Den fulde tekst
L 58
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, lov om retsafgifter og lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. (Adgang til, at en dommer m.fl. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 14/12 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/12 11 Tillæg A
1.beh 17/1 12 FF
Betænkning 13/3 12 Tillæg B
2.beh 20/3 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 12 Tillæg H
Tillægsbet 22/3 12
3.beh 29/3 12 FF
Lovf som vedt 29/3 12 Tillæg C
Lov nr 325 af 11. april 2012
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Ole Hækkerup (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Anne Baastrup (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Loven giver mulighed for, at dommere og andre personer, der udøver dømmende myndighed, kan færdigbehandle sager, hvor mundtlig forhandling er påbegyndt, før de pågældende dommere og andre falder for en bestemt aldersgrænse.
Loven betyder desuden, at retten ikke blot i domsmandssager og nævningesager, men også i tilståelsessager, kan bestemme, at en varetægtsfængsling skal fortsætte uden yderligere forlængelser, indtil der er afsagt dom i sagen.
Loven træder i kraft den 1. april 2012, dog træder lovens § 1, nr. 5-7, 9, 25 og 26, og § 3, nr. 2, i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Vedtaget
91 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget