Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0852
 
32004R0853
 
32004R0854
 
32004R0882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Område og definitioner
Afsnit II Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion
Kapitel 1 Registrering
Kapitel 2 Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger samt jægeres og biavleres levering til detailvirksomheder
Afsnit III Fødevarevirksomheder, der udfører et led i produktionen m.v. efter primærproduktionen
Kapitel 3 Autorisation eller registrering
Kapitel 4 Autorisation eller registrering af særlige aktiviteter
Afsnit IV Fødevarekontaktmaterialer
Kapitel 5 Registrering af virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer
Afsnit V Generelt for virksomheder omfattet af bekendtgørelsen
Kapitel 6 Generelt for fødevarevirksomheder
Kapitel 7 Procedure ved autorisation og registrering
Kapitel 8 Fornyelse eller fratagelse af autorisation eller registrering
Afsnit VI Krav til egenkontrollaboratorier
Afsnit VII Straffebestemmelser
Afsnit VIII Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.1)

I medfør af §§ 28-30, § 31, stk. 1, § 34, stk. 2, § 35, § 36, stk. 2, § 37, stk. 3, §§ 48-49 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes:

Afsnit I

Område og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, samt krav til egenkontrollaboratorier.

§ 2. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i følgende forordninger, jf. dog stk. 2:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, med senere ændringer (fødevareforordningen),

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, med senere ændringer (hygiejneforordningen),

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, med senere ændringer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer),

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, med senere ændringer (kontrolforordningen for animalske fødevarer), og

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, med senere ændringer (kontrolforordningen).

Stk. 2. I § 17 gælder følgende definitioner:

1) Definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EF, med senere ændringer (forordningen om fødevarekontaktmaterialer) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, med senere ændringer.

2) Ved indførsel forstås modtagelse af fødevarekontaktmaterialer fra andre EU-lande eller lande, der ikke er medlem af EU.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse gælder desuden følgende definitioner:

1) Definitionen af levnedsmidler til særlige medicinske formål i § 3 i bekendtgørelse nr. 268 af 13. april 2000 om levnedsmidler til særlige medicinske formål, med senere ændringer.

2) Definitionen af modermælkserstatninger i § 2, nr. 3, og tilskudsblandinger i § 2, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1504 af 13. december 2007 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn.

3) Definitionen af indførsel i § 2, stk. 3, samhandelslande i § 2, stk. 5, tredjelande i § 2, stk. 6, og samsending i § 37, stk. 5 og 6, i bekendtgørelse nr. 733 af 27. juni 2011 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Stk. 4. Ved behandling forstås i denne bekendtgørelse enhver form for håndtering, der indebærer en ændring af fødevaren, fx indfrysning, varmebehandling eller udskæring.

Stk. 5. Ved letfordærvelige fødevarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid:

1) vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller

2) kan danne grobund for fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt.

Stk. 6. Ved tjenestemodtager forstås i denne bekendtgørelse enhver fysisk eller juridisk person, som anvender eller ønsker at anvende en tjenesteydelse.

Afsnit II

Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion

Kapitel 1

Registrering

§ 3. Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter må påbegyndes, når virksomheden er anmeldt til registrering hos Fødevarestyrelsen og har modtaget bekræftelse herpå, eller virksomheden har ladet sig registrere som fødevarevirksomhed i NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen eller det Centrale Husdyrbrugsregister, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Primærproducenter af vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. er kun omfattet af kravet om registrering i stk. 1, når deres virksomhed indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation.

Kapitel 2

Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger samt jægeres og biavleres levering til detailvirksomheder

§ 4. Primærproducenters levering af mindre mængder af vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger må finde sted uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1, eller uden registrering, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 2. Hvis primærproduktionen foregår på en bedrift, skal overdragelsen af de vegetabilske fødevarer, svampe, alger o.l. ske på bedriften.

§ 5. Primærproducenter må ikke levere animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2. Primærproducenters behandling og levering af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til den endelige forbruger må påbegyndes, når primærproducenten har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen i følgende tilfælde:

1) Slagtning og levering årligt af et mindre antal stykker fjerkræ i uåbnet stand fra en bedrift, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

2) Slagtning og levering årligt af et mindre antal kaniner i uåbnet stand, når slagtning og eventuel afhudning sker på bedriften.

