Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0096
 
32006L0066
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr
Kapitel 4 Årlig indberetningspligt
Kapitel 5 Fjernsalg og internethandel
Kapitel 6 Indsamlingsordninger for husholdninger m.v.
Kapitel 7 Tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger
Kapitel 8 Producenter og importørers tilbagetagning af tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger
Kapitel 9 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv
Kapitel 10 Særskilt håndtering og genanvendelse
Kapitel 11 Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger
Kapitel 12 Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr
Kapitel 13 Kollektive ordninger
Kapitel 14 Kommunale anlæg
Kapitel 15 Gebyrer
Kapitel 16 Tilsyn og klage
Kapitel 17 Straffebestemmelser
Kapitel 18 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr
Bilag 2 Ikke-udtømmende liste over udstyr, der henhører under kategorierne i bilag 1 og under fraktionerne i § 24, stk. 1.
Bilag 3 Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr):
Bilag 4 Nedenstående komponenter m.v. skal håndteres efter følgende retningslinjer:
Bilag 5 Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 49
Bilag 6 Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter og importører, jf. § 6
Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter og importører samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder
Bilag 8 Beregning af tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. kapitel 7
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr1)

I medfør af § 9 i, stk. 2, § 9 j, stk. 2, § 9 k, stk. 1-3, § 9 l, stk. 2-4, § 9 m, stk. 1 og 2, § 9 n, stk. 1-4, § 9 o, stk. 1 og 2, § 9 z, stk. 2-4, § 9 æ, stk. 1 og 2, § 9 ø, stk. 1 og 4, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2 og 7, § 51, stk. 1, nr. 6, § 67, § 80, stk. 1-2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved

1) markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr med producentansvar,

2) registrering af producenter og importører, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr med producentansvar, jf. § 5 og § 18,

3) registrering af kommunale indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. § 21,

4) registrering af kommunalbestyrelsernes behov for indsamlingsmateriel, jf. § 22,

5) registrering af tilgængeligt indsamlingsmateriel, jf. § 23,

6) registrering af kollektive ordninger, jf. § 50, og

7) informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr, jf. kapitel 12.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved håndtering af alt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 3. Medmindre andet følger af denne bekendtgørelse, finder den øvrige lovgivning om håndtering af affald tillige anvendelse.

Stk. 4. Ved import og eksport af affald af elektrisk og elektronisk udstyr finder de til enhver tid gældende regler om import og eksport af affald anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke

1) motordrevne køretøjer samt elektrisk og elektronisk udstyr, som indgår som en integreret del heri, og affaldsfraktioner heraf, som er omfattet af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, jf. dog stk. 2,

2) elektrisk og elektronisk udstyr, som har tilknytning til beskyttelse af væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, hvis udstyret er fremstillet til specifikt militære formål,

3) batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, jf. dog stk. 3, og

4) elektrisk og elektronisk udstyr, som indeholder lukkede radioaktive kilder, og røgdetektorer, som indeholder radioaktive stoffer, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udtaget af motordrevne køretøjer, jf. stk. 1, nr. 1, skal dog håndteres efter bestemmelserne i § 35.

Stk. 3. Der er pligt til at udtage batterier og akkumulatorer, jf. stk. 1, nr. 3, som ved indsamlingen indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Efter udtagning skal disse behandles efter reglerne i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 4. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af stk. 1, nr. 4, er omfattet af denne bekendtgørelse efter udtagning af de lukkede radioaktive kilder og radioaktive stoffer i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. nr. 8, herunder komponenter, delkomponenter, hjælpematerialer og stoffer, som indgår i udstyret på tidspunktet, hvor det bliver til affald.

2) Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr: Affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. nr. 9.

3) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er affald fra husholdningerne, jf. nr. 4.

4) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger: Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger samt fra handel, industri, institutioner og andre kilder, når det på grund af dets art og mængde kan sidestilles med denne type affald fra husholdninger.

5) Behandling: Enhver aktivitet, der finder sted, efter at affald af elektrisk og elektronisk udstyr er afleveret til et anlæg med henblik på rensning, adskillelse, neddeling, nyttiggørelse eller forberedelse til bortskaffelse, samt enhver anden proces til nyttiggørelse og bortskaffelse.

6) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelsen om affald.

7) Distributører: Enhver, der i erhvervsmæssigt øjemed leverer elektrisk eller elektronisk udstyr til en slutbruger.

8) Elektrisk og elektronisk udstyr: Elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar, og som opfylder følgende betingelser:

a) Udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, eller udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, og

b) som er omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.

9) Andet elektrisk og elektronisk udstyr: Elektrisk og elektronisk udstyr uden producentansvar: Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er omfattet af nr. 8, litra b.

10) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er specifikt fremstillet til anvendelse i private og offentlige institutioner eller virksomheder, og som ikke er elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdningerne, jf. nr. 11.

11) Elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger: Elektrisk og elektronisk udstyr, som er fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde, som anvendes i private og offentlige institutioner samt virksomheder.

12) Farligt stof eller blanding, jf dog § 60: Ethvert stof eller enhver blanding, som opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december om 2008 klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger:

a) Fareklasse 2.1. til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F,

b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10,

c) fareklasse 4.1 og

d) fareklasse 5.1.

13) Forebyggelse: Foranstaltninger, der sigter på at mindske mængden og den miljøskadelige virkning af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr samt materialer og stoffer heri.

14) Genanvendelse: Oparbejdning i en produktionsproces af affaldsmaterialer til deres oprindelige formål eller andre formål bortset fra energiudnyttelse, hvorved menes anvendelse af brændbart affald som et middel til energifremstilling gennem direkte forbrænding med eller uden andet affald, men med udnyttelse af varmen.

15) Genbrug: Enhver proces, hvorved affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra eller affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr eller komponenter herfra fortsat anvendes til samme formål, som de blev fremstillet til, og som returneres til indsamlingssteder, distributører, genvindingsvirksomheder eller fabrikanter.

16) Impermeabelt areal: Et område med en tæt belægning, der kan modstå påvirkning fra væsker, uden fare for nedsivning til jord og grundvand.

17) Indsamlingsmateriel: Bure, containere, lyskasser m.v. til indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

18) Indsamlingssted: Et sted etableret af kommunalbestyrelsen, hvorfra producenter og importører skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger.

19) Markedsføring: Overdragelse eller til rådighedsstillelse til tredjemand mod eller uden vederlag, herunder indførsel i det danske toldområde, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 t, nr. 8.

20) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelsen om affald.

21) Producenter og importører: Enhver, der

a) fremstiller og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark under eget varemærke,

b) under eget varemærke videreforhandler udstyr i Danmark fremstillet af andre leverandører, dog ikke hvis producentens varemærke er angivet på udstyret,

c) erhvervsmæssigt importerer elektrisk eller elektronisk udstyr til Danmark til videresalg eller

d) leverer elektrisk eller elektronisk udstyr fra en anden EU-medlemsstat direkte til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg.

22) Slutbruger: Den husholdning, virksomhed eller private eller offentlige institution, som er den sidste bruger af et udstyr, før det bliver til affald.

23) Særskilt håndtering: Sortering, opbevaring, indsamling, transport, oparbejdning og behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Stk. 2. Når der i denne bekendtgørelse anføres mængde eller kg, menes der den faktiske vægt af elektrisk og elektronisk udstyr fratrukket vægten af batterier og akkumulatorer omfattet af bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, samt fratrukket emballage, brugsvejledninger, manualer og lignende.

Kapitel 3

Producentregister for elektrisk og elektronisk udstyr

§ 4. Dansk Producentansvarssystem fører som registeransvarlig et elektronisk producentregister over

1) producenter og importører, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 5 og § 18,

2) kommunale indsamlingssteder for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. § 21,

3) kommunalbestyrelsens registrerede behov for indsamlingsmateriel, jf. § 22,

4) lister med tilgængeligt indsamlingsmateriel, jf. § 23, og

5) kollektive ordninger, jf. § 50.

Stk. 2. Registret er offentligt og findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, www.dpa-system.dk.

§ 5. Producenter og importører, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af producentansvar, skal elektronisk lade sig registrere i producentregistret nævnt i § 4 senest 14 dage før, producenten eller importøren første gang markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr.

§ 6. Producenter og importørers registrering i producentregistret skal indeholde de oplysninger, som er nævnt i bilag 6.

Stk. 2. Registreringspligten er først opfyldt, når

1) samtlige oplysninger, jf. stk. 1, er indberettet fyldestgørende,

2) gebyr for registrering er betalt, jf. § 54, stk. 1, og

3) når sikkerhed er stillet, jf. § 38, eller producenten eller importøren har dokumenteret indmeldelse i en kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed eller har opnået fritagelse for sikkerhedsstillelse.

Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte registreringen i producentregistret over for producenten eller importøren senest 14 dage efter, at registreringen er sket.

§ 7. Producenter og importører skal meddele ændringer i de registrerede oplysninger til Dansk Producentansvarssystem senest en måned efter, at ændringerne har fundet sted.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem skal bekræfte ændringerne i registreringen i producentregistret over for producenten eller importøren senest 14 dage efter, at registreringen er sket.

§ 8. Hvis en producent eller importør ophører med at markedsføre elektrisk og elektronisk udstyr, skal producenten eller importøren skriftligt underrette Dansk Producentansvarssystem herom.

§ 9. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om, hvorvidt

1) elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af reglerne om producentansvar efter denne bekendtgørelse,

2) markedsført elektronisk og elektrisk udstyr hører ind under en af de forskellige kategorier, der er angivet i bilag 1, og hvilken kategori udstyret tilhører,

3) en producent eller importør er omfattet af producentansvaret, og

4) markedsført elektrisk og elektronisk udstyr henhører under elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger eller erhverv.

