Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 2. december 2011 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love

(Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang)

[af miljøministeren (Ida Auken)]

Ændringsforslag

Til § 3

Af miljøministeren:

4) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 54, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan endvidere fastsætte regler om offentliggørelse, herunder udelukkende digitalt, af indberetningerne.««

[Digital offentliggørelse af indberetninger]

Bemærkninger

Til nr. 4

Den foreslåede ændring af bestemmelsen i husdyrgodkendelsesloven skal tilvejebringe den fornødne hjemmel til, at ministeren kan fastsætte regler om, at offentliggørelse af tilsynsmyndighedernes indberetninger kan ske udelukkede digitalt ved annoncering på myndighedens hjemmeside.

Den foreslåede bestemmelse svarer til § 1, nr. 10, i det fremsatte lovforslag vedrørende den tilsvarende bestemmelse i miljøbeskyttelsesloven.

Krav om offentliggørelse af indberetninger er med hjemmel i § 54, stk. 3, fastsat i bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.

Bekendtgørelsen vil blive revideret som opfølgning på lovforslaget med henblik på at indføre mulighed for, at offentliggørelse efter bekendtgørelsen kan ske udelukkende digitalt.