3) Slagtning og levering årligt af et mindre antal stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i uåbnet stand, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften.

4) Slagtning, rensning og levering årligt af mindre mængder af fisk eller krebsdyr, undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr eller havsnegle, når slagtning og rensning sker fra et fiskefartøj eller fra akvakulturbrug.

5) Levering af mindre mængder af mælk årligt, når den endelige forbruger selv medbringer emballage til mælken.

6) Levering af mindre mængder af æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser, og der ikke på bedriften findes et ægpakkeri.

Stk. 3. Ved levering efter stk. 2 skal overdragelsen til den endelige forbruger ske på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget.

Stk. 4. Hvis der på bedriften, fiskefartøjet eller akvakulturbruget er en registreret eller autoriseret fødevarevirksomhed udover primærproduktionen, skal aktiviteter efter stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter.

Stk. 5. Jægere må årligt levere mindre mængder af vildt eller kød af vildt direkte til den endelige forbruger uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1.

Stk. 6. Biavlere må årligt detailpakke og levere mindre mængder af honning og andre biprodukter beregnet til konsum direkte til den endelige forbruger eller virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden at være registreret som primærproducent efter § 3, stk. 1.

§ 6. Levering fra jæger af et mindre antal stykker vildt årligt direkte til virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, må ske uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1. Vildtet må ikke være flået eller plukket og for småvildts vedkommende ikke udtaget.

Afsnit III

Fødevarevirksomheder, der udfører et led i produktionen m.v. efter primærproduktionen

Kapitel 3

Autorisation eller registrering

§ 7. Fødevarevirksomhed, som skal autoriseres, jf. artikel 4, stk. 2, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer samt § 12, må påbegyndes, når autorisation er meddelt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Anden fødevarevirksomhed må påbegyndes, når virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen og har modtaget bekræftelse herpå, jf. dog § 8, stk. 1.

§ 8. Virksomheder er kun omfattet af kravet om registrering i henhold til § 7, stk. 2, når deres aktivitet indebærer en vis kontinuitet og en vis grad af organisation.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, der markedsfører levnedsmidler til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger.

Stk. 3. En virksomhed, som er fritaget for kravet om registrering, jf. stk. 1, kan anmelde sig til registrering i henhold til § 7, stk. 2.

§ 9. Røgning eller saltning af kød af tamhovdyr for private forbrugere til anvendelse i forbrugerens private husholdning må kun foretages i fødevarevirksomheder, som ikke har andre fødevareaktiviteter, og som er anmeldt til registrering hos Fødevarestyrelsen efter § 7, stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed med aktiviteter beskrevet i stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

1) Virksomheden må kun modtage kød af tamhovdyr fra private forbrugere.

2) Hvert enkelt stykke kød skal mærkes ved modtagelsen, således at det entydigt fremgår, hvilken privatperson varen tilhører.

3) Behandlingen af kødet må kun omfatte røgning eller saltning samt de i tilslutning hertil fornødne behandlinger, såsom udskæring eller udbening, og det enkelte kødstykkes tilhørsforhold må på intet tidspunkt kunne drages i tvivl.

4) Varen skal tilbageleveres til den forbruger, der har indleveret varen.

§ 10. En virksomhed, som er registreret til detailhandel, må uden at miste sin status som detailhandelsvirksomhed håndtere fødevarer med henblik på levering til andre virksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger. Leveringen kan evt. finde sted via en virksomhed, der kun opbevarer eller transporterer fødevarer.

Stk. 2. Levering i henhold til stk. 1 skal opfylde følgende betingelser:

1) Virksomheden skal uanset leveringen til andre virksomheder fortsat have karakter af virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger.

2) Værdien af ikke-animalske fødevarer, der leveres til andre virksomheder, må ikke overstige to tredjedele af den totale omsætning af ikke-animalske fødevarer.

3) Værdien af animalske fødevarer, der leveres til andre virksomheder, må ikke overstige en tredjedel af den totale omsætning af animalske fødevarer.

4) Leveringen af animalske fødevarer til andre virksomheder må ikke overstige 1.500 kg pr. uge.

5) Leveringen af animalske fødevarer må kun ske til virksomheder, som ligger inden for en radius af 50 km fra leverandørvirksomheden.

