Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Optjeningsprincippet
Kapitel 2 Udbetaling af børne- og ungeydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, m.v.
Kapitel 3 De kommunale revisorers revision af børne- og ungeydelsen
Kapitel 4 Underretningspligt
Kapitel 5 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen

I medfør af § 12 og § 13 i lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, og efter samråd med Social- og Integrationsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Optjeningsprincippet

Bopæl

§ 1. Bopælskravet beregnes på grundlag af oplysninger om personens bopæl eller fast opholdssted i henhold til CPR-registret. Er bopælskravet ikke opfyldt i en hel måned, optjenes delvis ret for den pågældende måned for de dage, hvor bopælskravet er opfyldt. For flere måneder med delvis ret sammenlægges de dage, hvor bopælskravet er opfyldt, og 30 dage giver en måneds ret.

Stk. 2. For personer, der i CPR-registret er registreret som forsvundne, jf. lov om Det Centrale Personregister § 6, stk. 5, indgår bopæl frem til datoen for kommunalbestyrelsens afgørelse i de fremtidige beregninger af, om bopælskravet er opfyldt for den efterlevende forældremyndighedsindehaver, hvis der i øvrigt er ret til udbetaling af ydelse. Der optjenes ikke ret til børne- og ungeydelse efter datoen for kommunalbestyrelsens afgørelse.

Stk. 3. For personer, der er registreret som afgået ved døden, indgår bopæl frem til datoen for dødsdagen i henhold til dødsattest i de fremtidige beregninger af, om bopælskravet er opfyldt for den efterlevende forældremyndighedsindehaver, hvis der i øvrigt er ret til udbetaling af ydelse. Der optjenes ikke ret til børne- og ungeydelse efter datoen for dødsdagen i henhold til dødsattest.

Beskæftigelseskravet for lønmodtagere m.v.

§ 2. Beskæftigelseskravet er for lønmodtagere opfyldt ved 39 timers beskæftigelse om måneden. Timer udover 39 timer på en måned kan ikke overføres til en efterfølgende måned eller et efterfølgende år.

Stk. 2. For søfarende, der er omfattet af reglerne om indberetning af sødage, jf. lov om et indkomstregister § 3, stk. 1, er beskæftigelseskravet opfyldt ved beskæftigelse i 7,4 sødage om måneden. Sødage udover 7,4 dage på en måned kan ikke overføres til en efterfølgende måned eller et efterfølgende år. Ved blandet beskæftigelse som lønmodtager i en måned, medregnes sødage i opgørelsen af løntimer, idet en sødag indgår med 39 timer divideret med 7,4.

Stk. 3. Opfylder lønmodtageren ikke beskæftigelseskravet for lønmodtagere kan beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende medregnes ved opgørelsen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Beskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende medregnes med den halve timeværdi.

Stk. 4. Goder, der gives som led i et ansættelsesforhold m.v., og som er B-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 1 og 2, eller § 44, kan ved dokumentation for de anvendte timer og ansættelsesforholdet indgå til opfyldelse af beskæftigelseskravet ved henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændigt erhvervsdrivende (honorarmodtagere), kan mod dokumentation for de anvendte timer medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

§ 3. Fra og med 2012 opgøres beskæftigelsen på baggrund af oplysninger om løntimer og sødage, der er indberettet af arbejdsgiver til told- og skatteforvaltningens indkomstregister i forbindelse med vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold m.v., der er A-indkomst for modtageren efter kildeskattelovens § 43, stk. 1 og 2, samt indkomst under barsel.

§ 4. For årene 2008-2011 opgøres beskæftigelsen på baggrund af månedligt indberettede indkomstoplysninger af arbejdsgiver til told- og skatteforvaltningens indkomstregister, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Den månedlige beskæftigelse opgøres i antal løntimer ved at dele indkomsten med en fast timeløn. Indtil det fyldte 18. år udgør den faste timeløn 45 kr. for 2008 og 50 kr. for årene 2009-2011. Fra og med det fyldte 18. år udgør den faste timeløn 95 kr. for årene 2008 og 2009 og 100 kr. for 2010 og 2011.

Stk. 3. Ved beregningen af beskæftigelsen for den i stk. 1 nævnte periode indgår oplysninger om indkomst, der indgår i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag og indkomst, der ikke indgår i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, når det anses for værende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder indkomst under barsel. For goder, som er B-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 1 og 2, eller § 44, gælder dog § 2, stk. 4.

§ 5. For årene 2002-2007 opgøres beskæftigelsen på baggrund af årligt indberettede indkomstoplysninger af arbejdsgiver til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Den årlige beskæftigelse opgøres i antal løntimer ved at dele indkomsten med en fast timeløn. Indtil det fyldte 18. år udgør den faste timeløn 40 kr. for årene 2002-2005 og 45 kr. for årene 2006 og 2007. Fra og med det fyldte 18. år udgør den faste timeløn 75 kr. for 2002, 80 kr. for 2003 og 2004, 85 kr. for 2005 og 2006 og 90 kr. for 2007. Antallet af løntimer deles herefter med 39 timer, hvorefter antallet af måneder, hvor beskæftigelseskravet er opfyldt, kan lægges til grund.

Stk. 3. Ved beregningen af beskæftigelsen for den i stk. 1 nævnte periode indgår oplysninger om indkomst, der indgår i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag og indkomst, der ikke indgår i grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens § 2, når det anses for værende vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder indkomst under barsel. For goder som er B-indkomst efter kildeskattelovens § 43, stk. 1 og 2, eller § 44, gælder dog § 2, stk. 4.

§ 6. Fra og med 2008 opgøres beskæftigelsen for personer, der beskattes efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F, efter §§ 3 og 4.

Stk. 2. For årene 2004-2007 opgøres beskæftigelsen for personer, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 E, på baggrund af den foreliggende årsopgørelse. Den månedlige beskæftigelse beregnes efter § 5, stk. 2 og 3.

Stk. 3. For 2002 og 2003 kan ydelsesmodtagere, der beskattes efter kildeskattelovens § 48 E, anmode kommunalbestyrelsen om at udbetale børne- og ungeydelse, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Udbetalingen er betinget af, at ydelsesmodtageren dokumenterer den optjente ret for perioden. Den månedlige beskæftigelse beregnes efter § 5, stk. 2 og 3.

Beskæftigelseskravet for selvstændigt erhvervsdrivende

§ 7. For at opfylde beskæftigelseskravet for selvstændigt erhvervsdrivende skal den selvstændigt erhvervsdrivende kunne dokumentere at have udøvet selvstændig virksomhed i mindst 80 timer om måneden. Timer udover 80 timer på en måned kan ikke overføres til en efterfølgende måned eller et efterfølgende år.

Stk. 2. Opfylder den selvstændigt erhvervsdrivende ikke beskæftigelseskravet for selvstændige, kan beskæftigelse som lønmodtager medregnes ved opgørelsen af, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Beskæftigelse som lønmodtager medregnes med den dobbelte timeværdi.

Stk. 3. Sker der overførsel af virksomhedens resultat til en medarbejdende ægtefælle, eller sker der en friere fordeling heraf mellem ægtefællerne efter kildeskattelovens § 25 A, skal den medarbejdende ægtefælle opfylde beskæftigelseskravet og dokumentere beskæftigelse efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Vederlag for udført arbejde til personer, som hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændigt erhvervsdrivende (honorarmodtagere), kan mod dokumentation for de anvendte timer medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Børn i privat familiepleje

§ 8. For børn i privat familiepleje, jf. lov om social service § 78, hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at udbetale ydelsen til plejefamilien efter lov om en børne- og ungeydelse § 4, stk. 5, er kravet om bopæl eller beskæftigelse i lov om en børne- og ungeydelse § 2, nr. 7, opfyldt uanset forældrenes faktiske bopæl og beskæftigelse i Danmark.

Forældreløse børn

§ 9. For forældreløse børn omfattet af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 4, stk. 2, er kravet om bopæl og beskæftigelse i lov om en børne- og ungeydelse § 2, nr. 7, opfyldt uanset forældrenes faktiske bopæl og beskæftigelse i Danmark.

Pensionister

§ 10. Optjeningsprincippet i lov om en børne- og ungeydelse § 2, nr. 7, gælder ikke for pensionister, der er berettiget til familieydelser i henhold til EF-forordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004, artikel 67, 2. led.

Andre bestemmelser

§ 11. For personer, der i CPR-registret er registreret som forsvundne, jf. lov om Det Centrale Personregister § 6, stk. 5, indgår beskæftigelse frem til datoen for registreringen i de fremtidige beregninger af, om beskæftigelseskravet er opfyldt for den efterlevende forældremyndighedsindehaver, hvis der i øvrigt er ret til udbetaling af ydelse. Der optjenes ikke ret til børne- og ungeydelse efter datoen for registreringen, medmindre vedkommende efterfølgende dokumenterer beskæftigelse i Danmark.

Stk. 2. For personer, der er registreret som afgået ved døden, indgår beskæftigelse frem til datoen for dødsdagen i henhold til dødsattest i de fremtidige beregninger af, om beskæftigelseskravet er opfyldt for den efterlevende forældremyndighedsindehaver, hvis der i øvrigt er ret til udbetaling af ydelse. Der optjenes ikke ret til børne- og ungeydelse efter datoen for dødsdagen i henhold til dødsattest.

§ 12. Den, der optjener rettigheder, kan mod forevisning af dokumentation til kommunalbestyrelsen få omgjort en beregning om beskæftigelses- eller bopælsperioden.

Stk. 2. Hvis der sker korrektioner i de indberettede oplysninger efter, at en beregning af beskæftigelses- eller bopælskravet er foretaget, foretager told- og skatteforvaltningen automatisk en omberegning.

Stk. 3. Hvis beregningen efter stk. 1 eller 2 fører til, at udbetalingsprocenten er faldet, tager kommunalbestyrelsen stilling til, hvorvidt der er grundlag for et tilbagebetalingskrav, jf. § 7 i lov om en børne- og ungeydelse. Et eventuelt tilbagebetalingskrav gennemføres, hvis det er muligt ved modregning i næste periodes udbetaling, jf. lov om en børne- og ungeydelse § 11, stk. 2.

Stk. 4. Hvis beregningen efter stk. 1 eller 2 fører til, at udbetalingsprocenten er steget, skal told- og skatteforvaltningen udbetale det skyldige beløb i forbindelse med næste periodes udbetaling. Henvender ydelsesmodtageren sig til kommunalbestyrelsen inden næste periodes udbetaling, skal det skyldige beløb dog udbetales straks.

Kapitel 2

Udbetaling af børne- og ungeydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, m.v.

§ 13. Betingelsen om skattepligt i lov om en børne- og ungeydelse § 2, nr. 1, gælder ikke for personer, der efter EF-forordning nr. 883/04, afsnit II, er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under ophold i en anden EØS-medlemsstat. Betingelsen gælder heller ikke for personer, der efter overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under ophold i en anden stat.

§ 14. Betingelsen om ophold her i landet, jf. lov om en børne- og ungeydelse § 2, nr. 2, gælder ikke for børn af personer, der efter EF-forordning nr. 883/04, afsnit II, eller efter overenskomst med fremmed stat, Færøerne eller Grønland er omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Det er en betingelse for anvendelsen af 1. pkt., at barnet opholder sig i det land, hvor modtageren af børne- og ungeydelsen er hjemmehørende. Reglerne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnetilskud § 5, stk. 3, finder dog tilsvarende anvendelse på børn af personer som omhandlet i 1. pkt.

§ 15. For personer, som efter EF-forordning nr. 883/04 modtager børnetilskud eller familieydelser efter en anden EØS-medlemsstats lovgivning om social sikring, nedsættes børne- og ungeydelsen med et beløb svarende til den anden stats ydelse.

§ 16. Personer, der opfylder betingelserne i lov om en børne- og ungeydelse § 2, kan ikke opnå børne- og ungeydelse, hvis de efter en overenskomst med en anden stat er omfattet af denne stats lovgivning om social sikring.

§ 17. For personer med bopæl i udlandet afgør kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori pågældende senest har haft bopæl, om betingelserne for udbetaling af børne- og ungeydelsen er opfyldt.

Stk. 2. Hvis den person, som sagen vedrører, ikke har haft ophold i Danmark, behandles ansøgninger om børne- og ungeydelse

1) for så vidt angår lønmodtagere af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant har hjemsted, subsidiært den kommune, hvor hovedparten af arbejdet udføres, og

2) for så vidt angår selvstændigt erhvervsdrivende af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den selvstændige virksomhed eller virksomhedens repræsentant har hjemsted, subsidiært den kommune, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende udfører hovedparten af sit arbejde.

