Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralvand m.v.

Herved bekendtgøres lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar 2007, med de ændringer, der følger af § 86 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 21 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 524 af 12. juni 2009, § 7 i lov nr. 1385 af 21. december 2009 og § 3 i lov nr. 1383 af 28. december 2011.

Afgiftspligtigt vareområde

§ 1. Der svares afgift af følgende varer:

1) Mineralvand, limonade og lignende læskedrikke, dog bortset fra vin og frugtvin med et alkoholindhold på højst 1,2 pct. vol,

2) sådanne frugt- og grøntsagssafter, most og lignende varer, der er umiddelbart drikkelige, og som er tilsat kulsyre,

3) nektar fremstillet af sådanne frugtsafter, der er umiddelbart drikkelige, og

4) læskedrikkoncentrater, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater.

Stk. 2. Der svares ikke afgift af mineralvand, som er usødet og ikkearomatiseret, samt af ikkekulsyreholdige læskedrikke, der fremstilles i læskedrikautomater og lignende apparater og udskænkes i glas eller bægre.

§ 2. For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-4, udgør afgiften:

1) 158 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat sukker overstiger 0,5 g sukker pr. 100 ml.

2) 57 øre pr. liter af varer, hvis indhold af tilsat sukker udgør højst 0,5 g sukker pr. 100 ml.

Stk. 2. For varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4, beregnes afgiften pr. liter læskedrik, der kan fremstilles af de pågældende varer, beregnet på grundlag af de oplysninger, der er angivet på pakningen, jf. § 5.

Stk. 3. For kulsyreholdigt mineralvand, der udleveres på flaske, ydes der for hvert finansår hver enkelt mineralvandsfabrik en afgiftslettelse på 9 øre pr. liter, såfremt den samlede udlevering af mineralvand i det foregående finansår ikke overstiger 6 mill. liter. For de øvrige mineralvandsfabrikker formindskes afgiftslettelsen på 9 øre pr. liter for 6 mill. liter med en procentsats, hvis størrelse fastsættes ved at dividere den del af den af mineralvandsfabrikken i det foregående finansår udleverede litermængde, som overstiger 6 mill. , med 40.000.

Stk. 4. De i stk. 3 fastsatte lettelser i afgiften finder anvendelse for mineralvandsfabrikker i De Europæiske Fællesskaber, der den 1. januar 1984 fremstillede mineralvand.

Registrerede virksomheder

§ 3. Virksomheder, der i erhvervsmæssigt øjemed fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen, inden virksomheden påbegyndes. Virksomheder, der kun fremstiller kulsyreholdige drikke i læskedrikautomater og lignende apparater af varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal dog ikke registreres. Aftapning eller pakning af varer i de pakninger, hvori varerne afsættes til forbrug, betragtes som fremstilling. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere bestemmelser for registrerede virksomheders aftapning og pakning hos andre virksomheder, herunder at sidstnævnte ikke kan registreres efter 3. pkt. for aftapning og pakning for den registrerede virksomhed.

Stk. 2. Virksomheder, der driver mellemhandel med varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

§ 4. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1-3, er berettiget til, uden at afgiften er berigtiget, at modtage afgiftspligtige varer fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, såfremt varerne er bestemt til fremstilling af afgiftspligtige varer.

Stk. 2. Virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, er berettigede til at modtage varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder, uden at afgiften er berigtiget, såfremt varerne er bestemt til videresalg.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde

§ 5. Pakninger til varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 4, skal ved udleveringen til forbrug her i landet være forsynet med påtegning om, at pakningen indeholder afgiftspligtigt læskedrikkoncentrat, der er bestemt til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater. Det skal desuden angives, hvor mange liter læskedrik der kan fremstilles af pakningens indhold.

§ 6. Registrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode på grundlag af udleveringen fra virksomheden af afgiftspligtige varer i perioden. For varer beregnet til erhvervsmæssig fremstilling af kulsyreholdige læskedrikke i læskedrikautomater og lignende apparater opgøres den afgiftspligtige mængde som den mængde mineralvand, der kan fremstilles af varerne, jf. § 5.

Stk. 2. Afgiftsperioden er måneden.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for opgørelsen efter stk. 1.

§ 7. I den afgiftspligtige mængde, opgjort efter § 6, fradrages:

1) varer, der leveres til en anden registreret virksomhed efter § 4,

2) varer, der leveres til udlandet,

3) varer, der afsættes til afgiftsfrit formål, jf. §§ 8 og 9,

4) varer, der i den registrerede virksomhed eller under transport til eller fra denne er gået tabt ved indbrud, brand, forlis eller brækage, og

5) varer, der returneres til virksomheden, såfremt køberen godtgøres varens pris indbefattet afgiften.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1 i den afgiftspligtige mængde.

Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

§ 8. Varer, der leveres til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen.