§ 10. Distributører må ikke aftage og forhandle elektrisk og elektronisk udstyr fra producenter og importører, der ikke er registreret i producentregistret efter §§ 5-6.

Kapitel 4

Årlig indberetningspligt

§ 11. Producenter og importører skal en gang årligt og senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængden af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenten eller importøren har markedsført det foregående kalenderår.

Stk. 2. Hvis producenter og importører markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr uden at indberette mængder til Dansk Producentansvarssystem i henhold til stk. 1, skal producenten eller importøren indberette oplysninger om markedsførte mængder af elektrisk og elektronisk udstyr for den periode, hvor producenten eller importøren har markedsført udstyret, men ikke har opfyldt indberetningspligten.

Stk. 3. Producenter og importører, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr efter den 1. januar 2010, skal i forbindelse med registrering, jf. §§ 5-6 samt § 18, indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om den forventede mængde af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr det pågældende kalenderår.

Stk. 4. Eventuelle ændringer i indberetninger i henhold til stk. 1 og 2 skal indberettes samlet for et kalenderår sammen med indberetningerne for det følgende kalenderår. Indberetningen skal attesteres af producentens eller importørens revisor i henhold til § 12.

Stk. 5. Producenter og importører skal meddele ændringer af de forventede indberettede markedsførte mængder, jf. stk. 3, senest en måned efter, ændringerne er konstateret.

Stk. 6. Indberetningen af markedsførte mængder efter stk. 1-5 skal være angivet i kg fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier samt være fordelt på elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger henholdsvis erhverv.

§ 12. Producenters og importørers indberetning af markedsførte mængder af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger i henhold til § 11 skal attesteres af producentens eller importørens revisor efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger, jf. dog stk. 3. Revisorerklæringen skal senest den 31. maj det pågældende år, jf. dog stk. 2, sendes digitalt til Dansk Producentansvarssystem via www.dpa-system.dk.

Stk. 2. Hvis producenten eller importøren har et regnskabsår, der ikke følger kalenderåret, er fristen for at indsende revisorerklæringen 5 måneder efter producentens eller importørens afslutning af regnskabsåret. Det er en betingelse herfor, at producenten eller importøren senest den 31. maj fremsender en ledelseserklæring til Dansk Producentansvarssystem om rigtigheden af de markedsførte mængder, som er indberettet i henhold til § 11, samt oplyser hvornår den attesterede revisorerklæring vil være Dansk Producentansvarssystem i hænde.

Stk. 3. Producenter og importører, som markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr omfattet af § 3, stk. 1, nr. 8, for højest 1.000.000 kr. årligt, kan uanset stk. 1 anmode Dansk Producentansvarssystem om fritagelse fra kravet om revisorerklæring, hvis producenten eller importøren fremsendelser en ledelseserklæring til Dansk Producentansvarssystem, som dokumenterer den årlige omsætning.

§ 13. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om

1) mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, producenten eller importøren har taget tilbage og behandlet, jf. §§ 36-37,

2) hvilke miljøgodkendte anlæg der har behandlet det i §§ 36-37 omhandlede affald af elektrisk og elektroniske udstyr,

3) mængden af affald af elektrisk og elektroniske udstyr, der er sendt til behandling, fordelt på miljøgodkendte anlæg,

4) genanvendelsesprocenter for de enkelte miljøgodkendte anlæg, og

5) den genanvendte mængde fordelt på de enkelte miljøgodkendte anlæg.

Stk. 2. Oplysningerne skal være angivet i kg og fordeles på de i bilag 1 nævnte kategorier efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

§ 14. Producenter og importører, der via tildeling er pålagt at afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger hos indsamlingssteder etableret af kommunalbestyrelsen, jf. § 25, stk. 2, skal én gang årligt og senest den 31. marts indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem om mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr det foregående år, som er

1) indsamlet pr. indsamlingssted etableret af kommunalbestyrelsen eller

2) afhentet andre steder i kommunen efter aftale med kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Oplysningerne skal være angivet i kg og fordeles på de i § 24 nævnte fraktioner efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Stk. 3. Producenter og importører skal på anmodning fra kommunalbestyrelsen uden beregning udlevere oplysninger om indsamlede mængder pr. indsamlingssted pr. måned fordelt på de i § 24 nævnte fraktioner. Kommunalbestyrelsen kan kræve oplysningerne udleveret én gang hver måned.

§ 15. Producenter og importører skal hvert år senest den 31. marts til Dansk Producentansvarssystem indberette følgende:

1) Tilbagetagningsordninger, som producenten eller importøren har oprettet i henhold til § 19, stk. 4, samt mængden af affald af elektronisk og elektrisk udstyr, der er tilbagetaget gennem tilbagetagningsordninger det foregående kalenderår. Oplysningerne skal være fordelt i kategorierne anført i bilag 1.

2) Aftaler som producenten eller importøren har indgået med kommunalbestyrelsen efter § 24, stk. 2, om sortering af affald i fraktioner.

3) Aftaler som producenten eller importøren har indgået med købere af udstyret efter § 33 om overdragelse af forpligtelser til særskilt håndtering, samt mængden af udstyr, der er omfattet af aftalerne.

4) Aftaler som producenten eller importøren har indgået med kommunalbestyrelsen om andre vilkår for afhentning af tildelte mængder, jf. bilag 7, punkt 2.1.3.

5) Oplysninger om genbrug og behandling af det markedsførte elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 48.

6) Mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som producenten eller importøren har afhentet fra de kommunale opsamlingssteder det foregående kalenderår, jf. § 21, eller har afhentet andre steder i kommunen i henhold til aftale med kommunalbestyrelsen. Oplysningerne skal være fordelt i de kategorier, som fremgår af bilag 1.

§ 16. Indberetninger i henhold til §§ 11-15 skal ske efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem er ansvarlig for at udarbejde en omregningsnøgle mellem fraktioner, jf. § 24, stk. 1, og kategorier, jf. bilag 1.

§ 17. Dansk Producentansvarssystem indberetter en gang årligt senest den 1. juli oplysninger til Miljøstyrelsen om:

1) Den samlede mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter og importører har markedsført i det foregående kalenderår og indberettet til Dansk Producentansvarssystem. Mængderne skal være fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr og på udstyr til brug for husholdninger henholdsvis erhverv.

2) Den samlede mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som producenter og importører særskilt har indsamlet i det foregående kalenderår. Mængderne skal være fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr og på udstyr til brug for husholdninger henholdsvis erhverv.

3) Den samlede mængde af særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr. Oplysningerne skal desuden være opdelt i, hvorvidt de er behandlet i Danmark, EU eller udenfor EU.

4) Den opnåede nyttiggørelses- samt genbrugs- og genanvendelsesandel, jf. §§ 36-37, for særskilt indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Oplysningerne skal være fordelt på de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan fastsætte retningslinjer for Dansk Producentansvarssystems indberetning.

Kapitel 5

Fjernsalg og internethandel

§ 18. Producenter og importører i andre EU-medlemsstater, der leverer elektrisk eller elektronisk udstyr direkte til husholdninger i Danmark ved hjælp af fjernsalg eller internethandel, skal lade sig registrere hos Dansk Producentansvarssystem efter § 5, samt indberette oplysninger til Dansk Producentansvarssystem efter § 11 og §§ 13-15.

Stk. 2. Producenter og importører omfattet af stk. 1 skal desuden foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af udstyret, når det er blevet til affald.

Kapitel 6

Indsamlingsordninger for husholdninger m.v.

§ 19. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. § 3, stk. 1, nr. 4. Indsamlingsordningerne skal være let tilgængelige under hensyn til befolkningstætheden.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan afvise at modtage større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger i indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, hvor de selv er slutbruger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen efter § 39 i bekendtgørelse om affald.

Stk. 4. Kollektive ordninger skal etablere modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne i hver region for fraktioner, som medlemmer af den kollektive ordning er forpligtet til at tilbagetage. Oplysninger om modtagepladser skal indberettes til Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 5. Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre modtagepladserne på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Stk. 6. Distributører kan modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger. Distributøren må alene kræve betaling for håndtering hos slutbruger og for transporten fra slutbruger.

Stk. 7. Hvis en distributør modtager affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, skal distributøren benytte en indsamlingsordning oprettet af producenter og importører eller af kommunalbestyrelsen. Sidstnævnte gælder kun. når distributøren har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen efter § 39 i bekendtgørelse om affald.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere indsamlingsordninger for affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, fra husholdninger.

§ 20. Enhver slutbruger, jf. dog stk. 2-4, skal aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger til indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2, oprettet af producenter og importører eller af distributører, jf. § 19.

Stk. 2. Større mængder affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, hvor slutbrugerne er private eller offentlige institutioner eller erhvervsvirksomheder, skal afleveres til en producent, importør eller kollektiv ordning, som har forpligtelsen til tilbagetagning og særskilt håndtering, f.eks. på en modtageplads oprettet af en kollektiv ordning, jf. § 19, stk. 4.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, fra husholdninger, hvis de selv er slutbruger, til modtagepladser oprettet af de kollektive ordninger, jf. § 19, stk. 4.

Stk. 4. Affaldsproducerende virksomheder kan aflevere deres affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, fra husholdninger og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i henhold til reglerne om kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affald, hvis de selv er slutbruger, til følgende anlæg, jf. bekendtgørelse om affald:

1) Et registreret genanvendelsesanlæg,

2) en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, eller

3) et godkendt og registreret kommunalt behandlingsanlæg. Det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse skal bringes til det kommunale behandlingsanlæg, idet kommunale behandlingsanlæg ikke må foretage indsamling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. § 24, stk. 3, og § 78, stk. 3, nr. 4, jf. bekendtgørelse om affald.

