Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløbene i henhold til udlændingeloven

I medfør af § 9, stk. 4, 4. pkt., § 9, stk. 30, § 11, stk. 13, § 42 a, stk. 13, 2. pkt., § 42 b, stk. 14, og § 43 a, stk. 8, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 24. august 2011, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 4. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 9, stk. 30, reguleres det i lovens § 9, stk. 12, nr. 3, angivne beløb fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Efter udlændingelovens § 11, stk. 13, reguleres det i lovens § 11, stk. 4, nr. 4, angivne beløb fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 13, 2. pkt., reguleres det i lovens § 42 a, stk. 13, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2006 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 5. Efter udlændingelovens § 42 b, stk. 14, reguleres de i lovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 8, 1. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 5, nr. 3, angivne beløb fra og med 1996 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 8, 2. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 6, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2012 udgør 2,9, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 937 af 25. august 2011 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2012.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 4. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 102.900,00 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 12, nr. 3, jf. stk. 30 nævnte beløb (forfalden gæld) 102.900,00 kr.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 4, nr. 4, jf. stk. 13, nævnte beløb (forfalden gæld) 104.855,10 kr.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 42 a, stk. 13, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (forsørgertillæg) 51,48 kr.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 14, nævnte beløb (grundydelse for gifte og samlevende) 40,76 kr.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 2-4, jf. stk. 14, nævnte beløb (grundydelse for enlige) 51,48 kr.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 4, jf. stk. 14, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 81,52 kr. og 30,04 kr.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 5, jf. stk. 14, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 60,07 kr. og 8,59 kr.

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 6, jf. stk. 14, nævnte beløb (nedsat forsørgertillæg) 42,91 kr.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 10, jf. stk. 14, nævnte beløb (tillægsydelse) henholdsvis 30,04 kr. og 8,59 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 12, jf. stk. 14, nævnte beløb (forsørgertillæg) 51,48 kr.

Stk. 12. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør det i udlændingelovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 8, nævnte beløb (hjælp til rejse til tredjeland) 7.701,69 kr.

Stk. 13. Med virkning for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 udgør de i udlændingelovens § 43 a, stk. 6, jf. stk. 8, nævnte beløb (hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) henholdsvis 3.793,84 kr. og 1.896,92 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Justitsministeriet, den 13. december 2011

Morten Bødskov

/ Merete Milo