Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse krav til emballager

(Indsættelse af hjemmel til delegation af tilsyn)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1049 af 10. november 2011 om visse krav til emballager foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 a, stk. 1, § 44, stk. 1, § 51, stk. 1, 5 og 6, § 52, stk. 1, § 67, § 80, stk. 1 og 2, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1387 af 14. december 2010, og § 30, stk. 1-3, § 30 c, stk. 1-3, § 38 e, stk. 1, § 43, stk. 1-3, § 45, stk. 1, § 46, stk. 1 og 2, § 59, stk. 4, og § 61 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011, fastsættes:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 2012.

Miljøministeriet, den 27. januar 2012

Ida Auken

/ Claus Torp