Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Forbud mod markedsføring af en række kosttilskudsprodukter fastholdes

Resumé

Fødevareregion Nord (nu: Fødevareregion Vest) forbød virksomheden at markedsføre en række kosttilskudsprodukter med henvisning til, at der ifølge Novel Food reglerne ikke var fremlagt behørig dokumentation.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede afgørelsen. Begrundelsen herfor var, at planteingredienserne i produkterne var Novel Food i kosttilskud, men ingen af planteingredienserne fremgik af Kommissionens Novel Food Catalogue. Der var heller ikke fremlagt tilstrækkeligt dokumentation for salg af kostilskuddene. Dokumentationen dokumenterede ikke salg af planteingredienserne i kosttilskud før den 15. maj 1997. Sekretariatet lagde her bl.a. vægt på, at det i EU’s arbejdsgruppe er oplyst, at produkterne er medicinske. Det faktum at nogle andre kosttilskud havde fået et certifikat om, at de var »fit for consumption« betød ikke, at de øvrige produkter havde tilsvarende status.

N.N.
Den 31. marts 2010
Sagsnr.: 1132/15760/460
Ref.: SFV /AMCH
Tlf.: 33951407

Forbud mod markedsføring af en række kosttilskudsprodukter fastholdes

I har i brev af 17. marts 2009 klaget over en afgørelse af 17. februar 2009 fra Fødevareregion Nord, N.N., om forbud mod markedsføring af 27 kosttilskudsprodukter.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og fastholder afgørelsen.

I skal derfor følge fødevareregionens afgørelse og efterkomme forbuddet straks. Forbuddet er tidsubegrænset, og undladelse af at efterkomme dette forbud kan straffes med bøde (§ 60 i fødevareloven)1).

Sammendrag

Planteingredienserne er Novel Food i kosttilskud. Ingen af planteingredienserne fremgår af Kommissionens Novel Food Catalogue. Virksomheden har ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for Novel Food i kosttilskud.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

2005

Fødevareregionen anmelder et tilsyn i virksomheden

I brev af 24. februar 2005 anmelder fødevareregionen et tilsyn i virksomheden. I brevet informerer fødevareregionen virksomheden om, hvilke lovgivningsområder, som vil blive kontrolleret og herunder, hvilken dokumentation virksomheden skal kunne fremvise.

Tilsyn i virksomheden den 21. april 2005

Fødevareregionen oplyser under tilsynet den 21. april 2005 virksomheden om, at den fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkelig. Fødevareregionen vejleder virksomheden om reglerne, og anmoder virksomheden om at fremsende dokumentation for salg før den 15. maj 1997 i EU af anvendte kosttilskudsprodukter i henhold til § 66 i fødevareloven2).

Virksomheden fremsender dokumentation

Virksomheden fremsender den 10. juni 2005 bl.a. dokumentation fra indisk producent for salg til Europa før den 15. maj 1997.

Fødevareregionen partshører virksomheden

Fødevareregionen partshører virksomheden på ny i brev af 10. oktober 2005, da der er ændret på kravene til dokumentationen for salg af kosttilskud (ikke krav om salg i nævneværdigt omfang).

2006

Tilsyn i virksomheden den 28. februar 2006, virksomheden bliver varslet om et påbud

På tilsynet den 28. februar 2006 bliver virksomheden varslet et påbud om dokumentation for tilbagetrækning af en række kosttilskudsprodukter, da virksomheden ikke har fremlagt den nødvendige dokumentation for, at produkterne og ingredienserne heri er solgt i EU før den 15. maj 1997. Efterfølgende klager virksomheden over tilsynet, da den mener bl.a., at der er fejl i sagsbehandlingen, at der er brud på EØS-aftalen, at informationer er tilbageholdt, og at EU-reglerne om varernes fri bevægelighed ikke er overholdt.

N.N. anmoder om aktindsigt og om yderligere oplysninger fra fødevareregionen

N.N. anmoder i brev af 13. marts 2006 på vegne af virksomheden, om aktindsigt i kontrolrapport af 11. december 1996. N.N. beder fødevareregionen oplyse om, hvilken dokumentation man ønsker fremlagt. Endvidere ønsker N.N. dokumentation for, at alle N.N. produkter i England skulle være solgt som medicin. Endeligt påpeger N.N. at der ikke er foretaget partshøring i sagen og henviser til forvaltningslovens § 19, stk. 13).