Stk. 5. Enhver slutbruger skal aflevere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, fra husholdninger, til indsamlingsordninger etableret af kommunalbestyrelsen, jf. § 19, stk. 8, jf. dog stk. 4 og 6.

Stk. 6. Affaldsproducerende virksomheder har adgang til at aflevere affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, fra husholdninger, til de i stk. 1 etablerede indsamlingsordninger, når de har benyttet sig af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladsen efter § 39 i bekendtgørelse om affald.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal registrere henholdsvis afregistrere indsamlingssteder i producentregistret på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside 1 måned før, et indsamlingssted etableres eller nedlægges. Registreringen skal ske i henhold til bilag 7 og efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Stk. 2. Indsamlingsstederne skal opfylde kravene i bilag 7.

§ 22. Kommunalbestyrelsen skal til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. indsamlingssted og fraktion med udgangspunkt i de lister over materialetyper, producenterne og importørerne etablerer, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre det registrerede behov på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

§ 23. Producenter og importører skal stille indsamlingsmateriel til rådighed for kommunalbestyrelsens etablerede indsamlingssteder i overensstemmelse med kravene i bilag 7.

Stk. 2. Producenter og importører skal udarbejde en liste over det indsamlingsmateriel, som producenten eller importøren stiller til rådighed for kommunalbestyrelsen. Producenten eller importøren skal indsende listen til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre de lister, producenter og importører indsender efter stk. 2, på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som indleveres på kommunalbestyrelsens indsamlingssteder, pr. 1. september 2010 sorteres i følgende fraktioner, jf. bilag 2, med henblik på overdragelse til producenter:

1) Store husholdningsapparater,

2) Kølemøbler,

3) Små husholdningsapparater,

4) Skærme og monitorer, samt

5) Lyskilder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan uanset stk. 1 sortere affaldet i flere fraktioner efter forudgående aftale mellem kommunalbestyrelsen og producenter og importører, som tildeles affald efter § 25. Det er en betingelse, at håndteringen overholder kravene i bilag 3 og 4. Aftalen indsendes efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger til Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre aftaler indgået efter stk. 2 på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan af pladsmæssige årsager bestemme, at fraktion 1 og 2 indsamles i én fraktion på et indsamlingssted. Det er en betingelse, at håndteringen overholder kravene i bilag 3 og 4. Kommunalbestyrelsen skal oplyse Dansk Producentansvarssystem herom. Dansk Producentansvarssystem skal offentliggøre dette på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal indsamle fraktion 5 adskilt i henholdsvis lysstofrør og andre lyskilder separat, såfremt producenter og importører ønsker det.

Kapitel 7

Tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger

§ 25. Producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger skal i forhold til deres markedsandel tilbagetage en forholdsmæssig andel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger inden for de i § 24, stk. 1, angivne fraktioner.

Stk. 2. Producenter og importører skal tilbagetage den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som tildeles af Dansk Producentansvarssystem, jf. § 26, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelserne har etableret, jf. § 19.

Stk. 3. Producenter og importører skal for egen regning foranstalte det affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som producenten eller importøren tager tilbage, særskilt håndteret, jf. kapitel 10.

§ 26. Dansk Producentansvarssystem træffer én gang årligt afgørelse om tildeling af den mængde af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som producenter og importører skal tage tilbage, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 19.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem beregner tildelingen efter retningslinjerne i bilag 8.

§ 27. En tildelingsperiode starter hvert år den 1. september.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem meddeler senest den 1. juni tildelingen til producenterne, importørerne og kommunalbestyrelserne. Dansk Producentansvarssystem offentliggør tildelingen på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Kapitel 8

Producenter og importørers tilbagetagning af tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger

§ 28. Producenter og importører skal tilbagetage tildelte mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, herunder fra de indsamlingssteder, som kommunalbestyrelsen har etableret, jf. § 19.

Stk. 2. Producenter og importørers tilbagetagning fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, skal ske efter retningslinjerne i bilag 7.

§ 29. Hvis en producent eller importør ikke afhenter tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de indsamlingssteder, som kommunalbestyrelsen har etableret, i overensstemmelse med bilag 7, kan kommunalbestyrelsen få dækket sine faktiske dokumenterede omkostninger til nødafhentning ved enten at

1) rette kravet direkte mod producenten eller importøren, eller

2) hvis producenten eller importøren ikke betaler de dokumenterede udgifter, anmode Dansk Producentansvarssystem om, at udgifterne dækkes af den sikkerhedsstillelse, producenten eller importøren har stillet, jf. § 38.

§ 30. Hvis en producent, importør eller kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed i henhold til §§ 38-41, ophører midt i en tildelingsperiode, skal Dansk Producentansvarssystem fordele de tildelte indsamlingssteder til øvrige producenter og importører. Dansk Producentansvarssystem skal frigive sikkerhedsstillelse til de øvrige producenter og importører i henhold til § 46, stk. 3.

Stk. 2. Hvis en kollektiv ordning, der ikke har stillet sikkerhed, men har fået tildelt indsamlingssteder på vegne af producenter eller importører, bliver opløst i en tildelingsperiode, skal Dansk Producentansvarssystem fordele de tildelte indsamlingssteder til de tidligere medlemmer af den kollektive ordning i henhold til deres markedsandel. I dette tilfælde vil flere producenter eller importører kunne få tildelt et indsamlingssted sammen.

Kapitel 9

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv

§ 31. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006 til brug for erhverv, skal foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. § 35, ved at aflevere affaldet til følgende anlæg, jf. bekendtgørelse om affald:

1) Et registreret genanvendelsesanlæg,

2) en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, eller

3) et godkendt og registreret kommunalt behandlingsanlæg. Det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse skal bringes til det kommunale behandlingsanlæg, idet kommunale behandlingsanlæg ikke må foretage indsamling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. § 24, stk. 3, og § 78, stk. 3, nr. 4, jf. bekendtgørelse om affald.

Stk. 2. Slutbrugere af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv kan dog, uanset stk. 1, i forbindelse med køb af nyt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv, uden beregning aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr markedsført før den 1. april 2006 til producenten eller importøren, hvis det nye udstyr erstatter det udstyr, som er markedsført før den 1. april 2006.

Stk. 3. Stk. 2 kan fraviges ved aftale.

§ 32. Producenter og importører, som har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr til erhverv efter den 31. december 2005, skal for egen regning tage affald af udstyret tilbage og sikre affaldet særskilt håndteret i overensstemmelse med § 35, jf. dog § 33.

Stk. 2. Producenter og importørers tilbagetagning efter stk. 1 kan ske på følgende måder:

1) Producenter og importører kan hente affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv hos slutbrugeren, eller

2) slutbrugeren kan aflevere affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til en modtageplads, som producenten og importøren har etableret inden for samme region.

Stk. 3. Producenter og importører skal ved henvendelse fra en slutbruger oplyse om, hvordan tilbagetagning efter stk. 1 kan ske.

§ 33. Producenter og importører, som markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv, kan uanset § 32 aftale med køberen af udstyret, at køberen overtager producentens eller importørens forpligtelser til særskilt håndtering, jf. § 35.

Stk. 2. Hvis slutbrugeren ikke afleverer affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra erhverv til producenten eller importøren, skal slutbrugeren foranstalte affald af udstyret særskilt håndteret, jf. § 35, ved at aflevere til følgende anlæg, jf. bekendtgørelse om affald:

1) Et registreret genanvendelsesanlæg,

2) en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, eller

3) et godkendt og registreret kommunalt behandlingsanlæg. Det kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse skal bringes til det kommunale behandlingsanlæg, idet kommunale behandlingsanlæg ikke må foretage indsamling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. § 24, stk. 3, og § 78, stk. 3, nr. 4, jf. bekendtgørelse om affald.

Kapitel 10

Særskilt håndtering og genanvendelse

§ 34. Det påhviler enhver, herunder producenter og importører eller den, der handler på deres vegne, der etablerer ordninger til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, at anvende de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker.

§ 35. Ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, skal følgende krav opfyldes:

1) Affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan overholdes,

2) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte komponenter m.v.,

3) udtagning af stoffer, materialer og komponenter nævnt i bilag 3 skal foregå indendørs på et impermeabelt areal med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedtningsanordninger,

4) de i bilag 3 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i bilag 4,

5) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal ske under tag og på passende arealer med impermeable belægninger og vandtæt overdækning, udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og affedtningsanordninger, og

6) enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. nr. 2, skal have etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner.

§ 36. Producenter, importører eller den, der er ansvarlig for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal sikre, at der ved håndtering heraf sker nyttiggørelse af

1) mindst 80 % af affald af det i bilag 1, kategori 1 og 10, nævnte udstyr,

2) mindst 75 % af affald af det i bilag 1, kategori 3 og 4, nævnte udstyr, og

3) mindst 70 % af affald af det i bilag 1, kategori 2, 5, 6, 7 og 9, nævnte udstyr.

Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. kalenderår, og den andel heraf, der efter håndtering er nyttiggjort.

Stk. 3. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande regnes dette affald kun med, hvis de i stk. 1 fastsatte krav og mål er opfyldt, og såfremt eksportøren kan forelægge dokumentation for, at affaldet er nyttiggjort i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 37. Producenter, importører samt enhver, der er ansvarlig for håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal sikre, at der ved håndtering heraf genbruges eller genanvendes

1) mindst 75 % af affald af det i bilag 1, kategori 1 og 10, nævnte udstyr,

2) mindst 65 % af affald af det i bilag 1, kategori 3 og 4, nævnte udstyr,

3) mindst 50 % af affald af det i bilag 1, kategori 2, 5, 6, 7 og 9, nævnte udstyr, og

4) mindst 80 % af affald af udstyr i form af gasudladningslamper.

Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. kalenderår og andelen heraf, der efter håndtering er genbrugt eller genanvendt.

Stk. 3. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande regnes dette affald kun med, hvis de i stk. 1 fastsatte krav og mål er opfyldt, og såfremt eksportøren kan forelægge dokumentation for, at affaldet er genbrugt eller genanvendt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 11

Sikkerhedsstillelse for elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger

§ 38. Producenter og importører, som markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger, skal inden udstyret markedsføres, og én gang årligt, stille sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen skal sikre finansieringen af håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger.

§ 39. Dansk Producentansvarssystem fastsætter sikkerhedens størrelse.

Stk. 2. For producenter og importører, som er registreret i producentregistret og allerede markedsfører elektrisk og elektronik udstyr til brug for husholdningerne, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af

1) de markedsførte mængder af elektrisk og elektronik udstyr til brug for husholdningerne, som producenten eller importøren har indberettet til producentregistret, og

2) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af det affald, som producenterne og importørerne er forpligtede til at tage tilbage.

Stk. 3. For producenter og importører, som påbegynder markedsføringen af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdningerne, og ikke har fået tildelt affald, jf. § 26, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af

1) den forventede markedsførte mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdningerne i det pågældende kalenderår, som producenten eller importøren har indberettet til producentregistret, og

2) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne.

Stk. 4. For producenter og importører, som har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdningerne, men ikke tidligere opfyldt registreringspligten efter § 5 eller § 18 samt indberetningspligten efter § 11, fastsættes sikkerhedens størrelse på grundlag af

1) den markedsførte mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger, som producenten eller importøren har indberettet til producentregistret,

2) den tilbagetagne mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger, som producenten eller importøren har indberettet til producentregistret, og

3) de kendte eller forventede omkostninger ved håndtering af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger.

§ 40. Dansk Producentansvarssystem træffer afgørelse om størrelsen af den sikkerhed, som producenter og importører skal stille, og om tidspunktet for hvornår sikkerheden skal stilles.

§ 41. Sikkerheden stilles efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

§ 42. Producenterne og importørerne skal fremsende dokumentation til Dansk Producentansvarssystem for, at sikkerhed er stillet.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem godkender sikkerhedsstillelsen.

§ 43. Kollektive ordninger, jf. § 50, kan på vegne af de producenter og importører, som indgår i den kollektive ordning, ansøge Dansk Producentansvarssystem om fritagelse fra at stille sikkerhed efter § 38.

Stk. 2. Dansk Producentansvarssystem kan træffe afgørelse om fritagelse efter stk. 1, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Producenternes og importørernes samlede markedsandel i den kollektive ordning udgør mindst 20 % af den samlede mængde af markedsført udstyr i kg inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, som er indberettet for alle producenter og importører, og

2) mindst 20 % af de producenter og importører, som er registreret i producentregistret inden for én af de i bilag 1 angivne kategorier, indgår i den kollektive ordning, eller den kollektive ordning har tilslutning fra mindst 10 af de registrerede producenter og importører, hvoraf ingen af producenternes eller importørernes markedsandel må udgøre mere end 50 % af den pågældende kollektive ordnings markedsandel.

Stk. 3. Dansk Producentansvarssystem skal som vilkår for afgørelsen bestemme, at den kollektive ordning hæfter i hele tildelingsperioden for den samlede forpligtelse for alle de producenter og importører, som er medlem af den pågældende kollektive ordning.

§ 44. Hvis en kollektiv ordning, som er fritaget fra sikkerhedsstillelse efter § 43, bliver opløst, træffer Dansk Producentansvarssystem afgørelse efter §§ 39-42 om den sikkerhedsstillelse, som de producenter og importører, som var medlem af den opløste kollektive ordning, skal stille.

§ 45. Når producenten eller importøren har dokumenteret, at det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger er tilbagetaget og særskilt håndteret, frigives sikkerhedsstillelsen i henhold til §§ 39-42 af Dansk Producentansvarssystem til producenten eller importøren.

Stk. 2. Når der i en ny tildelingsperiode stilles sikkerhed efter § 38, frigives sikkerhedsstillelse i henhold til §§ 39-42 af Dansk Producentansvarssystem til producenten eller importøren.

§ 46. Hvis en producent eller importør ikke har indsamlet de tildelte mængder, frigiver Dansk Producentansvarssystem sikkerhedsstillelsen og fordeler den til de producenter og importører, som i den foregående tildelingsperiode har afhentet den forøgede mængde. Dette gælder kun, hvis producenten eller importøren er for lille til at få tildelt et indsamlingssted.

Stk. 2. Hvis producenten eller importøren ikke afhenter det tildelte affald af elektrisk og elektronisk udstyr inden for de fastsatte tidsfrister, jf. bilag 7, og ikke betaler de dokumenterede udgifter, jf. bilag 7, frigives sikkerhed stillet i henhold til §§ 39-42 af Dansk Producentansvarssystem til kommunalbestyrelsen til brug for betaling af tilbagetagning og særskilt håndtering samt administrationsomkostninger, jf. § 29, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Hvis en producent, importør eller kollektiv ordning, som har stillet sikkerhed i henhold til §§ 39-42, ophører midt i en tildelingsperiode, frigives sikkerhedsstillelsen af Dansk Producentansvarssystem til den producent, importør eller kollektive ordning, som ved tildeling midt i tildelingsperioden overtager forpligtelsen og afhenter affaldet.

Kapitel 12

Informations- og oplysningspligt for elektrisk og elektronisk udstyr

§ 47. Producenter og importører skal sikre, at slutbrugerne af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger i salgs- og informationsmateriale, herunder i brugsanvisninger eller på salgsstedet, oplyses om følgende:

1) De potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed af de stoffer, der anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr,

2) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt,

3) at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald,

4) de indsamlings- og genanvendelsesordninger slutbrugerne har til rådighed, og

5) betydning af mærkningen i henhold til § 49.

Stk. 2. Informations- og oplysningspligten efter stk. 1 kan opfyldes ved at gengive en af Miljøstyrelsen udarbejdet standardtekst.

Stk. 3. De oplysninger, der er fastsat i stk. 1-2, skal som minimum være anført på dansk, norsk eller svensk.

§ 48. Producenter og importører skal stille de fornødne oplysninger om genbrug og behandling til rådighed for virksomheder, der håndterer affald af elektrisk og elektronisk udstyr, senest et år efter udstyrets første markedsføringsdato. Pligten kan opfyldes ved at informere herom på producentens eller importørens hjemmeside.

§ 49. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres. Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 5.

Stk. 2. Mærkningen af udstyret efter stk. 1 kan undlades, såfremt udstyrets størrelse eller funktion udelukker muligheden herfor. Piktogrammet skal i så fald være optrykt i brugsanvisning, garantibevis samt på emballagen.

Stk. 3. Producenter og importører kan uanset stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, udføre mærkningen ved anvendelse af standarden DS/EN 50419.

Stk. 4. Producenter og importører skal mærke elektrisk og elektronisk udstyr, der fremstilles i Danmark eller importeres, med virksomhedens navn eller bomærke, således at producenten eller importøren af udstyret entydigt kan identificeres.

Kapitel 13

Kollektive ordninger

§ 50. En kollektiv ordning kan overtage følgende forpligtelser for producenter og importører:

1) Forpligtelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 9 j, stk. 1, og § 9 l, stk. 1,

2) registrering og indberetning af oplysninger, jf. §§ 5-7 og § 11, §§ 13-15 og § 18,

3) informationsforpligtelser i henhold til §§ 47,

4) sikkerhedsstillelse over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til §§ 38-43 for samtlige deltagere i den kollektive ordning,

5) indgåelse af aftaler om sortering af affald i fraktioner efter § 24, stk. 2,

6) indgåelse af aftale om andre vilkår for afhentning af tildelte mængder efter bilag 7 punkt 2.1.3,

7) tilbagetagning og håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, herunder tildelte mængder, jf. kapitel 7 og 8, og

8) fremsendelse af information til Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 2. Hvis der ikke er stillet sikkerhed, eller den stillede sikkerhed ikke er tilstrækkelig, og den kollektive ordning ikke opfylder forpligtelsen på vegne af de producenter og importører, der er medlem af ordningen, skal de i stk. 1, nr. 1-8, nævnte forpligtelser opfyldes af den enkelte producent eller importør. I så fald tildeles hver producent eller importør affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger i overensstemmelse med § 26.

Stk. 3. Såfremt en kollektiv ordning stiller sikkerhed på producenters eller importørers vegne i henhold til stk. 1, nr. 4, eller en producent eller importør forlader den kollektive ordning inden udgangen af en tildelingsperiode, jf. § 26, skal den kollektive ordnings sikkerhedsstillelse dække finansiering af producentens eller importørens resterende affaldshåndteringsforpligtelse indtil udgangen af den pågældende tildelingsperiode.

