Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

§ 1

I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 1206 af 2. december 2008, bekendtgørelse nr. 1497 af 15. december 2009, bekendtgørelse nr. 434 af 23. april 2010, bekendtgørelse nr. 1638 af 15. december 2010, bekendtgørelse nr. 274 af 23. marts 2011 og senest ved bekendtgørelse nr. 794 af 29. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)«

2. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2006, nr. L 347, side 1, Rådets direktiv 2006/138/EF af 19. december 2006 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår anvendelsesperioden for merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser, EU-Tidende 2006, nr. L 384, side 92, Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til leveringsstedet for tjenesteydelser, EU-Tidende 2008, nr. L 44, side 11, Rådets direktiv 2008/117/EF af 16. december 2008 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med henblik på at forebygge momsunddragelse i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, EU-Tidende 2009, nr. L 14, side 7, Rådets direktiv 2009/69/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår afgiftssvig i forbindelse med indførsel, EU-Tidende 2009, nr. L 175, side 12, Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder, EU-Tidende 2009, nr. L 292, side 5, Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009 om ændring af visse bestemmelser i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, EU-Tidende 2010, nr. L 10, side 14, samt Rådets direktiv 2010/23/EU af 16. marts 2010 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem hvad angår en fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, EU-Tidende 2010, nr. L 72, side 1.«

3. I § 24 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed, der er registreringspligtig for betaling af afgift af turistkørsel her i landet med udenlandsk indregistrerede busser, påbud om at efterleve reglerne for adgangen til eftersyn efter stk. 1, samt for anmeldelse, regnskab og betaling af afgift efter § 20, § 21, § 23, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3.«

4. I § 40 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ethvert dokument eller enhver meddelelse, der specifikt og utvetydigt ændrer eller henviser til den oprindelige faktura, sidestilles med en faktura.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

5. I § 40, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 6 og 7« til: »stk. 7 og 8«.

6. Overskriften før § 40 a affattes således:

»Fakturakrav, hvor køber her i landet er betalingspligtig for afgift«

7. Overskriften før § 41 affattes således:

»Fakturakrav ved salg til andre EU-lande«

8. Overskriften før § 42 affattes således:

»Fakturakrav ved salg via en fiskal repræsentant her i landet«

9. I § 49 a udgår: »afregne og«, udgår: »afregning og«, og »afregner og angiver« ændres til: »skal angive og betale«.

10. § 67 affattes således:

»§ 67. En virksomhed skal for hver afgiftsperiode og inden udløbet af lovens frist for at indgive afgiftsangivelsen have bogført og afsluttet afgiftsregnskabet og herunder dokumentere grundlaget for den indgående afgift (købsmomsen) af indkøbte varer eller ydelser.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed påbud om, at virksomheden inden for en frist, der ikke kan fastsættes til mindre end 14 dage, skal ajourføre bogføringen og dokumentere grundlaget for købsmoms for en eller flere afgiftsperioder.«

11. I § 72, stk. 3, nr. 2, ændres »800.000 kr.« til: »400.000 kr. hverken«, og »og« ændres til: »eller«.

12. I § 72, stk. 4, ændres »800.000 kr.« til: »400.000 kr.«

13. § 93, stk. 1, affattes således:

»En virksomhed, der leverer brugte varer efter lovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, skal for hver afgiftsperiode og inden udløbet af lovens frist for at indgive afgiftsangivelsen have bogført og afsluttet afgiftsregnskabet og herunder dokumentere købsprisen af de indkøbte brugte varer. Virksomheden skal endvidere, afhængig af arten og karakteren af virksomhedens leverancer af brugte varer, føre regnskab over leverancer efter reglerne i stk. 2-5 eller 6.«

14. I § 93 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen kan give en virksomhed, der leverer brugte varer efter lovens § 70, stk. 1 og 5, eller § 71, påbud om at efterleve reglerne for fakturering og regnskab for leverancerne af brugte varer efter stk. 1-6, eller § 92.«

15. § 100 affattes således:

»§ 100. Medmindre højere straf er forskyldt efter lovens § 81, stk. 3, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for told- og skatteforvaltningens kontrol,

2) overtræder § 18, stk. 2, 3. pkt., § 20, § 21, § 23, stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, § 25, stk. 1, § 26, § 31, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, stk. 3, § 38, § 39 a, stk. 3, § 40, stk. 1, 3, 4 eller 5, § 40 a, § 40 b, § 41, § 42, § 43, stk. 2, 1. pkt., stk. 5 eller 6, § 44, § 45, stk. 1, 2, 4 eller 5, § 45 a, stk. 1, 2 eller 3, § 47, § 49 a, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, stk. 1, § 54 a, § 55, § 56, stk. 1, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, 1. pkt., eller stk. 2, § 63, stk. 1 eller 3, § 64, 3. pkt., § 65, 1. pkt., § 66, stk. 1 eller 3, § 67, stk. 1, § 69, stk. 2 eller 3, § 70, § 71, § 72, § 73, stk. 1 eller 2, § 73 a, § 74, § 76, § 77, § 78, § 79, stk. 2, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, stk. 1, § 86, § 88, § 89, § 90, stk. 1, 2 eller 4, § 92, § 93, § 94, § 95, § 95 a, § 95 b, § 95 c, stk. 4, § 95 d, § 95 e, § 95 f, § 95 g, § 95 h, § 95 i, § 95 j, § 96, stk. 4, stk. 5, 1. pkt., stk. 6 eller 7, § 97, stk. 3, § 98 eller § 99,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat efter § 1, nr. 1, 2 eller 3, eller stk. 2, eller

4) undlader at efterkomme påbud, pålæg eller krav, der er meddelt efter § 24, stk. 2, § 40, stk. 7 eller 8, § 43, stk. 4, 3. pkt., § 67, stk. 2, eller § 93, stk. 7.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven) gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Efter § 72, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 om merværdiafgiftsloven (momsloven) som ændret ved § 1, nr. 11, i denne bekendtgørelse, kan virksomheder få told- og skatteforvaltningens tilladelse til at angive leverancer af varer til andre EU-lande for kvartaler fra og med den 1. januar 2012 på vilkår, at virksomheden ikke er omfattet af lovens regler for månedlig afgiftsperiode, og at virksomhedens leverancer af varer til andre EU-lande ikke overstiger 400.000 kr. hverken i det indeværende kvartal eller i hvert af de forudgående fire kvartaler.

Skatteministeriet, den 15. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Kaj-Henrik Ludolph