Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Gebyrer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for certificering og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

I medfør af § 11 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, fastsættes:

§ 1. Virksomheder, der ansøger om certificering og virksomheder, der certificeres efter bekendtgørelse om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v., skal betale gebyrer som fastsat i bilag 1 til dækning af NaturErhvervstyrelsens udgifter til administration, kontrol, auditering m.m. i henhold til den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. Virksomheder, hvor der i forbindelse med forlængelse af certificeringen konstateres afvigelser, skal betale for opfølgende besøg på virksomheden, samt for NaturErhvervstyrelsens tidsforbrug ved sagsbehandling, jf. bilag 1, 3 c og 3 d.

§ 2. Virksomheder der kun er certificeret en del af året, kan ikke kræve tilbagebetaling eller afkortning af det årlige grundgebyr.

§ 3. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke rettidigt, skal der betales en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et rykkergebyr på 100 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1488 af 15. december 2010 om betaling for certificering og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage m.v. ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 13. december 2011

Pernille Andersen

/ Isabelle Pind-Heerwagen


Bilag 1

Gebyrer

     
Kr.
1.
Grundgebyr pr. år:
 
2.990
 
Gebyret dækker bidrag til NaturErhvervstyrelsens nødvendige basisapparat for certificering og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage
 
       
2.
Gebyr for kontrol i forbindelse med anmeldelse og certificering
 
     
 
2a
Basisgebyr pr. kontrolbesøg:
6.721
   
Gebyret dækker NaturErhvervstyrelsens behandling af ansøgning, op til 4 timers besøg på virksomheden, samt evt. tildeling af certificeringsnr. og udstedelse af certifikat
 
       
 
2b
Tillægsgebyr pr. time:
510
   
Hvis besøget på virksomheden strækker sig udover 4 timer, opkræves et tilæægsgebyr. Dette gebyrberegnes pr. påbegyndte time udover de første 4 timers besøg
 
       
 
2c
Gebyr for opfølgende besøg, pr. besøg:
2.240
   
Gebyret dækker op til 2 timers yderligere besøg på virksomheden i forbindelse med certificeringen
 
       
 
2d
Tillægsgebyr pr. time:
510
   
Hvis det opfølgende besøg på virksomheden strækker sig udover 2 timer, opkræves et tillægsgebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndte time udover de første 2 timers besøg.
 
       
3.
Gebyr for forlængelse af certificering
 
       
 
3a
Basisgebyr pr. besøg på virksomheden:
5.042
   
Gebyret dækker NaturErhvervstyrelsens årlige audit og op til 3 timers besøg på virksomheden samt evt. forlængelse af certificeringen
 
       
 
3b
Tillægsgebyr pr. time:
510
   
Hvis besøget på virksomheden strækker sig udover 3 timer opkræves et tillægsgebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndte time udover de første 3 timers besøg.
 
       
 
3c
Gebyr for opfølgende besøg, pr. besøg:
2.240
   
Gebyret dækker op til 2 timers yderligere besøg på virksomheden i forbindelse med forlængelse af certificeringen
 
       
 
3d
Gebyr for sagsbehandling pr. time:
685
   
Til dækning af NaturErhvervstyrelsens tidsforbrug ved behandling af konstaterede afvigelser opkræves gebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndt time.