Stk. 3. Som en undtagelse fra stk. 2, nr. 5, må op til 100 kg pr. uge ud af de 1.500 kg animalske fødevarer pr. uge leveres til virksomheder i hele Danmark, når der er tale om specialprodukter.

Stk. 4. Værdien af leverance til andre virksomheder og leveringen pr. uge nævnt i stk. 2, nr. 2, 3 og 4, og stk. 3 beregnes som gennemsnit over virksomhedens regnskabsår.

Stk. 5. Virksomheden skal for hvert af virksomhedens regnskabsår have dokumentation for, at den opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 2-5, stk. 3 og stk. 4.

§ 11. Når en virksomhed etablerer en eller flere nye virksomheder til håndtering af fødevarer på en anden adresse end den virksomhed, hvorfra virksomhedens markedsføring til den endelige forbruger sker, kan den eller de nye virksomheder registreres som detailhandelsvirksomheder, hvis:

1) markedsføringen fra den nye virksomhed sker til et enkelt fast eller mobilt salgssted med markedsføring til den endelige forbruger, og

2) den nye virksomhed og virksomheden med markedsføring til den endelige forbruger forestås af samme ejer.

Kapitel 4

Autorisation eller registrering af særlige aktiviteter

§ 12. Virksomheder, der er registreret i henhold til § 7, stk. 2, til at markedsføre kød i form af detailhandel, må påbegynde modtagelse og håndtering af fersk kød af kvæg, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle, når virksomheden er autoriseret af Fødevarestyrelsen til denne aktivitet.

§ 13. Virksomhed med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, må påbegyndes, når virksomheden har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen.

§ 14. Sortering, pakning, mærkning eller opbevaring med henblik på markedsføring til en anden fødevarevirksomhed af friske frugter og grøntsager, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), med senere ændringer, må påbegyndes, når virksomheden er autoriseret eller registreret i henhold til § 7 og har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen, eller hvis virksomheden er registreret til denne aktivitet i NaturErhvervstyrelsen, jf. § 3, stk. 1.

§ 15. Indførsel af fødevarer med henblik på markedsføring må kun foretages af virksomheder, der er autoriseret eller registreret i henhold til § 7, jf. dog § 16.

Stk. 2. Indførsel af fødevarer i henhold til stk. 1 må påbegyndes, når virksomheden har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Modtagelse af animalske fødevarer direkte fra andre samhandelslande må påbegyndes, når virksomheden har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen.

§ 16. Indførsel, opbevaring, transport og formidling af animalske fødevarer fra Grønland eller Færøerne, der er sendt til Danmark som samsending til private via en forening, må påbegyndes, når foreningen har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Foreninger omfattet af stk. 1 er undtaget fra registrering til detailhandel i henhold til § 7, stk. 2, når foreningen:

1) ikke udfører andre aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen end de i stk. 1 nævnte aktiviteter, og

2) ikke ved denne aktivitet får mere karakter af virksomhed med henblik på markedsføring af fødevarer i form af detailhandel, end bistand til privat indførsel.

Afsnit IV

Fødevarekontaktmaterialer

Kapitel 5

Registrering af virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer

§ 17. Indførsel eller fremstilling af fødevarekontaktmaterialer, som defineret i bilag 1 i forordningen om fødevarekontaktmaterialer, samt indførsel og fremstilling af produkter til fremstilling af sådanne fødevarekontaktmaterialer, må påbegyndes, når virksomheden har anmeldt aktiviteten til registrering hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Registreringskravet, jf. stk. 1, gælder også markedsføring med henblik på levering til en anden virksomhed af de i stk. 1 nævnte fødevarekontaktmaterialer eller produkter til fremstilling af sådanne.

Stk. 3. En virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed i henhold til § 7, og som tillige indfører eller fremstiller de i stk. 1 nævnte fødevarekontaktmaterialer eller produkter til fremstilling af sådanne til brug i deres egen fødevarevirksomhed, skal ikke have denne aktivitet særskilt registreret.

Stk. 4. En virksomhed omfattet af stk. 1 eller 2 skal ikke lade aktiviteten registrere, hvis indførslen, fremstillingen eller markedsføringen af de i stk. 1 nævnte fødevarekontaktmaterialer eller produkter til fremstilling af sådanne årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

Afsnit V

Generelt for virksomheder omfattet af bekendtgørelsen

Kapitel 6

Generelt for fødevarevirksomheder

§ 18. En fødevarevirksomhed, som ikke er omfattet af artikel 4, stk. 1, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, må kun modtage fødevarer fra en autoriseret eller registreret fødevarevirksomhed.