§ 51. En kollektiv ordning skal sikre, at:

1) Enhver producent eller importør har lige adgang til at deltage i den kollektive ordning og behandles på lige vilkår, idet der skal tages hensyn til producentens eller importørens markedsandel,

2) der hos de enkelte producenter og importører opkræves de oplysninger, der skal videregives til Dansk Producentansvarssystem, og ved opkrævning af yderligere oplysninger skal det fremgå, at dette ikke kræves i henhold til denne bekendtgørelse,

3) der ikke videregives konkurrencefølsomme oplysninger til andre virksomheder,

4) medlemmer af ordningen bliver oplyst om, at indberetningsforpligtelserne over for Dansk Producentansvarssystem i henhold til kapitel 4 ifølge denne bekendtgørelse skal ske årligt,

5) den enkelte producent og importør bliver oplyst om størrelsen af det gebyr, Dansk Producentansvarssystem opkræver for den pågældende producent eller importør, samt at den kollektive ordning årligt opkræver gebyret hos den enkelte producent eller importør, såfremt den kollektive ordning står for at betale gebyret til Dansk Producentansvarssystem, og

6) der etableres modtagepladser for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger i hver region.

§ 52. En kollektiv ordning skal, for at forpligtelserne nævnt i § 50, stk. 1, kan overdrages til den kollektive ordning, oprettes i producentregisteret med angivelse af navnet på ordningen, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Kapitel 14

Kommunale anlæg

§ 53. Kommunalbestyrelsen kan fortsat drive eksisterende kommunale behandlingsanlæg, som er sat i drift inden den 1. januar 2005 og er godkendt til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og affald af andet elektrisk og elektronisk udstyr, på betingelse af, at kommunalbestyrelsen

1) sikrer, at anlægget er udskilt til et selvstændigt aktie- eller anpartsselskab,

2) i forbindelse med udskillelsen efter nr. 1 sikrer, at der er foretaget en værdiansættelse til markedspris af det kommunale anlægs aktiver,

3) ved drift af anlægget sikrer en regnskabsmæssig adskillelse fra kommunens øvrige drift i overensstemmelse med principperne i Kommissionens direktiv 2000/52/EF om gennemskuelighed af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder,

4) sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i dette stykke er omfattet af den til enhver tid gældende årsregnskabslov,

5) sikrer, at driften af et selskab etableret efter betingelserne i denne § er fuldstændig adskilt fra den kommunale økonomi, herunder de kommunale renovationsgebyrer, og

6) sikrer, at et selskab etableret efter betingelserne i denne § driver virksomhed på almindelige markedsmæssige vilkår.

Kapitel 15

Gebyrer

§ 54. For registrering i producentregistret, jf. §§ 5-6 og § 18, betales et engangsgebyr på 1000 kr. pr. producent eller importør til Dansk Producentansvarssystem. Hvis producenten eller importøren allerede er registeret i producentregisteret i henhold til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer eller bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra, skal der betales et gebyr på 500 kr.

Stk. 2. For behandling af sager om fritagelse for sikkerhedsstillelse, jf. § 43, for affald af elektrisk og elektronisk udstyr betales et gebyr pr. anvendt time.

Stk. 3. Hvis en producent, importør eller kollektiv ordning giver anledning til ekstraordinær administration i forbindelse med sikkerhedsstillelse, opkræves et gebyr pr. anvendt time.

§ 55. For administration af tildelingsordningen for affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. kapitel 7-8, betaler producenter og importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger, der er markedsført i det foregående kalenderår.

Stk. 2. Hvis en producent, importør eller en kollektiv ordning giver anledning til ekstra administration i forbindelse med tildelingsordningen, jf. stk. 1, opkræves der særskilt gebyr pr. anvendt time.

Stk. 3. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger i det foregående kalenderår, beregnes et årligt gebyr i forhold til den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Såfremt den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret det efterfølgende kalenderår med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 4. For øvrige administrative opgaver, som Dansk Producentansvarssystem udfører i henhold til denne bekendtgørelse, betaler alle producenter og importører et årligt gebyr. Gebyret beregnes i forhold til den mængde elektrisk og elektronisk udstyr, der er markedsført i det foregående kalenderår.

Stk. 5. Hvis en nyregistreret producent eller importør ikke har markedsført elektrisk og elektronisk udstyr i det foregående kalenderår, betales et gebyr for den mængde af elektrisk og elektronisk udstyr, der forventes markedsført af den pågældende producent eller importør det pågældende kalenderår. Hvis den markedsførte mængde afviger fra den oplyste forventede mængde, reguleres gebyret med det beløb, der svarer til differencen.

Stk. 6. Gebyret i stk. 1, 3 og 5 udgør samlet mindst 250 kr. årligt.

§ 56. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Dansk Producentansvarssystem har i forbindelse med udførelse af opgaver efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Gebyrerne opkræves af Dansk Producentansvarssystem.

Stk. 3. Miljøstyrelsen fastsætter årligt gebyrsatserne anført i § 54, stk. 2 og 3, og § 55, stk. 1-5, på baggrund af budget og indstilling om gebyrstørrelse fra Dansk Producentansvarssystem. Dansk Producentansvarssystem offentliggør gebyrsatserne på sin hjemmeside, www.dpa-system.dk.

Kapitel 16

Tilsyn og klage

§ 57. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Miljøstyrelsen fører dog tilsyn med §§ 4-18, § 19, stk. 4-5, § 23, §§ 25-28, §§ 36-53.

§ 58. Afgørelser truffet af Dansk Producentansvarssystem kan påklages til Miljøstyrelsen, jf. lov om miljøbeskyttelse § 9 ø, stk. 3. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være skriftlig.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for de sager, hvori der træffes afgørelse af Dansk Producentansvarssystem i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 17

Straffebestemmelser

§ 59. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der

1) undlader at udtage batterier og akkumulatorer i overensstemmelse med § 2, stk. 3,

2) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr uden at have ladet sig registrere i overensstemmelse med §§ 5-6 eller § 18 eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til § 6, stk. 1-2,

3) undlader at meddele ændringer i de efter § 6 registrerede oplysninger, jf. § 7, eller undlader at meddele ophør med at være producent eller importør af elektrisk eller elektronisk udstyr, jf. § 8,

4) aftager og forhandler elektrisk eller elektronisk udstyr fra producenter og importører, som ikke er registrerede i producentregistret, jf. § 10,

5) undlader at indberette oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i henhold til §§ 11-16 og §§ 36-37,

6) undlader at foranstalte tilbagetagning og særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr efter § 18, stk. 2, § 31, stk. 1, og § 32,

7) undlader at aflevere til eller afleverer i strid med § 19, stk. 3-4 og 7, og § 20,

8) som distributør opkræver betaling i strid med § 19, stk. 6,

9) undlader at registrere og vedligeholde oplysninger om indsamlingssteder, jf. §§ 21-22,

10) undlader at opfylde kravene på indsamlingsstederne i henhold til § 21 samt bilag 7,

11) undlader at stille indsamlingsmateriel til rådighed i overensstemmelse med § 23 samt bilag 7,

12) undlader at overholde reglerne om sortering i § 24,

13) undlader at tilbagetage, indsamle eller afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller undlader at overholde fastsatte vilkår for afhentningen samt den særskilte håndtering efter § 25 og § 28,

14) undlader at anvende de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker, jf. § 34,

15) undlader at håndtere affaldet efter kravene i § 35,

16) undlader at særskilt håndtere affald af elektrisk eller elektronisk udstyr i henhold til §§ 36-37,

17) undlader at opfylde nyttiggørelses-, genbrugs- eller genanvendelsesmålene i §§ 36-37,

18) markedsfører elektrisk eller elektronisk udstyr uden at have stillet passende sikkerhed efter § 38-39 samt efter anvisningerne i henhold til §§ 41-42,

19) undlader at oplyse eller afgiver urigtige oplysninger til brugerne af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med § 47, stk. 1 og 3,

20) undlader at stille de fornødne oplysninger til rådighed for eller afgiver urigtige oplysninger om genbrug og behandling til virksomheder, der håndterer affald, efter § 48,

21) undlader at mærke elektrisk og elektronisk udstyr efter § 49 samt bilag 5, eller

22) som kollektiv ordning undlader at sikre overholdelse af kravene i § 51.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 18

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 60. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012. § 3, stk. 1, nr. 12, træder dog først i kraft den 1. juni 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 362 af 6. april 2010 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen) ophæves, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. § 3, stk. 1, nr. 12, i bekendtgørelse nr. 362 af 6. april 2010 finder fortsat anvendelse indtil den 1. juni 2015.

Miljøministeriet, den 12. december 2011

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr

Kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 11, stk. 6, § 13, stk. 2, § 15, § 17, §§ 36-37 og § 43.

1) Store husholdningsapparater.

2) Små husholdningsapparater.

3) IT- og teleudstyr.

4) Forbrugerudstyr.

5) Belysningsudstyr.

6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala).

7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr.

8) Medicinsk udstyr (undtagen alt implanteret og inficeret udstyr).

9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter.

10) Salgsautomater.


Bilag 2

Ikke-udtømmende liste over udstyr, der henhører under kategorierne i bilag 1 og under fraktionerne i § 24, stk. 1.

