så vidt angår ikkestatslige foranstaltninger tilladelse til iværksættelse af ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for den civile sektors beredskab, jf. lovens § 38, stk. 2.

7) Meddelelse af pålæg til enhver om pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for planlægningen af den civile sektors beredskab, jf. lovens § 45.

§ 8. Energistyrelsen udøver følgende beføjelser inden for klima-, energi- og bygningsområdet i henhold til konkurrenceloven:

1) Afgørelse af hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2, jf. lovens § 2, stk. 4.

2) Forberedelse i forbindelse med klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af Konkurrencerådets udtalelse, jf. lovens § 2, stk. 5.

3) Afgørelse af hvorvidt støtte ydet ved hjælp af offentlige midler er lovlig i henhold til offentlig regulering, jf. lovens § 11 a, stk. 3.

§ 9. Energistyrelsen udøver beføjelsen i henhold til forvaltningslovens § 32 a til inden for klima-, energi- og bygningsområdet at fastsætte regler om ret til at anvende digital kommunikation ved henvendelser til den offentlige forvaltning.

Beføjelser der ikke delegeres til Energistyrelsen

Generelt

§ 10. Følgende beføjelser delegeres ikke til Energistyrelsen:

1) Fastsættelse af tidspunkt for loves ikrafttræden.

2) Fastsættelse af regler om betaling for myndighedsbehandling.

3) Ministerens bemyndigelse til delegation af beføjelser til andre statslige myndigheder, private organisationer eller selskaber m.v. (juridiske personer).

4) Udnævnelse af medlemmer til Energiklagenævnet, Energitilsynet, Energisparerådet, Center for Energibesparelser eller Olienævnet samt beføjelser vedrørende administration, finansiering og fastsættelse af regler for disse organer.

5) Udnævnelse af chefen for Energitilsynets sekretariat.

6) Beskikkelse af taksationsformænd efter § 7, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Ministerens bemyndigelse til delegation af tilsynsbeføjelser til miljøministeren efter § 13, stk. 2, i lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter udøves dog af Energistyrelsen uanset stk. 1, nr. 3.

Undergrundsloven

§ 11. Følgende beføjelser efter lov om anvendelse af Danmarks undergrund delegeres ikke til Energistyrelsen:

1) Meddelelse af tilladelse med eneret til efterforskning og indvinding af råstoffer, jf. lovens § 5, stk. 1.

2) Spørgsmål vedrørende omfanget af udvalgets tavshedspligt, jf. lovens § 6, stk. 2.

3) Indgåelse af internationale aftaler vedrørende efterforskning og indvinding, jf. lovens § 11, stk. 3.

4) Afgørelse om hvorvidt en produktionsafgift fastsat i en tilladelse skal erlægges i form af indvundne kulbrinter, jf. lovens § 18.

5) Afgørelse om hvorvidt staten eller et af staten ejet selskab skal have ret til at købe indtil halvdelen af en rettighedshavers løbende produktion af flydende kulbrinter, jf. lovens § 19, stk. 1.

6) Meddelelse af tilladelse til, at undergrunden anvendes til lagring eller andre formål end indvinding, jf. lovens § 23, stk. 1.

7) Fastsættelse af nærmere bestemmelser om udøvelse af tilsyn, jf. lovens § 25, stk. 2.

Rørledningsloven

§ 12. Bemyndigelsen efter § 3, stk. 5, jf. stk. 2, i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat til at bestemme, om rørledningsafgiften skal erlægges i form af råolie eller kondensat, delegeres ikke til Energistyrelsen.

Elforsyningsloven

§ 13. Følgende beføjelser efter lov om elforsyning delegeres ikke til Energistyrelsen:

1) Statens købepligt efter lovens § 35, stk. 1 og 2, jf. lovens § 35, stk. 10.

2) Statens overtagelse af transmissionsnet på 200 kV eller derover, netforbindelser til udlandet og systemansvarlige virksomheder, jf. lovens § 35 a.

Naturgasforsyningsloven

§ 14. Statens købepligt efter § 34, stk. 1 og 2, jf. § 34, stk. 9, i lov om naturgasforsyning delegeres ikke til Energistyrelsen.

Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport

§ 15. Fastsættelse af bestemmelser om virksomheders pligt til at reducere vugge til grav-emissionerne af drivhusgasser pr. energienhed fra leveret brændstof og energi til transport efter § 3 b, stk. 2-4, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport delegeres ikke til Energistyrelsen.

Lov om fremme af besparelser i energiforbruget

§ 16. Fastsættelse af retningslinjer for og godkendelse af den årlige handlingsplan udarbejdet af Center for Energibesparelser efter § 8, stk. 1 og 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget delegeres ikke til Energistyrelsen.

Klageadgang

§ 17. Afgørelser, som Energistyrelsen træffer i medfør af lovene i § 3, stk. 1, nr. 5-8, 10-12, 15-20 og 22, kan ikke indbringes for klima-, energi- og bygningsministeren.

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1672 af 22. december 2010 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser ophæves.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 5. december 2011

Martin Lidegaard

/ Thomas Damsgaard