I brev af 15. marts 2006 anfører N.N., at der ikke er truffet en afgørelse over for virksomheden, og at der derfor ikke er givet et påbud til virksomheden. N.N. mener, at der er indsendt tilstrækkelig dokumentation.

Fødevareregionen vejleder virksomheden

Virksomheden modtager i brev af 23. marts 2006 fra fødevareregionen en uddybende vejledning om Novel Food reglerne, herunder krav til dokumentation. Virksomheden er ved tilsynet den 28. februar 2006 blevet partshørt om sagens faktiske omstændigheder. Endeligt anfører fødevareregionen, at virksomheden inden 8 dage skal fremsende eventuelt yderligere bemærkninger eller dokumentation. Herefter vil fødevareregionen træffe afgørelse i sagen.

N.N. beder om fristforlængelse

N.N. anmoder i breve af 29. marts 2006 og 3. april 2006 om forlængelse af fristen for indsendelse af dokumentation, da man ikke mener, at virksomheden, før den 23. marts 2006, er blevet vejledt i tilstrækkeligt omfang i henhold til forvaltningslovens § 7.

I e-mail af 6. april 2006 skriver fødevareregionen bl.a. afgørelse ikke vil blive truffet før den 17. april 2006.

Virksomheden indsender dokumentationsmateriale

Fødevareregionen modtager den 20. marts 2006 dokumentationsmateriale fra virksomheden. Dokumentationen omfatter fakturaer for salg (N.N.) til virksomheder i Danmark og Sverige, samt prislister og fakturaer på mange N.N. produkter fra N.N. i Holland. Fakturaerne er på virksomheder og/eller privatpersoner i flere EU-lande. Fra samme firma i Holland er der medsendt en erklæring om, at N.N.-produkterne er frit omsættelige i Holland. Der henvises til tidligere fremsendt dokumentationsmateriale, som fødevareregionen allerede har afvist ved tilsynet den 28. februar 2006.

Virksomheden får et påbud

Den 7. april 2006 fremsender fødevareregionen et påbud til virksomheden om at dokumentere tilbagetrækning af 5 produkter, deriblandt N.N..

Den 20. oktober 2006 sender virksomheden dokumentation for ingrediensen »N.N.« (N.N.).

Fødevarestyrelsen skriver til de hollandske myndigheder

I brev af 28. november 2006 anmoder Fødevarestyrelsen om en bekræftelse fra de hollandske myndigheder, om virksomheden N.N. er registreret med salg af fødevarer, om de anførte produkter af de hollandske myndigheder betragtes som fødevarer (kosttilskud), samt om myndighederne kan bekræfte, at produkterne indgik i virksomhedens sortiment før 15. maj 1997.

Fødevareregionen sender den endelige kontrolrapport til virksomheden

Den 20. december 2006 fremsender fødevareregionen den endelige kontrolrapport for kontrolbesøget den 28. februar 2006 til virksomheden. Virksomheden bliver gjort opmærksom på, at sagsbehandlingen om Novel Food ikke er afsluttet, men det indskærpes, at virksomheden ikke må markedsføre produkter med indhold af planteingredienser, der er omfattet af Novel Food reglerne.

2007

Fødevareregionen sender en liste over planteingredienserne

Fødevareregionen sender den 11. september 2007 i e-mail en liste til virksomheden over de planteingredienser, som den ønsker dokumentation for, at ingredienserne ikke er Novel Food.