Kategori 1. Store husholdningsapparater

Store kølemøbler

Køleskabe

Fryseudstyr

Andre store apparater til køling, opbevaring og lagring af fødevarer

Vaskemaskiner

Tørretumblere

Opvaskemaskiner

Kogeapparater

Elkomfurer

Elkogeplader

Mikrobølgeovne

Andre store apparater til madlavning og anden behandling af fødevarer

Elektrisk varmeapparatur

Elradiatorer

Andre store apparater til opvarmning af lokaler, senge og siddemøbler

Elventilatorer

Klimaanlæg

Andet blæser-, udsugnings- og klimaudstyr

Kagetori 2. Små husholdningsapparater

Støvsugere

Tæppefejemaskiner

Andre rengøringsapparater

Apparater til syning, strikning, vævning og anden forarbejdning til tekstiler

Strygejern og andre apparater til strygning, rulning og anden behandling af beklædning

Brødristere

Frituregryder

Kværne, kaffemaskiner og udstyr til åbning eller forsegling af beholdere eller pakker

Elektriske knive

Hårklipningsapparater, hårtørrere, tandbørstningsapparater, barbermaskiner, massageapparater og andre apparater til kropspleje

Ure, armbåndsure og udstyr til måling, angivelse eller registrering af tid

Vægte

Kategori 3. It- og teleudstyr

Centraliseret databehandling:

Mainframes

Minicomputere

Printere

Pc'er mv.: Pc'er (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Bærbare (laptop) computere (herunder CPU, mus, skærm og tastatur)

Note-book-computere

Note-pad-computere

Printere

Kopieringsudstyr

Elektriske og elektroniske skrivemaskiner

Lommeregnere og bordregnemaskiner og andre produkter og andet udstyr til elektronisk indsamling, lagring, behandling, præsentation eller kommunikation af information

Brugerterminaler og -systemer

Telefaxapparater

Telexapparater

Telefoner

Mønttelefoner

Trådløse telefoner

Mobiltelefoner

Telefonsvarere og andre produkter eller andet udstyr til transmission af lyd, billeder eller anden information ved hjælp af telekommunikation

Kategori 4. Forbrugerudstyr

Radioapparater

Tv-apparater

Videokameraer

Videobåndoptagere

Hi-fi-båndoptagere

Forstærkere

Musikinstrumenter

og andre produkter eller andet udstyr til optagelse eller gengivelse af lyd eller billeder, herunder signaler eller anden teknologi til formidling af lyd og billeder på anden måde end ved telekommunikation

Kategori 5. Belysningsudstyr

Lysarmaturer til lysstofrør med undtagelse af lysarmaturer i husholdninger

Lysstofrør

Kompakt-lysstoflamper

Udladningslamper, herunder tryknatriumlamper og halogenlamper

Lavtryksnatriumlamper

Anden belysning eller andet udstyr til spredning eller regulering af lys med undtagelse af glødelamper

Kategori 6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

Boremaskiner

Save

Symaskiner

Udstyr til drejning, fræsning, slibning, formaling, savning, skæring, klipning, boring, hulning, stansning, foldning, bøjning eller lignende forarbejdning af træ, metal og andre materialer

Værktøj til nitning, sømning eller skruning eller fjernelse af nitter, søm, skruer eller lignende brug

Værktøj til svejsning, lodning eller anden brug

Udstyr til sprøjtning, fordeling, spredning eller anden håndtering af flydende eller luftformige stoffer med andre midler

Værktøj til græsslåning eller andre haveaktiviteter

Kategori 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr

Elektriske tog og racerbaner

Håndholdte spillekonsoller

Videospil

Computere til cykling, dykning, løb, roning osv.

Sportsudstyr med elektriske eller elektroniske komponenter

Møntautomater

Kategori 8. Medicinsk udstyr (undtagen alt implanteret og inficeret udstyr)

Strålingsbehandlingsudstyr

Kardiologi

Dialyse

Lungeventilatorer

Nuklearmedicin

Laboratorieudstyr til in vitro-diagnose

Analyseudstyr

Fryseudstyr

Fertiliseringsprøver

Andre apparater til påvisning, forebyggelse, kontrol, behandling og lindring af sygdomme, skader eller handikap

Kategori 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

Røgdetektorer

Varmeregulatorer

Termostater

Måle-, veje- eller justeringsapparater til husholdninger eller som laboratorieudstyr

Andre overvågnings- og reguleringsinstrumenter, der anvendes i industrianlæg (f.eks. i kontroltavler)

Kategori 10. Salgsautomater

Salgsautomater til varme drikke

Salgsautomater til varme eller kolde flasker eller dåser

Salgsautomater til faste produkter

Pengeautomater

Alle apparater, som automatisk leverer alle slags produkter

Fraktion 1. Store husholdningsapparater

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer.

Andet elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke hører under Fraktion 2 Kølemøbler, Fraktion 4 Skærme & monitorer eller Fraktion 5 Lyskilder, og hvor den gennemsnitlige størrelse er ≥ 1,2 m og/eller ≥ 0,3 m2 og/eller ≥ 0,2 m3 og/eller ≥ 20 kg *.

Fraktion 2. Kølemøbler

Køleskabe, frysere, klimaanlæg/aircondition, affugtningsudstyr, varmepumper, fadølsanlæg, udstyr som automatisk leverer kolde produkter, andet udstyr med indhold af kølemiddel.

Fraktion 3. Små husholdningsapparater

Mikrobølgeovne, emhætter, støvsugere, computere uden skærme, telefoner, stereoanlæg, højttalere, video og dvd-afspillere, kameraer, musikinstrumenter, el-værktøj, elektriske græsslåmaskiner, elektronisk legetøj, elektronisk sportsudstyr, elektrisk udstyr til personlig hygiejne, ikke-inficeret medicinsk udstyr, lysarmaturer med indbygget elektronik.

Andet elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke hører under Fraktion 2 Kølemøbler, Fraktion 4 Skærme & monitorer eller Fraktion 5 Lyskilder, og hvor den gennemsnitlige størrelse er < 1,2 m og < 0,3 m2 og < 0,2 m3 og < 20 kg *.

Fraktion 4. Skærme & monitorer

Fjernsyn, monitorer, fladskærme, LCD-fotorammer, bærbare computere og notebooks.

Fraktion 5. Lyskilder

Lysstofrør.

Elsparepærer, lavenergipærer og andre kompakt-lysstofrør.

Retrofit LED med indbygget elektronik, retrofit halogen-lyskilder med indbygget elektronik.

Alle gasudladningslamper (inklusiv lav- og højtryksnatriumlamper, andre højtydende udladningslamper og halogenlamper).

   

*) Ved gennemsnitlig størrelse forstås, at en type af udstyr (f.eks. mikrobølgeovn) i almindelighed overholder størrelsesgrænserne, men at enkelte modeller af denne type udstyr godt kan falde uden for størrelsesgrænserne.


Bilag 3

Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr):

Asbest og asbestholdige komponenter.

Batterier og akkumulatorer.

Billedrør.

Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende volumen.

Gasser, der er ozonlagsnedbrydende eller har et drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, HCFC, HFC og HC.

Gasudladningslamper og lysstofrør.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB).

Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning.

LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm2.

LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper.

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere.

Printkort fra mobiltelefoner.

Printkort fra andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm2.

Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige tonere, såvel som farvetoner.

Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre som beskrevet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Udvendige elektriske kabler.


Bilag 4

Nedenstående komponenter m.v. skal håndteres efter følgende retningslinjer:

Asbest og asbestholdige komponenter, der indeholder asbest:

Asbestholdigt affald skal opbevares i hertil godkendte beholdere eller sække.

Asbestholdigt affald skal afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af asbestholdigt affald.

Batterier og Akkumulatorer:

Batterier og akkumulatorer skal opbevares indendørs i syrefaste beholdere.

Batterier skal afleveres til virksomheder, der håndterer batterier og akkumulatorer med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af affald af batterier og akkumulatorer.

Billedrør:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder billedrør, skal foregå således, at brud på billedrør undgås.

Den fluorescerende belægning skal udtages med henblik på genanvendelse eller deponering i specialdeponi.

Den fluorescerende belægning skal opbevares i lukkede beholdere.

Glas fra billedrør skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning af blyholdigt glas med henblik på genanvendelse.

Såfremt blyindholdet ikke udtages effektivt ved oparbejdningen, må glasset kun anvendes som råvare ved fremstilling af billedrør el. lign. , hvor bly indgår som en nødvendig og godkendt bestanddel.

Gasudladningslamper og lysstofrør:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af gasudladningslamper og lysstofrør skal foregå, således at brud og udslip af kviksølv undgås.

Gasudladningslamper og lysstofrør skal opbevares i hertil egnede beholdere og afleveres til virksomheder, der er godkendt til oparbejdning af kviksølvholdige lyskilder.

Kviksølvet skal udtages og afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølv i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Kviksølvindholdet i glas- og metalfraktionen må maksimalt udgøre 10 ppm.

Kondensatorer:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af PCB-holdige kondensatorer skal foregå således, at udslip af PCB undgås.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere PCB-affald med henblik på bortskaffelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Jern og andre metaller fra kondensatorer kan, såfremt restindholdet af PCB er mindre end 50 ppm, afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Kviksølvholdige komponenter:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af kviksølvholdige komponenter skal foregå således, at brud og udslip af kviksølv undgås.

Kviksølvholdige komponenter skal opbevares i hertil egnede beholdere.

Kviksølvholdige komponenter skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølvholdigt affald i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

LCD-skærme:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder LCD-skærme skal foregå således, at brud på skærme undgås.

LCD-skærme, der umiddelbart kan indgå som en integreret del af et nyt produkt, kan frasepareres og genbruges til dette formål.

LCD-skærme, der ikke kan genbruges, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere affald af LCD-skærme med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Gasudladningslamper skal udtages og afleveres til virksomheder jf. ovenstående.

Ozonlagsnedbrydende gasser og drivhusgasser:

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende gasser eller drivhusgasser, skal foregå således, at lækager undgås.

Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning.

Gasserne skal udtages og opsamles under anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier. Dokumentation for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi skal foreligge i form af RAL-certificering eller test gennemført af tilsvarende anerkendte prøvningsorganer, der dokumenterer, at der ved behandling af husholdningsapparater (køleskabe og frysere) opsamles og destrueres gennemsnitligt mindst 115 gr. gasser fra kølesystemer og gennemsnitligt mindst 300 gr. gasser fra isolationsskum, samt at restindholdet af gasser i isolationsskum og kompressorolie maksimalt udgør 0,2 % som vægt.

