Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for at indgå aftale og opnå tilskud
Kapitel 2 Energiledelse
Kapitel 3 Aftaleforhandling
Kapitel 4 Forpligtelser i aftalen
Kapitel 5 Aftalen
Kapitel 6 Certificering
Kapitel 7 Særlige regler for fællesaftaler
Kapitel 8 Tilsagn om betinget tilskud
Kapitel 9 Tilsagn om og udbetaling af tilskud
Kapitel 10 Tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 11 Kontrol og regnskabsbestemmelser
Kapitel 12 Godkendelse
Kapitel 13 Klager m.v.
Kapitel 14 Straffebestemmelser
Kapitel 15 Ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder

I medfør af § 1, stk. 4, § 2, stk. 1 og 4, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6 b, og § 7, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 og § 8 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Betingelser for at indgå aftale og opnå tilskud

§ 1. Der kan gives statstilskud til delvis dækning af udgifter til energispareafgift af elektricitet i virksomheder, der er registreret efter momsloven, og som indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre effektivisering af virksomhedens energiforbrug.

Stk. 2. En virksomhed kan ansøge om at indgå aftale om energieffektivisering, hvis

1) virksomhedens elektricitetsforbrug er optaget på bilag 1 (proceslisten) til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og den modtager tilbagebetaling af energispareafgiften, eller

2) virksomheden opfylder promskriteriet ved at have en afgiftsværdi, hvor virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxid- og energispareafgift, energiafgift af rumvarme og varmt vand samt korrigerede svovlafgift efter fradrag af eventuelle tilskud, jf. nr. 1, samlet udgør over 4 pct. af dens refusionsgrundlag beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v.

Stk. 3. Aftale efter stk. 2, nr. 1, (procesaftale) indgås for den energi, der forbruges på produktionsstedet, hvor processen udføres. Aftale efter stk. 2, nr. 2, (promsaftale) indgås for virksomhedens samlede procesenergiforbrug.

Stk. 4. Virksomheden kan indsende ansøgning til Energistyrelsen om at indgå aftale om energieffektivisering. Ved ansøgningen skal anvendes et særligt skema, der kan rekvireres hos Energistyrelsen. Ansøgningsmateriale kan indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Ansøgningsmateriale i elektronisk form skal anvende digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) eller højere.

Stk. 5. Energistyrelsen tager stilling til, hvorvidt betingelserne efter stk. 2, nr. 2, er opfyldt. Ved indgåelse af promsaftaler skal der foreligge en revisorerklæring som dokumentation for, at virksomheden opfylder promskriteriet, som er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift til proces og kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand (herefter promsbekendtgørelsen).

§ 2. Forinden en virksomhed kan indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal den have udarbejdet og implementeret et energiledelsessystem efter reglerne i kapitel 2. Med udgangspunkt i energiledelsen skal virksomheden udarbejde et oplæg til forhandling om de forpligtelser, som aftalen om energieffektivisering skal indeholde, jf. reglerne i kapitlerne 3 og 4. På grundlag af oplægget til forpligtelser forhandles aftalen om energieffektivisering, som indgås efter reglerne i kapitel 5.

Stk. 2. En virksomhed, der er berettiget til at indgå aftale efter § 1, kan underskrive en hensigtserklæring efter reglerne i kapitel 8 om at indgå aftale og dermed opnå betinget tilskud til energispareafgiften til proces og kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand, mens aftalen er under forberedelse.

§ 3. Energistyrelsen kan beslutte, at virksomheder, hvis energiforbrug har fællestræk, uanset bestemmelsen i § 2, kan indgå fællesaftale efter reglerne i kapitel 7.

Stk. 2. Den enkelte virksomhed skal tiltræde en fællesaftale, for at Energistyrelsen kan meddele tilsagn om tilskud.

§ 4. Når der er indgået aftale med virksomheden efter reglerne i kapitel 5 og kapitel 7, meddeler Energistyrelsen tilsagn om tilskud efter reglerne i kapitel 9.

Kapitel 2

Energiledelse

§ 5. Virksomheden skal udarbejde og implementere et energiledelsessystem. Energiledelse er den del af virksomhedens ledelsesopgaver, der aktivt styrer virksomhedens energiforhold for at sikre, at energien udnyttes effektivt, herunder at identificere mulighederne for at gennemføre energibesparelser og -effektiviseringer. Energiledelsessystemet skal omfatte hele virksomhedens energiproduktion og -forbrug.