Tilsyn den 3. oktober 2007

Ved tilsynet den 3. oktober 2007 udleverer fødevareregionen en revideret udgave af listen over Novel Food planteingredienser. Listen er udarbejdet på grundlag af EuroFIR-Nettox list of Plants Food samt EU Food catalogue, der er udarbejdet af Kommissionen. Fødevareregionen varsler et påbud om dokumentation for tilbagetrækning med baggrund i Novel Food-reglerne, og virksomheden partshøres herom. Virksomheden anfører, at:

den i perioden 10. juni 2005 – 28. februar 2006 ikke har modtaget tilbagemelding eller vejledning på det indsendte materiale, samt at den ønsker at få forlænget fristen for indsendelse af dokumentation med 2 måneder.

det er forkert, at alle N.N. produkter er solgt som medicin i England, fordi MAP England altid har solgt sine produkter som kosttilskud.

fødevareregionen ikke kan afvise dokumentation for salg i Norge under henvisning til at Norge ikke er medlem af EU. I henhold til EØS aftalen er et EU-land forpligtet til at godtage dokumentation fra Norge.

fødevareregionen allerede har dokumentation for at nogle af produkterne har været solgt i Danmark før 15. maj 1997 (N.N.), og at denne dokumentation har været holdt tilbage for virksomheden. Dette bryder med EU-reglerne om varernes fri bevægelighed. Virksomheden mener, at der er fremlagt tilstrækkeligt dokumentation for salg til bl.a. Holland, Italien, Sverige, England, Danmark og Norge.

Danmark bryder WTO reglerne ved at forbyde N.N. produkter i Danmark.

Virksomheden udleverer dokumentation for, at salg i England samt kopi af en klage over tilsynet den 28. februar 2006.

Brev fra fødevareregionen til virksomheden

I brev af 4. oktober 2007 til virksomheden skriver fødevareregionen bl.a., at en række planter, som indgik i produkterne N.N. og N.N. 1996 ikke er Novel Food. Norge er et 3. land i forhold til EU, så markedsføring af et produkt i Norge før 1997 er ikke det samme som dokumentation for history of consumption i EU. Før en liste over planter og sundhedsanprisninger sendes som forslag til artikel 13 anprisninger, skal Novel Food aspektet undersøges. Fødevareregionen vil bede Fødevarestyrelsen om at sende materialet/dokumentationen for salg i England til de engelske myndigheder, forudsat at virksomheden indsender supplerende materiale herom.

Virksomheden indsender dokumentation

Den 16., 19. 22., og den 24. oktober 2007 samt den 1. december 2007 modtager fødevareregionen dokumentationsmateriale fra virksomheden.

2008

Fødevarestyrelsen skriver til de engelske myndigheder

Fødevarestyrelsen anmoder i brev af 14. marts 2008 »Food Standard Agency« i England om at bekræfte, at N.N. produkterne har været lovligt markedsført som kosttilskud i England før den 15. maj 1997, og/eller om produkterne før den 15. maj 1997 blev betragtet som medicinske produkter, samt om at bekræfte, at status for produkterne er den samme i dag i England som før den 15. maj 1997.

Fødevarestyrelsen skriver til de hollandske myndigheder

Fødevarestyrelsen anmoder endvidere i brev af 26. marts 2008 Holland om at bekræfte, at salg af N.N. produkterne er sket før den 15. maj 1997.

Svar fra de hollandske myndigheder

Holland svarer i e-mail af 23. april 2008 til Fødevarestyrelsen, at disse typer produkter sælges i Holland som kosttilskud, men at det er umuligt at afgøre, om denne type produkter blev solgt i Holland før den 15. maj 1997, og om denne type produkter er identiske med dem, som sælges i dag.

Fødevareregionen partshører virksomheden om svar/manglende svar

I brev af 5. december 2008 partshører fødevareregionen virksomheden om svar/manglende svar fra de engelske og hollandske fødevaremyndigheder i Novel Food-kontrolsagen. Fødevareregionen anfører, at man ikke betragter svaret fra de hollandske myndigheder som en bekræftelse på de pågældende produkters status som fødevarer solgt før den 15. maj 1997. Endvidere anfører fødevareregionen, at man ikke har modtaget svar fra de engelske myndigheder, hvilket betyder, at oplysninger om produkternes status (fødevare eller lægemiddel) ved salg i England ikke har kunnet bekræftes. Derfor overvejer fødevareregionen i henhold til Novel Food-reglerne at udstede et forbud mod markedsføring en række kosttilskudsprodukter.

Fødevareregionen vejleder virksomheden om Novel Food-reglerne

Fødevareregionen vejleder den 9. december 2008 virksomheden om Novel Food-reglerne samt understreger, at partshøringen alene vedrører, om virksomheden har bemærkninger til svarene fra de hollandske og engelske myndigheder.

Virksomheden mener, at den har sendt den nødvendige dokumentation

I e-mail af 12. december 2008 svarer virksomheden, at man mener, at brevet fra de hollandske myndigheder viser, at varerne sælges som kosttilskud i Holland i dag. Virksomheden mener, at den har sendt et omfattende dokumentationsmateriale, som viser, at produkterne blev solgt før den 15. maj 1997. Derudover anfører virksomheden, at:

N.N. produkter er solgt i Danmark før den 15. maj 1997. Hvorfor kan fødevareregionen acceptere at N.N. og N.N. blev solgt som kosttilskud før den 15. maj 1997 og ikke de øvrige produkter? Når Fødevarestyrelsen har ført kontrol med N.N. fra 1986 til 1997, må det betyde, at det ikke var medicin som virksomheden solgte.

Det er irrelevant at undersøge produkternes status i Holland, England og Indien.

Man gerne vil have en oversigt over, hvilke ingredienser i de nævnte produkter, som er Novel Food, så virksomheden kan undersøge dette i forhold til EU’s Novel Food Liste

Man gerne vil have en fyldestgørende redegørelse form, hvad fødevareregionen ikke anser for tilstrækkeligt dokumenteret og hvorfor

Tilsyn den 16. december 2008

Den 16. december 2008 er fødevareregionen på tilsyn i virksomheden. Det fremgår af kontrolrapporten, at virksomheden ikke kan dokumentere, at Novel Food-reglerne er overholdt, og forbud er derfor fremsendt.

Virksomheden trækker nogle af produkterne tilbage

I e-mail af 18. december 2008 skriver virksomheden til fødevareregionen, at nogle produkter trækkes tilbage fra det danske marked med umiddelbar virkning og returneres til hovedlageret i Norge. Andre produkter trækkes tilbage fra det danske marked, da virksomheden ikke længere har en omsætning. Nogle produkter vil virksomheden have tilbage på det danske marked efter tilbagetrækningen. Hvad angår N.N. beder virksomheden om opsættende virkning. Virksomheden mener, at der ikke er foretaget den fornødne vurdering af den indsendte dokumentation, at dokumentationen fra de hollandske myndigheder viser, at urterne er kosttilskud i Holland, at certifikater fra Fødevarestyrelsen på N.N. + fakturaer fra N.N. viser, at urterne har været solgt som kosttilskud i Danmark, samt at Fødevarestyrelsen er i færd med at lave ulovlige handelshindringer for virksomheden.

2009

Fødevareregionen forbyder virksomheden at markedsføre en række kosttilskudsprodukter

Fødevareregionen sender den 17. februar 2009 en afgørelse om forbud mod markedsføring af en række kosttilskudsprodukter til virksomheden. Forbuddet omfatter følgende produkter:

N.N.

Fødevareregionen begrunder afgørelsen med, at markedsføring af en fødevare bl.a. skal ske i overensstemmelse med forordningen om nye fødevarer og nye fødevareingredienser (Novel Food)4), jf. § 72 i mærkningsbekendtgørelsen5). Novel Food-forordningen fastslår, at alle nye fødevarer og fødevareingredienser skal godkendes, inden de markedsføres. Dermed sikres det, at indtagelse af fødevarer herunder fødevareingredienser ikke indebærer sikkerhedsmæssige risici for forbrugeren.

Nye fødevarer og fødevareingredienser defineres som fødevarer og fødevareingredienser, der ikke har været på markedet i EU i nævneværdigt omfang før forordningens ikrafttræden den 15. maj 1997. Det betyder, at virksomheden for alle markedsførte fødevarer skal kunne dokumentere, at produktet eller de enkelte ingredienser har været indtaget i nævneværdigt omfang i EU før den 1. maj 1997 i et af de nuværende medlemslande, eller at produktet eller de enkelte ingredienser er godkendt som Novel Food. Der kræves imidlertid ikke dokumentation for anvendelse i nævneværdigt omfang men alene for anvendelsen.