Gasserne skal destrueres på anlæg, der er godkendt hertil i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere:

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere bromholdigt affald i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Plast med bromindhold på mindre end 5 ppm kan afleveres til oparbejdning og genanvendelse hos virksomheder, der er godkendt i henhold lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Printkort:

Printkort, der ikke genbruges, skal efter demontering af kondensatorer, batterier, akkumulatorer og kviksølvholdige komponenter, herunder LCD-skærme med gasudladningslamper, afleveres til anlæg, der er godkendt til håndtering af metalholdigt affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, PCB og beryllium i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige toner, såvel som farvetoner:

Tonerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.

Elektriske kabler:

Elektriske kabler afleveres til virksomheder, der mekanisk oparbejder elektriske kabler med henblik på genanvendelse af metalindholdet, og som er godkendt til at håndtere kabelaffald i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet.


Bilag 5

Piktogram til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 49

Piktogrammet til angivelse af særskilt indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr består af en overstreget affaldsspand på hjul, som vist nedenfor. Piktogrammet skal anbringes på en sådan måde, at det er synligt, læseligt og usletteligt.

18413854841013911393 Size: (310 X 320)


Bilag 6

Oplysninger, der skal gives i forbindelse med registrering af producenter og importører, jf. § 6

1) Virksomhedens navn samt varemærkenavn under hvilke virksomheden markedsfører sit elektriske og elektroniske udstyr.

2) Virksomhedens adresse: gadenavn og nr., postnummer og by, URL adresse, telefonnummer samt telefaxnr. eller e-mailadresse.

3) CVR-nr. For udenlandske virksomheder, der ikke er registreret i CVR-registeret, oplyses virksomhedens momsnummer (VAT-nummer) i stedet for CVR-nr.

4) Virksomhedens kontaktperson: navn samt telefonnummer, telefaxnr. eller e-mailadresse.

5) Angivelse af de former for udstyr, under de i bilag 1 nævnte kategorier, der markedsføres eller påtænkes markedsført.

6) Oplysninger om hvordan producentansvaret påtænkes opfyldt, herunder om virksomheden er tilsluttet en kollektiv ordning eller har etableret en individuel indsamlings- og håndteringsordning. Oplysninger om hvilke af de i bilag 1 nævnte kategorier af udstyr der håndteres inden for henholdsvis kollektiv ordning og individuelt af den enkelte virksomhed, samt hvorledes virksomheden har tilrettelagt opfyldelsen af sin forpligtelse for tilbagehåndtering og særskilt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

7) Registreringsansøgningens dato.

8) Anmodningen om registreringen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.


Bilag 7

Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter og importører samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder

Reglerne omfatter alene de elektronikaffaldsfraktioner, der fremgår af § 24, stk. 1, samt de indsamlingssteder, der er registeret hos Dansk Producentansvarssystem i henhold til § 21, stk. 1.

1. Indsamlingssteder

Kommunalbestyrelsen etablerer indsamlingsordninger, herunder indsamlingssteder, jf. § 19. Kommunalbestyrelsen indberetter oplysningerne til Dansk Producentansvarssystem efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger vedrørende indsamlingsstederne med angivelse af:

Indsamlingsstedets adresse.

Kontaktinformation (person, telefon, e-mail eller faxnummer).

Tidsrum hvor der kan ske afhentning af affald af elektronisk og elektrisk udstyr.

Eventuelt særlige forhold vedrørende udlevering af nøgler mv.

Materielbehovet pr. fraktion.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at indberette ovenstående oplysninger. Oplysningerne opdateres straks, hvis der sker ændringer i forhold til det indberettede.

Producenter og importører skal til enhver tid holde sig orienteret om kommunalbestyrelsens registrerede oplysninger om indsamlingsstedet.

Kommunalbestyrelsen kan med en måneds varsel oprette og nedlægge indsamlingssteder i henhold til § 21. Dette sker efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger. Kommunalbestyrelsen skal desuden senest en måned inden meddele producenter eller importører, som afhenter tildelt affald, om det oprettede eller nedlagte indsamlingssted.

Indsamlingsstederne skal opfylde kravene i dette bilags afsnit 4.

2. Afhentningsvilkår

2.1. Frister

Producenter eller importører skal afhente indsamlet affald af elektrisk og elektronisk udstyr på de kommunale indsamlingssteder, jf. § 28, når kommunalbestyrelserne som minimum har indsamlet følgende mængder af de enkelte fraktioner, som er beskrevet i § 24, stk.1:

Fraktion 1 (store husholdningsapparater) og fraktion 2 (kølemøbler):

Producenten eller importøren skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der minimum er fyldt en container pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 3 (små husholdningsapparater) og fraktion 4 (skærme og monitorer):

Producenten eller importøren skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der som minimum er fyldt 3 bure pr. fraktion, dog minimum hvert ½ år.

Fraktion 5 (lyskilder):

Producenten eller importøren skal afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr på kommunalbestyrelsens foranledning, når der som minimum er fyldt en lyscontainer, dog minimum hvert ½ år.

Afhentning:

Kommunalbestyrelsen eller indsamlingsstedet anmoder pr. fax eller e-mail producenten eller importøren om afhentning, når der er indsamlet de ovenfor angivne mængder. Afhentning skal herefter ske på følgende vilkår:

2.1.1. Afhentning efter anmodning

Anmodningen skal være afgivet senest kl. 14.00 to hverdage før, der ønskes afhentning. Med hverdage menes fra mandag til og med fredag.

Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest to hverdage efter modtagelse af anmodningen, inden for det tidsrum kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1. Afgives bestilling en fredag, skal afhentning ske den efterfølgende tirsdag.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der være foranstaltet afhentning senest torsdag.

I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage (mandag til fredag), skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet herom – uanset om dagen er en helligdag.

Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt ved bestilling af afhentning meddele, hvor mange enheder der ønskes afhentet.

Ønskes afhentning en lørdag, kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4. nedenfor.

Såfremt man indgår aftale om afhentning efter anmodning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning ved manglende afhentning fra producenten eller importøren i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.2. Fast afhentning

Kommunalbestyrelsen samt producenten og importøren kan, som alternativ til afhentning efter anmodning, aftale et fast tidspunkt for afhentning inden for et fastsat tidsrum på 3 timer, f.eks.: afhentning hver mandag ml. kl. 9-12. I forbindelse med helligedage, der falder på hverdage, hvor der er aftalt fast afhentning, skal producenten eller importøren afhente affald af elektrisk og elektronisk udstyr som på normale hverdage.

Kommunalbestyrelsen skal give meddelelse senest to hverdage før den faste afhentning, såfremt der ikke ønskes afhentning som aftalt. Ved behov kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning, jf. pkt. 2.1.4.

Såfremt man har aftalt fast afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning i forbindelse med manglende afhentning fra producenten eller importøren i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.3. Alternative aftaler

Parterne kan indgå aftaler, der afviger fra afsnit 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4. og 2.1.5.

2.1.4. Ekstraordinær afhentning

Hvis der er behov for afhentning ud over den faste aftalte afhentning eller afhentning efter anmodning, kan kommunalbestyrelsen anmode om ekstraordinær afhentning.

Anmodning herom skal være afgivet senest kl. 14.00 en dag før, der ønskes afhentning. Anmodningen kan afgives fra mandag – lørdag. Afhentning på indsamlingsstederne skal ske senest en dag efter modtagelse af anmodningen. Ekstraordinær afhentning kan ske mandag til lørdag.

Hvert indsamlingssted har ret til at anmode om 12 ekstraordinære afhentninger i løbet af en tildelingsperiode. Dette gælder også, hvis man har indgået aftale om fast afhentning.

Eksempel: hvis der anmodes om afhentning pr. e-mail tirsdag kl. 13.00, skal der således være foranstaltet afhentning senest onsdag inden for det tidsrum, som kommunalbestyrelsen har angivet, jf. pkt. 1.

I forbindelse med helligedage, der falder på en mandag – lørdag, skal der afhentes affald af elektrisk og elektronisk udstyr i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har anmodet om ekstraordinær afhentning – uanset om dagen er en helligdag.

Såfremt man har anmodet om ekstraordinær afhentning, vil kommunalbestyrelsen have ret til at foranstalte nødafhentning i forbindelse med manglende afhentning fra producenten eller importøren i henhold til proceduren nedenfor.

2.1.5. Manglende afhentning

Såfremt producenten eller importøren ikke afhenter affald af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til den fastsatte frist eller aftalte faste afhentningstidspunkt, skal kommunalbestyrelsen orientere producenten eller importøren herom pr. fax eller mail.

Senest fire timer efter kommunalbestyrelsen har sendt orientering om manglende afhentning til producenten eller importøren, skal producenten eller importøren have foranstaltet afhentning af affaldet på indsamlingsstedet.

Såfremt producenten eller importøren ikke har fået hentet affaldet inden for de fire timer, kan kommunalbestyrelsen lade nødafhentning udføre af tredjemand. Kommunalbestyrelsen skal orientere Dansk Producentansvarssystem om den manglende afhentning efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Producenten eller importøren skal inden for de fire timer have mulighed for at anvise, hvortil det ikke afhentede affald skal afleveres, hvis dette ikke er aftalt på forhånd.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at få producenten eller importøren til at dække de faktisk dokumenterede omkostninger, kommunalbestyrelsen har haft i forbindelse med nødafhentningen, herunder omkostningerne til at sikre nyt indsamlingsmateriel på pladsen og øgede administrative udgifter for kommunalbestyrelsen.

