Den fulde tekst
L 57
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Udvidet definition af menneskehandel m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 14/12 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/12 11 Tillæg A
1.beh 17/1 12 FF
Betænkning 23/2 12 Tillæg B
2.beh 13/3 12 FF
3.beh 20/3 12 FF
Lovf som vedt 20/3 12 Tillæg C
Lov nr 275 af 27. marts 2012
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Dennis Flydtkjær (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Anne Baastrup (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bringer dansk straffelovgivning i overensstemmelse med det nye EU-direktiv om at forebygge og bekæmpe menneskehandel og at beskytte ofrene herfor. Som følge af Danmarks retsforbehold er direktivet ikke bindende for Danmark. Imidlertid finder regeringen, at Danmarks strafferetlige værn mod menneskehandel fortsat bør være på niveau med resten af Europas.
Loven udvider det element af udnyttelse, som indgår i straffelovens definition af menneskehandel, så også udnyttelse af strafbare handlinger kan straffes som menneskehandel fremover. Det kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor gerningsmanden har tvunget den pågældende her til landet for at udnytte den pågældende til systematisk at begå butiks- og lommetyveri. Desuden forhøjer loven strafferammen for menneskehandel fra 8 til 10 år.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget med 113 stemmer for forslaget og 0 stemte imod forslaget.