Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 6. december 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier

(Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)

[af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard)]

1 Ændringsforslag

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 16. november 2011 og var til 1. behandling den 22. november 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser sendte den 31. oktober 2011 dette udkast til udvalget, jf. FIV alm. del – bilag 16. Den 16. november 2011 sendte ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Enhedslisten vil stemme for lovforslaget og for ændringsforslagene, da EL betragter forslagene som konsekvensrettelser og rettelser, der skaber ensartethed og derigennem gennemsigtighed i procedurerne.

Disse ændringer må ikke føre til dårligere klageadgang for studerende, men ændringerne gennemføres alene for at styrke gennemsigtigheden og forkorte behandlingstiden.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Ny paragraf

Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, tiltrådt af udvalget:

1) Efter § 12 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 32 indsættes i kapitel 6:

»§ 32 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.««

[Indsættelse af hjemmelsbestemmelse i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne]

Til § 15

2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 3. Lovens § 01, nr. 1, finder ikke anvendelse på institutioner og uddannelser, som børne- og undervisningsministeren har ressortansvaret for.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

[Præcisering af rækkevidden af den foreslåede hjemmelsbestemmelse, jf. ændringsforslag nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget indsætter i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne en hjemmel svarende til de øvrige hjemler i lovforslaget. Indsættelsen af hjemmelen er nødvendig, da ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har overtaget ansvaret for videreuddannelsessystemet på de videregående niveauer som omfattet af lovens § 10.

Til nr. 2

Ressortansvaret i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne er delt mellem børne- og undervisningsministeren og ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Den foreslåede hjemmelsbestemmelse kan derfor alene anvendes af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser på de beføjelser, som denne har efter loven. Denne afgrænsning svarer til lovforslagets § 15, stk. 2.

Kirsten Brosbøl (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Rasmus Prehn (S) fmd. Simon Kollerup (S) Sophie Hæstorp Andersen (S) Trine Bramsen (S) Sofie Carsten Nielsen (RV) Marlene B. Lorentzen (RV) Andreas Steenberg (RV) Jonas Dahl (SF) Pernille Vigsø Bagge (SF) Annette Vilhelmsen (SF) Pernille Skipper (EL) Rosa Lund (EL) Bertel Haarder (V) Birthe Rønn Hornbech (V) Michael Aastrup Jensen (V) Esben Lunde Larsen (V) nfmd. Tina Nedergaard (V) Mads Rørvig (V) Kristian Jensen (V) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Marie Krarup (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Merete Riisager (LA) Mette Bock (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 24

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget
2
Høringsoversigt og høringssvar, fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
3
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
6
2. udkast til betænkning
7
3. udkast til betænkning