Stk. 3. Hvis der ikke kan udpeges en kommunalbestyrelse efter stk. 2, behandles ansøgningen om børne- og ungeydelse af kommunalbestyrelsen i den kommune, som den person, sagen vedrører, ud fra en samlet vurdering af de geografiske og økonomiske forhold har stærkest tilknytning til.

Stk. 4. Tvivlstilfælde med hensyn til, hvilken kommunalbestyrelse der skal behandle en ansøgning om børne- og ungeydelse, afgøres af det sociale nævn, som den kommune, forpligtelsen gøres gældende mod, hører under.

Kapitel 3

De kommunale revisorers revision af børne- og ungeydelsen

§ 18. §§ 18-25 finder anvendelse for de dele af administrationen, vedrørende lov om en børne- og ungeydelse, der henhører under kommunerne.

§ 19. Vedkommende kommunes revisor udfører revisionen.

Stk. 2. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som det er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 3.

Stk. 3. Revisor efterprøver ved revisionsbesøg i løbet af året, om kommunens forretningsgange og sagsbehandling inden for børne- og ungeydelsesområdet herunder anvendelse af it-systemer, er hensigtsmæssige og betryggende.

Stk. 4. Revisionen skal tilrettelægges blandt andet under hensyn til dens betydning for de statslige myndigheder.

§ 20. Ved udvælgelsen af stikprøver skal der sikres en relevant repræsentativitet. Metoden kan være såvel rent statistisk baseret som baseret på revisors konkrete og generelle erfaringer med fejlrisikoen på det enkelte område. Udvælgelsen af stikprøver skal under alle omstændigheder ske ud fra et væsentlighedskriterium. Samtidig skal den ske med særlig vægt på nyetablerede sager på områder, hvor der er adgang til at udøve et skøn.

Stk. 2. Revisor efterprøver, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af ankeinstanser.

Stk. 3. Revisor påser, at inddrivelse af tilbagebetalingskrav af børne- og ungeydelse sker i overensstemmelse med love og administrative forskrifter herom.

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser m.v., som revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 22. Revisor skal hvert år senest samtidig med afgivelse af beretning om revisionen af kommunens øvrige regnskaber afgive beretning om revisionen i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I beretningen redegøres for den udførte revision og for alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk betydning, som revisor finder anledning til at fremdrage, herunder tilfælde hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

Stk. 3. Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultater af de stikprøver, der er foretaget, jf. § 20. Herunder skal der redegøres for karakteren af eventuelle fejl og mangler.

Stk. 4. Revisionsberetningen vedrørende børne- og ungeydelsen kan indgå som en del af beretningen om revisionen af de sociale regnskaber med statsrefusion eller i den afsluttende beretning for revisionen af kommunens årsregnskab, dog skal beretningen vedrørende børne- og ungeydelsen sendes til told- og skatteforvaltningen, jf. § 23.

§ 23. Senest samtidig med, at revisionsberetninger m.v. for kommunens regnskaber sendes til den kommunale tilsynsmyndighed, sender kommunalbestyrelsen et eksemplar af revisionsberetningen vedrørende børne- og ungeydelsen til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen gennemgår revisionsberetningerne og tager stilling til revisionsbemærkninger vedrørende udbetalingen af børne- og ungeydelsen i henhold til lov om en børne- og ungeydelse. Forvaltningen meddeler kommunalbestyrelsen og revisor de afgørelser af spørgsmål af betydning vedrørende udbetalingen af børne- og ungeydelsen, som gennemgangen af revisionsbemærkninger har givet anledning til.

§ 24. Rigsrevisor udøver tilsyn med området, og rigsrevisor kan af kommunalbestyrelsen forlange alle sådanne oplysninger, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for tilsynet, jf. lov om revisionen af statens regnskaber m.m. § 12.

Kapitel 4

Underretningspligt

§ 25. Det påhviler den, der modtager børne- og ungeydelse efter lov om en børne- og ungeydelse, at underrette kommunalbestyrelsen om forandringer i sine forhold, der kan medføre bortfald eller nedsættelse af ydelsen.

Kapitel 5

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1026 af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, m.v. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen.

Skatteministeriet, den 15. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Søren Schou