§ 9. Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder bevilling til afgiftsfritagelse for varer, der er afgiftspligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og som leveres af registrerede virksomheder til erhvervsmæssig fremstilling af varer, der ikke er afgiftspligtige efter denne lov.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af varer, der er afgiftsberigtiget efter § 1, stk. 1, nr. 1-3, og som leveres til udlandet eller leveres til registrerede virksomheder til fremstilling af afgiftspligtige varer.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regnskabs- og kontrolforskrifter for bevillinger efter stk. 1 og 2.

Afgift af varer, der modtages fra udlandet

§ 10. Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en registreret virksomhed eller er omfattet af § 11. Afgiften afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For varer, der indføres af en virksomhed registreret efter § 29 i toldloven, finder reglerne i § 10 a tilsvarende anvendelse.

§ 10 a. I andre tilfælde svares afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 4 eller er omfattet af § 11. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter § 21. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr. Sikkerheden frigives, såfremt varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter § 21. Sikkerheden skal være told- og skatteforvaltningen i hænde, før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. Told- og skatteforvaltningen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 3. De erhvervsdrivende varemodtagere, der er nævnt i stk. 1, skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven. Afgiftsperioden er måneden.

Stk. 4. For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2-4, i opkrævningsloven.

Stk. 5. En virksomhed, institution eller person, der ikke er registreret som varemodtager, og der som led i udøvelsen af sit erhverv modtager afgiftspligtige varer efter loven fra andre EU-lande eller tredjelande, skal inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

1) registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos told- og skatteforvaltningen,

2) anmelde varetransporten til told- og skatteforvaltningen og

3) indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen kan fratage en virksomhed registreringen som varemodtager, hvis virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt, eller hvis virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i § 12. Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

§ 11. Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1-3.

Regnskabsbestemmelser

§ 12. Registrerede virksomheder skal føre regnskab over fremstilling, tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer. Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer.

Stk. 2. Registrerede virksomheder samt virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal ved salg af disse varer til virksomheder udstede en faktura. Fakturaen skal være forsynet med fortløbende nummer og fakturadato og indeholde oplysninger om sælgers navn, CVR- eller SE-nummer og adresse, købers navn og adresse samt leverancens art, mængde og pris.

Stk. 3. Ved enhver leverance af afgiftspligtige varer til en virksomhed skal leverandøren udstede en følgeseddel. Betales leverancen kontant, skal leverandøren i stedet udstede en kvittering. Køberen skal opbevare følgesedler eller kvitteringer på det forretningssted, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Fordeles varerne til forskellige forretningssteder i køberens virksomhed, skal virksomheden udarbejde interne følgesedler eller lignende for hvert enkelt vareparti, som henviser til den oprindelige følgeseddel eller kvittering. Følgesedler eller kvitteringer skal indeholde de samme oplysninger som fakturaer, jf. stk. 2, idet dog prisangivelser kan undlades på følgesedler. En kopi af en faktura, der opfylder betingelserne i stk. 2, kan erstatte en følgeseddel, såfremt fakturaen udleveres til virksomheden senest samtidig med leverancen. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i køberens forretningslokale eller på forretningsstedet i mindst 3 måneder fra udstedelsesdagen. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier opbevares på et nærmere angivet sted, herunder at der ikke skal udarbejdes interne følgesedler i forbindelse med fordelingen af varer mellem flere forretningssteder.

Stk. 4. Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varen er leveret. Af regnskaberne skal det fremgå, hvilke varer der er blevet leveret (art, mængde og pris), hvilken dag leverancen er sket, hvem der har leveret varerne, om varerne er betalt, og på hvilken måde betalingen er foregået. Regnskabet føres i overensstemmelse med reglerne i bogføringsloven, ligesom momslovens § 55 finder tilsvarende anvendelse på afgiften efter denne lov.

Stk. 5. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden 5 hverdage. Følgesedler, kvitteringer, kvitterede fakturaer eller fakturakopier for tilstedeværende afgiftspligtige varer på et forretningssted skal opbevares på dette, jf. dog stk. 3.

Stk. 6. Regnskabsmateriale, herunder fakturaer, fakturakopier, følgesedler og opgørelser, skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets afslutning. Dog skal detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag kun opbevares i 1 år fra tidspunktet for underskrivelsen af årsregnskabet.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere regler for

1) udlevering af varer, hvoraf afgiften ikke berigtiges,

2) fakturaudstedelse og

3) regnskabsførelse.

Stk. 8. I det omfang der gøres brug af regnskabs- og fakturamateriale i elektronisk form, finder faktura- og regnskabsreglerne tilsvarende anvendelse herpå.

Stk. 9. Told- og Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve de i stk. 1-6 og 8 fastsatte bestemmelser. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter § 18 b, indtil påbuddet efterleves.

Stk. 10. Påbuddet skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger eller foranstaltninger virksomheden skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå heraf, at hvis påbuddet ikke efterleves inden for den angivne frist, kan modtageren heraf pålægges daglige bøder, indtil påbuddet efterleves.

Afregning af afgiften

§ 13. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 14. (Ophævet).

§ 15. (Ophævet).