Virksomheden har efter fødevareregionens vurdering ikke kunnet fremlægge den fornødne dokumentation, og derfor er produkterne ikke markedsført i overensstemmelse med reglerne om Novel Food. Fødevareregionen anerkender, at virksomheden har kunnet fremvise dokumentation i form af fakturamateriale for, at virksomheden N.N., før 15. maj 1997 har solgt produkter af denne type eller identiske med de nu markedsførte til forbrugere i Danmark. Men da det er blevet oplyst til fødevareafdelingen, at N.N. importerede produkterne fra England, betragtes det ikke som fuldstændigt dokumenteret, at de produkter, højskolen importerede, havde status af fødevare og ikke medicin.

Afgrænsningspolitikken vedr. kosttilskud/medicin indgik ikke systematisk i fødevarekontrollen på tidspunktet for importen, hvorfor det forhold, at højskolen var under fødevarekontrol, ikke i sig selv dokumenterer, at de produkter, som blev importeret og videresolgt som kosttilskud, rent faktisk havde haft status af kosttilskud hele tiden.

Virksomheden klager

Virksomheden klager i brev af 13. marts 2009 over afgørelsen og anfører følgende klagepunkter og bemærkninger:

Fødevareregionen indrømmer, at virksomheden har ført bevis for, at ingredienserne i produkterne har været solgt i Danmark, Holland og England før maj 1997.

Produkterne har været solgt som kosttilskud i Danmark, og dette har været fuldt lovligt. Beviset for dette, er at Fødevarestyrelsen har udstedt et certifikat om, at N.N. og N.N. er »Fit for human consumption«. Fødevarestyrelsen ville ikke have udstedt et sådant certifikat, hvis den ikke havde kontrolleret virksomheden og vurderet produkterne til at være kosttilskud. Produkterne var kosttilskud i Danmark før 1997, ellers ville Fødevarestyrelsen have stoppet for salget hos N.N. og nægtet at udstede certifikat til virksomheden.

Det er irrelevant for sagen, at produkterne bliver solgt som medicin i England. At et kosttilskud regnes som medicin i et EU-land medfører ikke, at det skal regnes som sådan i et andet EU-land. Det er Danmarks vurdering, som gælder.

De hollandske myndigheder skriver, at varerne er solgt som kosttilskud i Holland, men at de ikke ved, om de har været omsat før 1997. Virksomhedens dokumentation viser kvitteringer fra hoveddistributøren af produkterne, som viser salg før 1997 af produkter med samme ingredienser som virksomhedens produkter har. Hvis hoveddistributørens produkter er kosttilskud i dag, var de det også før 1997, for ingredienserne er de samme.

En afvisning af den fremlagte dokumentation er diskriminerende for nordmænd (dette er ikke tilladt i henhold til dansk lov) og indiske produkter (dette er et brud på WTO-aftalen).

Fødevareregionen tillægger i brev af 17. marts 2009 virksomhedens klage opsættende virkning.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers begrundelse for afgørelsen

Planteingredienserne er Novel Food i kosttilskud

Sekretariatet er enig i fødevareregionens vurdering af, at planteingredienserne er Novel Food i kosttilskud.

Baggrunden for Novel Food reglerne er at beskytte folkesundheden. Derfor skal nye fødevarer og nye fødevareingredienser (Novel Food) underkastes en sikkerhedsvurdering efter en fællesskabsprocedure, inden de bringes på markedet i EU, så eventuelle skadesvirkninger kan blive kendt.

Et levnedsmiddel eller en levnedsmiddelingrediens anses som Novel Food, hvis den ikke har været forbrugt i nævneværdigt omfang i fællesskabet og er omfattet af en af forordningens kategorier (artikel 1, stk. 2, i Novel Food-forordningen6) ). Følgende kategorier er omfattet af artikel 1, stk. 2, i Novel Food-forordningen:

Fødevarer/ingredienser med ny eller bevidst ændret molekylestruktur (litra c).

Fødevarer/ingredienser som består af eller er fremstillet af mikroorganismer, svampe eller alger (litra d).

Fødevarer/ingredienser som består af eller er isoleret fra planter eller isoleret fra dyr (litra e).

Fødevarer/ingredienser som har været genstand for en ny fremstillingsproces, hvis processen medfører betydelige ændringer i fødevarens sammensætning eller struktur (litra f).