Stk. 2. En virksomhed må kun afsætte fødevarer til andre fødevarevirksomheder, hvis den er autoriseret eller registreret til det, jf. dog §§ 10 og 11.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland.

2) Virksomheden modtager vegetabilske fødevarer fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 2.

3) Virksomheden modtager honning og andre biprodukter beregnet til konsum fra biavlere omfattet af § 5, stk. 6.

4) Virksomheden er fritaget fra registrering eller autorisation i henhold til § 8, medmindre virksomheden fremstår som en egentlig butik.

5) Virksomheden bespiser en afgrænset kreds af personer, og der er tale om bidrag til madordningen.

§ 19. En virksomhed, der leverer direkte til den endelige forbruger, må kun modtage et mindre antal stykker vildt årligt direkte fra jægere, jf. § 6.

Kapitel 7

Procedure ved autorisation og registrering

§ 20. Ansøgning om autorisation sendes til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter. Ved ansøgning skal anvendes skema til ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, på virk.dk eller det tilsvarende skema på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse senest 4 uger efter, at der er foretaget kontrolbesøg i virksomheden i henhold til artikel 31, stk. 2, litra b, i kontrolforordningen.

Stk. 3. Fristen i stk. 2 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 2.

Stk. 4. Virksomheden må ikke påbegynde de ansøgte aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation eller betinget autorisation, jf. artikel 31, stk. 2, litra d, i kontrolforordningen.

§ 21. Virksomheder, der skal registreres i Fødevarestyrelsen, skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter. Ved anmeldelse skal anvendes skema til ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, på virk.dk eller det tilsvarende skema på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Virksomheden må ikke påbegynde de anmeldte aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har bekræftet registreringen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen bekræfter skriftligt registreringen senest 4 uger efter modtagelse af fuldstændige oplysninger om de aktiviteter, som skal registreres, jf. stk. 2.

Stk. 4. Fristen i stk. 3 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Fødevarestyrelsen begrunder forlængelsen og varigheden af forlængelsen og meddeler dette til ansøgeren inden udløbet af fristen i stk. 3.

§ 22. Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om autorisation af en virksomhed, jf. § 20, stk. 1, eller en anmeldelse om registrering, jf. § 21, stk. 1 og 2, sender Fødevarestyrelsen senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen en kvittering til ansøgeren med oplysning om:

1) sagsbehandlingsfristen,

2) at virksomheden ikke må påbegynde den anmeldte eller ansøgte aktivitet, før Fødevarestyrelsen har meddelt bekræftelse på registrering eller meddelt autorisation eller betinget autorisation, og

3) klagemuligheder.

§ 23. Virksomheden skal oplyse tjenestemodtager om kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 8

Fornyelse eller fratagelse af autorisation eller registrering

§ 24. Autorisation skal indhentes på ny ved:

1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,

2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning, eller

3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.

Stk. 2 . Ansøgning om fornyelse efter stk. 1 skal følge proceduren i § 20.

§ 25. En registreret virksomhed skal anmelde væsentlige ændringer i sine aktiviteter til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret i henhold til § 3, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 2, i hygiejneforordningen.

Stk. 2. Anmeldelse af væsentlige ændringer efter stk. 1 skal følge proceduren i § 21, når anmeldelsen skal ske til Fødevarestyrelsen.

§ 26. Ved ejerskifte i en autoriseret eller registreret virksomhed, skal den der overtager virksomheden senest på overtagelsestidspunktet anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen eller til den myndighed, hvor virksomheden er registreret i henhold til § 3, stk. 1.

Stk. 2. Ved anmeldelse af ejerskifte skal anvendes skema som angivet i § 20, stk. 1, eller § 21, stk. 1.

Stk. 3. Det skal fremgå af anmeldelsen, hvis der ønskes fornyet autorisation af virksomheden.

Stk. 4. Virksomheden kan fortsætte efter ejerskifte med de samme aktiviteter uden at afvente fornyet autorisation eller registrering. Virksomheden må ikke påbegynde andre aktiviteter, før Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation eller registrering til disse aktiviteter.