Stk. 2. Energiledelsessystemet skal før aftaleindgåelsen have opnået certifikat af et certificeringsorgan. Certificeringen af energiledelse i aftalevirksomheder skal ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6.

§ 6. Virksomhedens energiledelse skal overholde kravene i »DS/EN 16001:2009 Energiledelsessystemer - Kravbeskrivelse og vejledning« og kravene i Energistyrelsens kravsspecifikationer »Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering« og »Energistyrelsens krav til energiledelse i relation til DS/EN 16001«.

Stk. 2. Gældende energiledelsesstandard og Energistyrelsens kravsspecifikationer indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Gennemsyn af »DS/EN 16001:2009 Energiledelsessystemer - Kravbeskrivelse og vejledning« kan ske hos Energistyrelsen. Standarden kan også købes hos Dansk Standard. Energistyrelsens kravsspecifikationer findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

§ 7. Energistyrelsen kan beslutte, at virksomheden skal opfylde kravene til energiledelse efter særlige retningslinjer i henhold til dette kapitel eller en del heraf ved at udarbejde og implementere et internationalt anerkendt energiledelsessystem, som skal certificeres efter reglerne i kapitel 6.

Kapitel 3

Aftaleforhandling

§ 8. I aftaleforhandlingerne fastlægges indholdet af aftalen på baggrund af et oplæg fra virksomheden.

§ 9. Med udgangspunkt i energiledelsessystemet udarbejder virksomheden et oplæg til forhandling med Energistyrelsen om de forpligtelser, som aftalen om energieffektivisering skal indeholde. Oplægget skal være egnet som grundlag for Energistyrelsens vurdering af de energimæssige forhold i virksomheden og af energiledelsessystemets elementer vedrørende energipolitik, indsats og mål. Oplægget udarbejdes efter reglerne i dette kapitel.

§ 10. Oplægget skal indeholde de forudsætninger, som forpligtelserne er baseret på vedrørende det energiforbrugende udstyr samt tekniske, produktionsmæssige og lignende forhold, herunder eventuelle planlagte ændringer i disse forudsætninger.

Stk. 2. I oplægget redegøres for de aktiviteter, herunder særlige undersøgelser og projekter m.v., som virksomheden ønsker at gennemføre i aftaleperioden, opdelt på energiforbrug efter proceslisten (tung proces), andet procesforbrug og rumvarme.

Stk. 3. Oplægget skal indeholde en nøje beskrivelse af, hvornår og hvorledes de energibesparende og -effektiviserende aktiviteter foreslås gennemført.

§ 11. Til brug for forhandlingerne indsender virksomheden:

1) Beskrivelse af energiledelsessystemet.

2) Oplæg til aftale.

3) Certifikat fra certificeringen af energiledelsessystemet. Rapport fra certificeringsaudit eller overvågningsaudit skal være sket inden for de seneste 12 måneder.

Stk. 2. Kravene til beskrivelse af energiledelsessystemet, oplæg til aftale, og indsendelse af rapportmateriale m.v. fremgår af Energistyrelsens kravsspecifikation »Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering«.

Stk. 3. Energistyrelsen kan til brug i forhandlingerne kræve yderligere oplysninger fra virksomheden.

Kapitel 4

Forpligtelser i aftalen

§ 12. Aftalen mellem virksomheden og Energistyrelsen om energieffektivisering skal indeholde de forpligtelser, der er nævnt i dette kapitel.

§ 13. Virksomheden skal i aftalens løbetid benytte og vedligeholde det implementerede energiledelsessystem. Dokumentation for overholdelse af forpligtelser i aftalen sker ved indberetninger, der skal følge kravsspecifikationen »Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering« fastsat af Energistyrelsen, samt ved indsendelse af rapport fra overvågningsaudit, jf. kapitel 6.

§ 14. Virksomheden skal gennemføre energibesparelser, som har en simpel tilbagebetalingstid på under 4 år. Denne forpligtelse gælder det energiforbrug, der får statstilskud til dækning af udgiften til energispareafgift til proces og til energispareafgift, kuldioxidafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand. Energibesparelsen kan eksempelvis være identificeret ved implementering og anvendelse af energiledelsessystemet. Herunder skal virksomheden gennemføre energieffektiviseringsprojekter, som identificeres via eksempelvis særlige undersøgelser eller energibevidst indkøb eller projektering, hvis tilbagebetalingstiden for merinvesteringen ved det energieffektive anlæg er under 4 år.

Stk. 2. Ved beregning af tilbagebetalingstider anvendes afgiftsbelagte energipriser, dvs en pris, som er summen af virksomhedens faktiske indkøbspris for energien med tillæg af energispareafgift efter eventuel tilbagebetaling, jf. § 9, stk. 2 og 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, med tillæg af eventuel energispareafgift, kuldioxidafgift, energiafgift og elektricitetsafgift og tillæg af eventuel svovlafgift efter eventuel tilbagebetaling.

Stk. 3. Ved beregning af tilbagebetalingstiden indgår energibesparelsen og øvrige eventuelle driftsbesparelser, herunder vedrørende bemanding, vedligehold og reduceret materiale og råvareforbrug.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog kun, såfremt de pågældende anlæg har en levetid, der går ud over tilbagebetalingstiden.

Stk. 5. Fritagelse for gennemførsel af energibesparende foranstaltninger kan ske i overensstemmelse med kravsspecifikationen »Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering« fastsat af Energistyrelsen.

§ 15. Virksomheden skal i aftalens løbetid og ved aftalens udløb. indberette virksomhedens energiforbrug og -anvendelse, samt at den har gennemført forpligtelserne i aftalen.

Stk. 2. Indberetninger sker i henhold til kravsspecifikationen »Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering« fastsat af Energistyrelsen.

Stk. 3. Virksomheden skal mindst en gang årligt efter aftaleindgåelse få et certificeringsorgan til at efterprøve, at virksomheden overholder aftaleforpligtelserne, herunder at virksomheden benytter og vedligeholder energiledelsessystemet.

§ 16. Energistyrelsen eller den, som Energistyrelsen bemyndiger dertil, har adgang til at efterprøve energiledelsessystemet.

§ 17. Enhver, der modtager tilskud efter reglerne i kapitel 9, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

Kapitel 5

Aftalen

§ 18. I aftalen fastlægges, hvilke energieffektiviserende aktiviteter, herunder særlige undersøgelser og projekter m.v., virksomheden skal gennemføre, samt inden for hvilke frister, det skal ske. Aftalen fastlægger virksomhedens øvrige forpligtelser efter reglerne i kapitel 4, herunder hvornår den i § 15, stk. 3, nævnte efterprøvning skal foregå. Når der er opnået enighed om forpligtelserne, kan der indgås aftale om deres gennemførelse. På dette grundlag kan Energistyrelsen meddele tilsagn om tilskud efter reglerne i kapitel 9.

Stk. 2. Aftalen indgås inden udløb af den af Energistyrelsen fastsatte frist, jf. § 26, stk. 2, og maksimalt for en treårig periode fra tilsagnsperiodens begyndelse, jf. § 27, stk. 1.

Stk. 3. I aftalen indgår blandt andet vilkår om mulighed for genforhandling, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt. Ændring af forudsætninger, som har betydning for, om en aktivitet indgår i forpligtelserne eller ej, betragtes som væsentlige.

Stk. 4. Såfremt der skal gennemføres særlige undersøgelser og projekter m.v., jf. § 10, stk. 2, fastlægges det i aftalen, hvordan de aktiviteter, der er identificeret i undersøgelserne, gennemføres i aftaleperioden.

Stk. 5. Der fastsættes endvidere i aftalen nærmere bestemmelser vedrørende fortrolighed med de oplysninger, som Energistyrelsen modtager om virksomhedens forhold, om tilbagebetaling af tilskud, jf. kapitel 10 og om straffebestemmelser, jf. kapitel 14, m.v.

§ 19. I aftalen fastsættes nærmere bestemmelser om, hvorledes opsigelse kan ske, om misligholdelse, m.v.

Kapitel 6

Certificering

§ 20. Energiledelsessystemets opbygning og implementering efter kapitel 2 skal certificeres af et certificeringsorgan, der er akkrediteret til certificering af energiledelse af Den Danske Akkrediterings og Metrologifond (DANAK) eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganer, EA’s, multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet indestår herved over for myndighederne for, at kravene til energiledelsessystemets opbygning og implementering er overholdt.

Stk. 2. Akkrediteret certificering sker i forbindelse med aftaleindgåelse og omfatter i øvrigt mindst en årlig overvågningsaudit.