Planteingredienserne i kosttilskuddene er omfattet af Novel Food forordningens kategorisering (Novel Food forordningens artikel 1, stk. 2, litra e). Det drejer sig om følgende planteingredienser (listen svarer til fødevareregionens bilag til afgørelsen af 17. februar 2009: »Droger for hvilke det skal dokumenteres, at de ikke er Novel Food udg. 4«):

N.N.

Ingen af planteingredienserne fremgår af Kommissionens Novel Food Catalogue 7) .

EU- kommissionen har pr. juni 2008 givet offentligheden adgang til et Novel Food Catalogue. Novel Food Catalogue er en samling af oplysninger om diverse produkter, som er samlet af Kommissionen på baggrund af forskellige forespørgsler mellem EU-medlemslande, om hvorvidt et produkt er omfattet af reglerne for Novel Food. Forbehold for anvendelse af Novel Food Catalogue fremgår af indledningen til listen. Listen er en levende database. Den er ikke udtømmende og ikke juridisk bindende. Det er de enkelte landes medlemsstater, der træffer en konkret afgørelse. Ingen af planteingredienserne fremgår af Kommissionens Novel Food Catalogue.

Der er ikke fremlagt dokumentation for salg af kosttilskuddene

Et levnedsmiddel eller en levnedsmiddelingrediens anses som Novel Food, hvis den ikke har været forbrugt i nævneværdigt omfang i fællesskabet og er omfattet af en af forordningens kategorier (artikel 1, stk. 2, i Novel Food-forordningen8) ).

For Novel Food i kosttilskud har det fra 1. juli 2005 efter Fødevarestyrelsens praksis været tilstrækkeligt at dokumentere, at produktet har været anvendt til konsum i Fællesskabet før 15. maj 1997. Det vil sige at kravet om konsum i nævneværdigt omfang i forhold til mængden, der er solgt, er opfyldt for kosttilskud, hvis virksomheden kan dokumentere salg af det/den pågældende kosttilskud eller kosttilskudsingrediens i ét EU-land før 15. maj 1997. Efter Fødevarestyrelsens praksis (siden 1. juli 2005) er det for kosttilskud tilstrækkeligt at dokumentere, at det pågældende kosttilskud eller kosttilskudsingredienserne har været solgt i EU før 15. maj 1997. Det påhviler virksomheden at fremlægge dokumentation for konsum i Fællesskabet før 15. maj 1997.

Virksomheden har fremsendt et omfattende dokumentationsmateriale. Materialet omfatter bl.a. dokumentation fra N.N. i Norge i form af fakturaer for salg af N.N. og N.N. til virksomheder i Danmark og Sverige, prislister og fakturaer på mange N.N. produkter fra N.N. i Holland (fakturaerne er på virksomheder og/eller privatpersoner i flere EU-lande). Fra samme firma i Holland er medsendt en erklæring om, at N.N. produkterne er frit omsættelige i Holland. Endvidere har virksomheden fremsendt dokumentation for ingrediensen »N.N.« (N.N.), og dokumentation for salg i England, Holland og Schweiz.

Fødevareregionen har gennemgået dokumentationen og har forespurgt de engelske og de hollandske myndigheder om, hvorvidt det kan bekræftes, at produkterne anført på fakturaer og virksomhedserklæringer har været solgt som fødevarer (kosttilskud) før 15. maj 1997. De engelske myndigheder har ikke svaret. De hollandske myndigheder svarer, at denne type af produkter i dag sælges i Holland som kosttilskud. Det er umuligt for dem at afgøre, om denne type af produkter blev solgt i Holland før 1997, og om produkterne er identiske til produkterne som sælges i dag. Sekretariatet er enig med fødevareregionen i, at svaret fra de hollandske myndigheder ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at produkterne med det pågældende indhold af planteingredienser har været solgt før 15. maj 1997.

Fødevarestyrelsen har derimod for produkter markedsført med betegnelsen »N.N.« flere indikationer på, at produkterne i Indien (produkternes oprindelsessted) og for visse planter i England betragtes som medicinske. I drøftelsen af Novel Food spørgsmål mellem EU-landene i EU’s arbejdsgruppe vedrørende opdatering af EU Novel Food Catalogue er det kommet frem, at de engelske myndigheder betragter visse produkttyper, herunder N.N., som medicinske produkter. Derudover har den indiske ambassade i Danmark oplyst, at N.N.-produkter betragtes som lægemidler i Indien.

Sekretariatet er enig med fødevareregionen i, at virksomheden har kunnet fremvise dokumentation i form af fakturamateriale for at virksomheden N.N. før 15. maj 1997 har solgt produkter af denne type eller identiske med de nu markedsførte til forbrugere i Danmark. Produkterne er imidlertid importeret fra England. Da virksomheden alene kan dokumentere salg af produkterne men ikke kan dokumentere, at produkterne er solgt som kosttilskud og ikke medicinske, og da der er belæg for, at produkterne er blevet betragtet som medicinske og ikke som kosttilskud, vurderer sekretariatet samlet set, at virksomheden ikke opfylder Novel Food-forordningens krav om, at produkterne har været solgt som kosttilskud inden 15. maj 1997.

Sekretariatet finder derfor ud fra en samlet konkret vurdering, at materialet ikke dokumenterer salg af ovennævnte planteingredienser i kosttilskud før 15. maj 1997. Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at det i EU’s arbejdsgruppe er oplyst, at de engelske myndigheder betragter N.N.-produkter som medicinske, samt at den indiske ambassade i Danmark har oplyst, at N.N.-produkter betragtes som medicinske. Der er derfor ikke dokumentation for, at planteingredienserne har været anvendt i kosttilskud i en eller flere medlemsstater i EU, hvorfor disse ingredienser i kosttilskudsprodukterne anses for Novel Food.

I mener, at produkterne har været solgt som kosttilskud

I mener, at produkterne har været solgt som kosttilskud i Danmark, og dette har været fuldt lovligt. Beviset for dette, er at Fødevarestyrelsen har udstedt et certifikat om, at N.N. og N.N. er »Fit for human consumption«. Fødevarestyrelsen ville ikke have udstedt et sådant certifikat, hvis den ikke havde kontrolleret virksomheden og vurderet produkterne til at være kosttilskud.

Fødevareregionen har hertil anført, at afgrænsningsproblematikken om kosttilskud/ ikke systematisk indgik i fødevarekontrollen på tidspunktet for importen, hvorfor det forhold at højskolen var under fødevarekontrol ikke i sig selv dokumenterer, at de produkter, som blev importeret og videresolgt som kosttilskud, rent faktisk har haft status af kosttilskud hele tiden. Sekretariatet er enig heri. Det faktum, at N.N. og N.N. har fået et certifikat om, at de er »Fit for consumption«, betyder ikke, at alle de øvrige N.N.-produkter har tilsvarende status.

I anfører derudover, at det er irrelevant for sagen, at produkterne bliver solgt som medicin i England. At et kosttilskud regnes som medicin i et EU-land medfører ikke, at det skal regnes som sådan i et andet EU-land. Det er Danmarks vurdering, som gælder. Sekretariatet finder det ikke irrelevant, at produkterne sælges som medicin i England, men lægger derimod afgørende vægt på dette i vores afgørelse, fordi det sandsynliggør at de produkter, som I har importeret fra England, var betegnet som medicin.

I skal derfor følge fødevareregionens afgørelse og efterkomme forbuddet straks. Forbuddet er tidsubegrænset, og undladelse af at efterkomme dette forbud kan straffes med bøde (§ 60 i fødevareloven)9).

***

I kan ikke klage over sekretariatets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Anne Mette Christensen

Fuldmægtig, cand. jur.

Officielle noter

1) Fødevareloven: Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (med senere ændringer).

2) Fødevareloven: Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (med senere ændringer).

3) Forvaltningsloven: Lovbekendtgørelsen nr. 1365 af 7. december 2007.

4) Novel Food-forordningen: Forordning EF nr. 258/97 om nye fødevarer og nye fødevareingredienser (Novel Food).

5) Mærkningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning m.v. af fødevarer (med senere ændringer).

6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (258/97), med senere ændringer.

7) http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/nfnetweb/index.cfm

8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (258/97), med senere ændringer.

9) Fødevareloven: Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (med senere ændringer).