§ 27. Fødevarestyrelsen kan tage en autorisation op til fornyet behandling, når der er forløbet 5 år siden sidste autorisation.

§ 28. Fødevarestyrelsen kan fratage en autorisation eller registrering, hvis:

1) virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår,

2) forudsætningerne for autorisation eller registrering ændres væsentligt, eller

3) meddelte påbud eller forbud ikke efterleves, jf. fødevarelovens § 52, stk. 3.

Stk. 2. Fratagelsen har virkning fra det tidspunkt, den meddeles virksomheden, med mindre andet fremgår af afgørelsen, jf. fødevarelovens § 31, stk. 1, og § 52, stk. 3.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan ved fornyet autorisation eller registrering efter fratagelsen stille særlige vilkår på baggrund af den hidtidige drift m.v. af virksomheden.

Afsnit VI

Krav til egenkontrollaboratorier

§ 29. Prøver, der udtages som led i virksomhedens egenkontrol, skal analyseres på et laboratorium, som har et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier.

Afsnit VII

Straffebestemmelser

§ 30. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 3, stk. 1, § 5, stk. 1, §§ 6-7, § 9, stk. 1, § 10, stk. 5, §§ 12-15, § 16, stk. 1, § 17, stk. 1-2, § 18, stk. 1-2, § 19, § 20, stk. 4, § 21, stk. 2, §§ 23-25, § 26, stk. 1 eller 4, eller § 29, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 28, stk. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Afsnit VIII

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1023 af 4. november 2011 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Stk. 3. Virksomheder, som senest den 9. november 2011 er autoriseret som primærproducent til produktion af spirede frø til konsum i henhold til § 3, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 83 af 2. februar 2011 eller tilsvarende bestemmelse i tidligere bekendtgørelser, betragtes som registreret som virksomheder, der udfører et led i produktion m.v. efter primærproduktion. Virksomhederne skal indføre, iværksætte og følge procedurer, der er baseret på HACCP-principperne, jf. artikel 5, stk. 1, i hygiejneforordningen. Virksomhederne skal have indført, iværksat og sørge for at følge disse procedurer senest den 1. april 2012.

Stk. 4. Virksomheder, som senest den 9. november 2011 er autoriseret som primærproducent til strygning af rogn til konsum i henhold til § 3, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 83 af 2. februar 2011 eller tilsvarende bestemmelse i tidligere bekendtgørelser, betragtes som autoriseret som virksomheder, der udfører et led i produktion m.v. efter primærproduktion. Virksomhederne skal indføre, iværksætte og følge procedurer, der er baseret på HACCP-principperne, jf. artikel 5, stk. 1, i hygiejneforordningen. Virksomhederne skal have indført, iværksat og sørge for at følge disse procedurer senest den 1. april 2012.

Stk. 5. Detailvirksomheder, som senest den 9. november 2011 er begyndt at levere fødevarer til andre virksomheder i henhold til i § 9 i bekendtgørelse nr. 83 af 2. februar 2011 eller tilsvarende bestemmelse i tidligere bekendtgørelser, skal ved overgang til næste regnskabsår for den enkelte virksomhed, dog senest den 1. april 2012, tilpasse leverancerne til andre virksomheder til det i § 10 anførte og fra det regnskabsår kunne fremlægge dokumentation som angivet i § 10, stk. 5.

Stk. 6. Den i § 27 nævnte frist løber fra det tidspunkt, hvor virksomheden blev autoriseret eller godkendt, jf. fødevarelovens § 63, stk. 5.

Fødevarestyrelsen, den 12. december 2011

Esben Egede Rasmussen

/ Rikke Karlsson

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 89/662/EØF af 11. december 1989, EF-Tidende 1989, L 395, side 13, om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked, senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF af 21. april 2004, EU-Tidende 2004, L 157, side 33, samt bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, L 376, side 36.Bekendtgørelsen supplerer og indeholder bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, L 87, side 109, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 150/2011 af 18. februar 2011, EU-Tidende 2011, L 46, side 14, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 739/2011 af 27. juli 2011, EU-Tidende 2011, L 196, side 3, samt gennemførelses- og overgangsbestemmelserne til de nævnte forordninger. Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, som senest berigtiget den 4. august 2007, EU-Tidende 2007, L 204, side 26, og senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 208/2011 af 2. marts 2011, EU-Tidende 2011, L 58, side 29. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.