§ 16. Hvis en virksomhed ikke rettidigt efterkommer et pålæg om at stille sikkerhed, jf. § 11 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., told- og skatteforvaltningen inddrage registreringen af virksomheden, indtil der er stillet sikkerhed.

§ 17. (Ophævet).

§ 17 a. (Ophævet).

Kontrolbestemmelser

§ 18. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i de virksomheder, der omfattes af loven, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v.

Stk. 2. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte materiale skal på told- og skatteforvaltningens anmodning indleveres eller indsendes til denne.

Stk. 4. Registrerede virksomheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres leverancer af varer til afgiftsfrit formål.

Stk. 5. Leverandører af råvarer og emballage til fremstilling af afgiftspligtige varer skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om deres leverancer af varer til virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer.

Stk. 6. Erhvervsdrivende skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger om deres indkøb af afgiftspligtige varer til virksomheden.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage eftersyn af varer under transport, når disse varer erhvervsmæssigt sælges fra udlandet eller erhvervsmæssigt transporteres til andre end registrerede virksomheder.

Stk. 8. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn af varebeholdninger og regnskaber m.v. hos de i stk. 5-7 omhandlede virksomheder.

Stk. 9. I det omfang oplysninger som nævnt i stk. 1 og 8 er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

§ 18 a. Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om, at afgiftspligtige varer, hvoraf der i strid med reglerne i denne lov ikke er svaret afgift, skal mærkes på en særlig måde, hvis varerne efterfølgende lovliggøres.

§ 18 b. Told- og skatteforvaltningen kan pålægge ejeren af en virksomhed eller den ansvarlige daglige ledelse heraf daglige bøder for manglende efterlevelse af påbud, som kan gives efter § 12, stk. 9 og 10. De daglige bøder skal udgøre mindst 1.000 kr. pr. dag.

§ 19. Offentlige myndigheder skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen enhver oplysning til brug ved registrering af og kontrol med virksomheder, der omfattes af loven.

Stk. 2. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 18. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 20. Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.

Straffebestemmelser

§ 21. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 3, stk. 1, 1. pkt., § 3, stk. 2, § 5, § 10 a, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 5, § 12, stk. 1-5 eller 6, eller § 18, stk. 2-6,

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i medfør af § 3, stk. 1, 4. pkt., § 9, stk. 1, eller § 12, stk. 3,

4) undlader at efterkomme et pålæg givet i medfør af § 10 a, stk. 2,

5) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed, hvis registrering er inddraget efter § 16, og told- og skatteforvaltningen har meddelt virksomheden dette,

6) anvender varer, der er fritaget efter § 9, stk. 1, til formål, der ikke omfattes af disse bestemmelser, eller

7) overdrager, erhverver eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven, eller forsøger herpå.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved fastsættelse af bøde for overtrædelse af § 10 a, stk. 1 eller 5, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 12, stk. 1-6, hvis overtrædelsen medfører, at det ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 6. Har nogen begået flere overtrædelser af § 10 a, stk. 1 eller 5, eller § 12, stk. 1-6, eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen overtrådt § 10 a, stk. 1 eller 5, eller § 12, stk. 1-6, eller forskrifter fastsat i medfør heraf og én eller flere andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre skatte- og afgiftslove eller pantlovgivningen.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 6 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

§ 21 a. Ved grove eller gentagne overtrædelser omfattet af § 21, stk. 3, skal der ske konfiskation af de varer, overtrædelsen vedrører. Konfiskation kan dog undlades, hvis det unddragne afgiftsbeløb ved den pågældende overtrædelse ikke overstiger 1.000 kr.

Stk. 2. Sker der konfiskation, bortfalder afgiftspligten for de konfiskerede varer.

§ 22. Reglerne i §§ 18 og 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på sager om overtrædelse af denne lov.

Andre bestemmelser

§ 23. Såfremt varer, der efter § 9, stk. 1, er fritaget for afgift, anvendes til andet formål end det, hvortil varerne er bestemt, kan told- og skatteforvaltningen inddrage vedkommende virksomheds adgang til at indkøbe afgiftsfri varer. Virksomheden kan afkræves afgiften af de nævnte varer til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. §§ 6-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 24. (Ophævet).

§ 24 a. (Ophævet).

§ 24 b. (Ophævet).

§ 25. Den, der overdrager, erhverver, tilegner sig eller anvender varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle være betalt efter denne lov, skal betale afgift af varerne.

Stk. 2. §§ 6 og 7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§ 25 a. (Ophævet).

§ 26. Foruden den personkreds, der er omhandlet i § 10 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., hæfter de i § 10 a nævnte varemodtagere og den, der er i besiddelse af varen, for betaling af afgift efter bestemmelserne i denne lov.

§ 27. Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 28. Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

Stk. 2. (Udeladt).

§ 29. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 30. (Overgangsbestemmelser udeladt).

§ 31. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Skatteministeriet, den 7. maj 2012

P.M.V.
Jesper Skovhus Poulsen

/ Susanne Reinholdt Andersen

Redaktionel note
  • Lovbekendtgørelse nr. 419 af 7. maj 2012 er gældende til og med den 31. december 2013.