Hvis producenten eller importøren ikke betaler inden for den betalingsfrist, som kommunalbestyrelsen har fastsat, kan kommunalbestyrelsen i de tilfælde, hvor producenten eller importøren har stillet sikkerhed i henhold til § 38, søge Dansk Producentansvarssystem om at få dækket sine faktisk dokumenterede omkostninger i den af producenten eller importøren stillede sikkerhed.

2.2. Fejlsortering på indsamlingsstedet

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at der sker korrekt sortering af det modtagede affald.

Ved sorteringen skal sorteringsvejledningen følges, hvis en sådan findes, ligesom det elektriske eller elektroniske affald ikke må indeholde andet affald end det, der ligger inden for de i rammerne i § 24, stk. 1, definerede affaldsfraktioner. Kølemøbler og komfurer må derfor ikke indeholde mad eller lignende.

Hvis det afhentede udstyr indeholder mad eller lignende, kan producenten eller importøren sende udstyret tilbage til tømning hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for tømning. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage tømning eller dække udgifterne hertil.

Det afleverede affald må højst indeholde 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald. Af det modtagede elektronikaffald må der højst være 5 % af det afleverede, som tilhører en anden fraktion.

Hvis det afhentede udstyr indeholder fejlsorteringer, der overstiger 5 % i kg af noget, der ikke er elektronikaffald, eller hvis mere end 5 % af det modtagede elektronikaffald tilhører en anden fraktion, kan producenten eller importøren sende udstyret tilbage til sortering hos kommunalbestyrelsen eller sende krav til kommunalbestyrelsen om dækning af dokumenterede udgifter for sortering. Kommunalbestyrelsen vælger, om de selv vil foretage sorteringen eller dække udgifterne hertil.

Hvis producenten eller importøren kan dokumentere at have udgifter i forbindelse med, at der er sket en fejlsortering ud over det tilladte, til håndtering af det modtagede affald, kan krav til dækning af disse udgifter rettes mod kommunalbestyrelsen, iht. de almindelige erstatningsregler.

2.3. Fyldningsgraden

Kommunerne skal fylde det af producenter og importører leverede opsamlingsmateriel, så fyldningsgraden har et rimeligt niveau. Såfremt der sker mangelfuld fyldning af opsamlingsmateriellet, skal producenten eller importøren tage kontakt til kommunen med henblik på at drøfte, hvordan fyldningsgraden kan forbedres til et rimeligt niveau.

3. Indsamlingsmateriel

Producenter og importører skal levere en liste med tilgængeligt indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen kan vælge ud fra. Listen sendes til Dansk Producentansvarssystem, som offentliggører den på sin hjemmeside. Producenter og importører skal ved valg af indsamlingsmateriel tage udgangspunkt i kommunalbestyrelsens behov og arbejdsmiljømæssige forhold.

Kommunalbestyrelsen skal levere en liste over indsamlingssteder, den har etableret.

Kommunalbestyrelserne skal desuden, med udgangspunkt i producenterne og importørernes liste, registrere behovet for indsamlingsmateriel pr. kommunale indsamlingssted og fraktion. Listen indsendes til Dansk Producentansvarssystem, som offentliggør den på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Producenter og importører er forpligtet til at levere indsamlingsmateriel på baggrund af de behov, som kommunalbestyrelsen har registreret i Dansk Producentansvarssystems register over kommunale indsamlingssteder. De skal hver især ensarte indsamlingsmateriellet i forhold til de enkelte fraktioner.

Indsamlingsmateriellet skal være funktionsdueligt og leve op til de almindelige krav om arbejdsmiljø. Indsamlingsmateriellet skal leve op til den beskrivelse af materiel, som producenter og importører har registeret hos Dansk producentansvarssystem, og som findes på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside, www.dpa-system.dk.

Kommuner, der af særlige årsager som f. eks. indsamlingsstedets indretning mv., ikke kan anvende det indsamlingsmateriel, som producenterne eller importørerne stiller til rådighed, opfordres til i samarbejde med producenten eller importøren at finde materiel, der dækker kommunalbestyrelsens særlige behov, eller indgå aftale herom.

Det indsamlingsmateriel, producenter og importører stiller til rådighed, må alene efter aftale med producenten eller importøren anvendes af kommunalbestyrelsen på andre steder end de registrerede indsamlingssteder.

3.1 Kommunalt ejet materiel

Kommunalbestyrelsen kan vælge at benytte eget indsamlingsmateriel, som kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at levere og vedligeholde. Indsamlingsmaterialet skal være af samme beskaffenhed, som det standardmateriel, producenterne og importøren tilbyder. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at anvende eget materiel, aftales dette direkte med producenten eller importøren. Denne aftale registrerer kommunalbestyrelsen for indsamlingsstedet hos Dansk Producentansvarssystem.

Såfremt kommunalbestyrelsen og producenten eller importøren ikke kan blive enige om en sådan aftale, skal der anvendes det indsamlingsmateriel, som producenten eller importøren stiller til rådighed.

Indsamlingsmaterialet placeres efter tømning af producenten og importøren på indsamlingsstedet efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.

3.2 Varslingsperiode for bestilling af materiel

Ønsker kommunalbestyrelsen at overgå fra kommunalt ejet opsamlingsmateriel til materiel leveret af producenten eller importøren eller omvendt, kan dette ske med et varsel på 1 måned efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

Ændringer i behovet for indsamlingsmateriel registrerer kommunalbestyrelsen hos Dansk Producentansvarssystem. Dette skal ske med et varsel på 1 måned efter Dansk Producentansvarssystems anvisninger.

3.3 Læsse- og flytningsudstyr til indsamlingsstedet

Det er producenten og importøren, der er ansvarlig for pålæsning af indsamlingsmateriel på køretøjet.

Det står parterne frit at aftale, at producenten, importøren eller den kollektive ordning leverer og vedligeholder flyttemateriel, således at kommunalbestyrelsen kan fylde containerne helt, m.v. I den forbindelse er producenten og importøren forpligtet til at uddanne kommunalbestyrelsens ansatte på indsamlingsstedet i betjening af flyttemateriellet.

Det kan aftales, om kommunalbestyrelsen må anvende udstyret til læsning og flytning af andre former for affald end fra elektrisk og elektronisk udstyr.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har indrettet sin plads således, at kommunalbestyrelsen har behov for at flytte rundt på indsamlingsmateriellet, er kommunalbestyrelsen alene ansvarlig for anskaffelse af eget flytteudstyr.

4. Krav til indsamlingsstedet

Indsamlingsstederne skal være let tilgængelige for køretøjer, der kan laste og losse det pågældende indsamlingsmateriel til affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at foranstalte tiltag på indsamlingsstederne, der sikrer, at tyveri af affald af elektrisk og elektronisk udstyr undgås.


Bilag 8

Beregning af tildeling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, jf. kapitel 7

1. Producenter og importørers markedsandel

Producenters og importørers markedsandel udgør producentens eller importørens årlige andel af de samlede mængder af markedsført elektrisk og elektronisk udstyr, som alle producenterne og importørerne har indberettet til Dansk Producentansvarssystems producentregister, til den angivne fraktion til husholdningerne i det foregående kalenderår.

1.1. Producenter og importører der påbegynder markedsføring i løbet af et kalenderår

For producenter og importører, der påbegynder markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger i løbet af et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel og tildeling på baggrund heraf i det pågældende kalenderår.

Det efterfølgende kalenderår beregnes markedsandelen og tildelingen på baggrund af den markedsførte mængde i det kalenderår, der påbegyndes markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger. Mængden multipliceres med to.

1.2. Ophør med markedsføring i et kalenderår

Når en producent eller importør ophører med markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr til brug for husholdninger i et kalenderår, beregnes der ikke markedsandel og tildeling i det efterfølgende kalenderår.

2. Tildeling

Dansk Producentansvarssystem tildeler producenten, importøren eller en kollektiv ordning, der repræsenterer producenten eller importøren, en mængde affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som producenten eller importøren skal indsamle, herunder fra de indsamlingssteder, kommunalbestyrelsen har etableret, og foranstalte særskilt håndteret. Tildelingen sker for en nærmere fastlagt periode på grundlag af markedsandelen.

Ved tildelingen tages højde for de mængder af affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger, som producenten eller importøren har tilbagetaget i det foregående kalenderår, og som er indberettet til producentregistret.

Ved tildelingen foretager Dansk Producentansvarssystem en efterregulering, der tager højde for, om de mængder, som producenter og importører har tilbagetaget det foregående kalenderår, svarer til det, de var forpligtede til at tilbagetage.

Der tages desuden højde for eventuelle fejl i tildelingen for den foregående tildelingsperiode, der er konstateret efter meddelelsen af tildelingen af den foregående periode, og som ikke har ført til en ændring i tildelingen. Dette gælder uanset, om fejlene skyldes fejlagtige eller manglende indberetninger eller andre fejl i tildelingen, herunder fejl konstateret i forbindelse med klage.

Ved tildelingen søger Dansk Producentansvarssystem at tildele indsamlingsstederne geografisk rimeligt. Hvis Dansk producentansvarssystem beslutter det, har producenter og importører pligt til at afhente tildelt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdningerne fra hele landet.

Hvis en producent eller importør midt i en tildelingsperiode på grund af ophør af virksomhed ikke afhenter tildelte mængder, kan Dansk Producentansvarssystem pålægge en eller flere producenter og importører at overtage forpligtelsen, som oprindeligt var tildelt den producent eller importør, som er ophørt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EF af 8. december 2003 om ændring af direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 345, side 106, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at tilpasse disse til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, EU-Tidende 2008, nr. L 345, side 68.