Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)

(Vægt af påhængskøretøj)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 3, første punktum, ændres »Det samlede akseltryk for en akselgruppe med to aksler må ikke overstige« til: »På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på to aksler ikke overstige«.

2. § 14, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. På et motordrevet køretøj må det samlede akseltryk i en akselgruppe på tre aksler ikke overstige 24.000 kg. Såfremt blot en af de indbyrdes afstande er mindre end 1,30 m, må det samlede akseltryk ikke overstige 22.000 kg.«

3. I § 15 indsættes efter stk. 3 som nyt stk.:

»Stk. 4. På et påhængskøretøj må det største samlede akseltryk i en akselgruppe på fire aksler ikke overstige:

1) 30.000 kg, dog

2) 24.000 kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m.«

Stk. 4 bliver herefter til stk. 5.

4. § 16 affattes således:

»§ 16. For sættevogn og påhængsredskab med hovedbolt må det samlede akseltryk ikke overstige 30.000 kg.«

5. § 21, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler: 32.000 kg, såfremt afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 6,40 m eller mere, eller såfremt de to forreste aksler er styrende, og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere. For andre motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler dog 29.500 kg, og for ledbus 34.000 kg,«.

6. § 21, stk. 2, nr. 4, affattes således:

»4) For påhængskøretøj til bil, bortset fra påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, med tre eller flere aksler: 24.000 kg,«.

7. § 21, stk. 2, nr. 5, affattes således:

»5) for påhængskøretøj til bil, bortset fra påhængskøretøj med hovedbolt eller stiv trækstang, med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste er styrende og med en afstand på under 1,80 m, eller hvor bogien bagtil har et samlet tilladt akseltryk på højst 70 % af tilladt totalvægt: 30.000 kg,«.

8. I § 33, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 1-3« til: »§ 15, stk. 1-4«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Trafikstyrelsen, den 8. december 2011

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen