Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst
L 54
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Fremsat skr 14/12 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/12 11 Tillæg A
1.beh 20/12 11 FF
Betænkning 2/2 12 Tillæg B
2.beh 7/2 12 FF
3.beh 21/2 12 FF
Lovf som vedt 21/2 12 Tillæg C
Lov nr 157 af 28. februar 2012.
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Ole Hækkerup (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Pernille Skipper (EL), Joachim B. Olsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget (REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at sikre, at dansk terrorlovgivning fortsat lever op til de forpligtelser, der følger af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om forebyggelse af terrorisme sammenholdt med bilaget hertil.
Konventionen blev gennemført i dansk ret i 2006 med loven om styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme (lov nr. 542 af 8. juni 2006).
Europarådets Ministerkomité har efterfølgende i september 2008 besluttet at udvide bilaget til konventionen med FN’s konvention af 13. april 2005 til bekæmpelse af nuklear terrorisme. Det følger heraf, at det i videre omfang end hidtil skal være strafbart bl.a. at opfordre til, rekruttere til og oplære i besiddelse og anvendelse af radioaktivt materiale m.v.
Med lovforslaget foreslås det på den baggrund at udvide straffelovens § 114 a (der blev indsat i loven i 2006 med henblik på at gennemføre Europarådskonventionen), så bestemmelsen også kommer til at dække handlinger omfattet af FN’s konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme.
Loven træder i kraft den 1. marts 2012.
Afstemning:
Vedtaget
101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget