Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32000L0060
 
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer m.v. i vandplanerne for planperiode 2010-20151)

I medfør af § 29, stk. 5, i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, fastsættes, at vandplanernes kapitel 1.2 om miljømål, kapitel 1.3 om indsatsprogrammer og prioriteringer, kapitel 1.4 om retningslinjer samt bilag 2 om gennemførelse af indsats i forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land i de i medfør af miljømålslovens § 31, stk.1 og 2, på Naturstyrelsens hjemmeside offentliggjorte vandplaner for planperioden 2010-2015 træder i kraft den 22. december 2011.

Miljøministeriet, den 15. december 2011

Ida Auken

/ Helle Pilsgaard

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af rammerne for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet), EF-Tidende 2000 nr. L 327, side 1.

Redaktionel note
  • http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/Se_vandplanerne/
  • Natur- og Miljøklagenævnet har den 6. december 2012 truffet afgørelse om, at miljøministerens afgørelse af 22. december 2011 om at vedtage de 23 statslige vandplaner ophæves.