Stk. 3. Certificeringsorganet skal opfylde retningslinjer for akkreditering til certificering af energiledelsessystemer udstedt af DANAK.

Stk. 4. Energistyrelsen kan undtagelsesvist afvise at lægge et certifikat eller en overvågningsaudit til grund for sagsbehandlingen.

§ 21. En certificeret virksomhed skal fremsende rapporter fra certificeringsaudit og overvågningsaudit til Energistyrelsen efter retningslinjerne i kravsspecifikationen »Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering«, fastsat af Energistyrelsen.

Kapitel 7

Særlige regler for fællesaftaler

§ 22. Uanset bestemmelserne i kapitlerne 2-6 kan Energistyrelsen beslutte, at virksomheder, hvis energiforbrug har fællestræk, kan indgå aftale på grundlag af fællesforpligtelser om energieffektivisering efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Virksomheder, der ønsker at indgå en fællesaftale, skal udarbejde oplæg til fællesforpligtelser. I fællesforpligtelserne fastlægges generelle retningslinjer for energieffektivisering, herunder eventuelt opstilling af retningslinjer for fælles tilpasset energiledelse og gennemførelse af fælles særlige undersøgelser i virksomhederne. Hovedvægten lægges på det tilskudsberettigede energiforbrug. Kravene til oplægget til fællesforpligtelserne svarer til kravene i kapitlerne 2-4.

Stk. 3. Indholdet i fællesforpligtelserne fastlægges ved forhandling med Energistyrelsen.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav til kontrol og til verifikation eller certificering.

Stk. 5. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at en fællesaftale tiltrædes af den enkelte virksomhed.

§ 23. Oplæg til fællesforpligtelser skal verificeres eller certificeres, jf. § 22, stk. 4.

Kapitel 8

Tilsagn om betinget tilskud

§ 24. En virksomhed, som ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, kan opnå tilsagn om betinget tilskud ved at afgive en hensigtserklæring om at indgå aftale med Energistyrelsen. Virksomheden forpligter sig dermed til snarest at implementere et energiledelsessystem samt udarbejde et oplæg til aftale m.v., jf. kapitlerne 2-4.

Stk. 2. Hensigtserklæring afgives på en formular, der er godkendt af Energistyrelsen. Formularen kan rekvireres hos Energistyrelsen.

Stk. 3. Når Energistyrelsen har modtaget en hensigtserklæring fra en virksomhed, som ønsker at indgå procesaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, underretter Energistyrelsen told- og skatteforvaltningen, som iværksætter udbetalingen af det betingede tilskud. Hensigtserklæring fra virksomheder, der ønsker at indgå promsaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, eller hensigtserklæring fra virksomheder, der ønsker tilskud til dækning af kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand, jf. § 27, stk. 4, behandles efter reglerne i promsbekendtgørelsens kapitel 5.

Stk. 4. En virksomhed, som ønsker at indgå aftale efter bestemmelserne i kapitel 7, kan afgive hensigtserklæring på tilsvarende vis.

§ 25. En virksomhed, som beslutter ikke at indgå aftale efter at have underskrevet en hensigtserklæring om at indgå aftale om energieffektivisering, skal straks meddele dette til Energistyrelsen.

§ 26. Tilskud, som er modtaget på grundlag af en hensigtserklæring, skal betales tilbage efter reglerne i kapitel 10, hvis virksomheden ikke overholder de vilkår og forpligtelser, der fremgår af hensigtserklæringen eller af Energistyrelsens tilsagn om betinget tilskud.

Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter fristen for indgåelse af aftale om energieffektivisering. Aftalen skal indgås senest 10 måneder regnet fra tilsagnsperiodens begyndelse. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen.

Stk. 3. Virksomheden kan vælge, hvornår tilsagnsperioden skal begynde. Tilsagnsperioden kan dog ikke begynde tidligere end ved Energistyrelsens modtagelse af den underskrevne hensigtserklæring. Hensigtserklæringen kan indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Ansøgningsmateriale i elektronisk form skal anvende digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) eller højere.

Kapitel 9

Tilsagn om og udbetaling af tilskud

§ 27. Energistyrelsens tilsagn om tilskud gælder maksimalt for en periode af 3 år, regnet fra tilsagnsperiodens begyndelse, jf. § 26, stk. 3.

Stk. 2. Til virksomheder, der indgår procesaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, udgør tilskuddet 37,6 pct. af energispareafgiften af forbruget af elektricitet, herunder elbaseret varme og varmt vand, der er omfattet af § 9, stk. 2, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. For vækstlys i gartnerier udgør tilskuddet 37,6 pct. af energispareafgiften af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 3. Til virksomheder, der indgår promsaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, udgør tilskuddet 37,6 pct. af energispareafgiften af forbruget af elektricitet, herunder elbaseret varme og varmt vand, til procesformål, der ikke er ydet tilskud til efter stk. 2, og som er omfattet af § 9, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og som er tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om afgift af elektricitet.

Stk. 4. Tilskud gives til dækning af energispareafgift, kuldioxidafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand, hvis disse afgifter udgør mere end 2 pct. af det i § 1, stk. 2, nr. 2, nævnte refusionsgrundlag, og hvis virksomheden indgår en procesaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, eller en promsaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 2. Tilskuddet er betinget af, at virksomheden er registreret efter momsloven og indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer af virksomhedens energiforbrug, herunder af energiforbruget til rumvarme og varmt vand, jf. kapitlerne 2-5. Tilskuddet udgør 22 pct. af energispareafgiften, kuldioxidafgiften, elektricitetsafgiften og energiafgiften til rumvarme og varmt vand.

Stk. 5. Der ydes ikke tilskud til dækning af energispareafgiften, kuldioxidafgiften, energiafgiften og elektricitetsafgiften af afgiftspligtige brændsler og elektricitet, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

§ 28. Tilskuddet udbetales med det beløb, der overstiger minimumsgrænserne efter stk. 2.

Stk. 2. Tilskud opgjort efter § 27, stk. 2 og 3, udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. Hvis en virksomhed har flere aftaler, udgør minimumsgrænsen 20.000 kr. årligt pr. aftale. Hvis virksomheden indgår en samlet aftale, udgør minimumsgrænsen 20.000 kr. årligt. Ved tilsagn om tilskud med virkning senere end 1. januar reduceres minimumsgrænsen forholdsmæssigt for det pågældende år. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en fællesaftale, jf. kapitel 7, udbetales uden fradrag.

Stk. 3. Tilskuddet kan udbetales for hver afgiftsperiode efter momsloven. Til virksomheder, der er omhandlet i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, eller er registreret efter lov om af elektricitet og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan tilskuddet udbetales månedsvis. Det ikke tilskudsberettigede beløb efter stk. 2 fradrages forlods.

Stk. 4. For tilsagn om tilskud, der ikke har virkning fra begyndelsen af virksomhedens afgiftsperiode efter momsloven, opgøres tilskuddet fra tilsagnets ikrafttræden til udløbet af første afgiftsperiode efter momsloven på grundlag af virksomhedens afgiftsgrundlag efter kuldioxidafgiftslovens § 9 for samme tidsrum.

Stk. 5. For tilsagn, hvis bortfald ikke er sammenfaldende med udløbet af en afgiftsperiode efter momsloven, opgøres tilskuddet fra afgiftsperiodens begyndelse til tilsagnets udløb på grundlag af virksomhedens afgiftsgrundlag efter kuldioxidafgiftslovens § 9 for samme tidsrum.

§ 29. Anmodning om udbetaling af tilskud sendes til told- og skatteforvaltningen. Beløbet angives i hele kroner, idet der ses bort fra ørebeløb. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. Udbetaling og modregning af tilskud sker efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

Stk. 2. Overstiger det årligt udbetalte tilskudsbeløb 200.000 kr., skal virksomheden årligt tilsende Energistyrelsen en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor m.v., der attesterer, at regnskabsgrundlag m.v. for tilskuddet er korrekt opgjort. Erklæringen kan indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Erklæringer eller fremsendelse af erklæringer i elektronisk form skal anvende digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) eller højere. Energistyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisionen i en revisorinstruks samt frist for modtagelse af revisorerklæringer.

Stk. 3. Energistyrelsens modtagelse af revisorerklæringer, jf. stk. 2, er en betingelse for at opnå tilskud.

Kapitel 10

Tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 30. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at en aftale om energieffektivisering opsiges eller ophæves, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for ydelse af tilskud eller ikke efterkommer Energistyrelsens anmodning om at afgive oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes, jf. § 17. Energistyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om, at en aftale om energieffektivisering opsiges eller ophæves, hvis betingelserne for at yde tilskud ikke længere er til stede, herunder ved, at aftalen ikke overholdes.

Stk. 2. Såfremt det konstateres, at der er ydet for stort et tilskud, at regnskabsgrundlaget m.v. for tilskuddet ikke er korrekt opgjort, eller at virksomheden ikke opfylder eller har opfyldt betingelserne for at opnå tilskud, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om, at aftale om energieffektivisering opsiges eller ophæves.

§ 31. Hvis en aftale opsiges eller ophæves, bortfalder Energistyrelsens tilsagn om tilskud. Energistyrelsen kan beslutte, at tilskud skal tilbagebetales efter opsigelse eller ophævelse af aftalen.

Stk. 2. Såfremt en aftale opsiges eller ophæves, fordi forpligtelserne ikke overholdes, kan tilskuddet dog kun kræves tilbagebetalt fra den seneste godkendelse, jf. § 36, medmindre der er afgivet urigtige oplysninger.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen afkræver virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 4. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til told- og skatteforvaltningen, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 32. Såfremt det konstateres, at der er ydet for stort et tilskud, eksempelvis i forbindelse med ændring af afgiftsberegningen, afkræver told- og skatteforvaltningen virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til told- og skatteforvaltningen, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

§ 33. For tilbagebetalingen af for meget udbetalt tilskud hæfter den, der som ejer, forpagter eller på anden vis driver virksomheden for egen regning.

Kapitel 11

Kontrol og regnskabsbestemmelser

§ 34. Virksomheder, som modtager tilskud, skal kunne fremlægge fakturaer eller særskilte opgørelser til dokumentation af tilskudsbeløbet. Virksomhederne skal tilrettelægge regnskabet således, at det kan danne grundlag for opgørelsen af tilskudsbeløbet.

Stk. 2. Virksomhederne skal umiddelbart kunne redegøre for beregningen af tilskud for hver afgiftsperiode efter momsloven, jf. § 28, stk.3.

Stk. 3. Regnskabet over tilskud føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab og på en sådan måde, at tilskuddet til enhver tid kan opgøres på grundlag af regnskabet.

Stk. 4. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, føres regnskabet efter told- og skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Stk. 5. Regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år efter regnskabsårets udløb.

§ 35. Told- og skatteforvaltningen, Energistyrelsen og den, Energistyrelsen bemyndiger dertil, kan uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for kontrollen efter loven

1) på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, og

2) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr.

Stk. 2. Indehavere af og beskæftigede i virksomheden og sammenslutningen skal yde told- og skatteforvaltningen, Energistyrelsen og den af Energistyrelsen bemyndigede fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med kontrollen.

Stk. 3. Leverandører af energiprodukter omfattet af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de leverede energiprodukter. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for kontrollen, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder foretage eftersyn af regnskaber m.v.

Kapitel 12

Godkendelse

§ 36. Energistyrelsen godkender aftalens vilkår og forpligtelser.

Stk. 2. Energistyrelsen godkender endvidere virksomhedens indberetning ved aftalens udløb, jf. § 15, stk. 1.

Stk. 3. Mindst en gang årligt efter aftaleindgåelsen udføres en overvågningsaudit. Rapporten fra denne audit sendes til Energistyrelsen, som på baggrund af rapporten og eventuelt andet indberetningsmateriale godkender, at virksomheden har overholdt aftaleforpligtelserne frem til audittidspunktet.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte nærmere krav for fællesaftalers godkendelse.

Kapitel 13

Klager m.v.

§ 37. Energistyrelsens afgørelser efter § 1, stk. 5 og §§ 30 og 31, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelser truffet af Energiklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningens afgørelser kan indbringes for Landsskatteretten. Klager sker efter de samme regler, som gælder for klager vedrørende tilbagebetaling af kuldioxidafgift. Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder fra modtagelsen af den afgørelse, der klages over, jf. skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1.

Kapitel 14

Straffebestemmelser

§ 38. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud eller overtræder § 17 eller § 34 i denne bekendtgørelse, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes efter reglerne i § 7, stk. 3 i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse m.v.

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 631 af 24. juni 2005 om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder.

Stk. 3. Aftaler om energieffektivisering, der er indgået før den 1. januar 2012, færdigbehandles efter de hidtidige regler.

Energistyrelsen, den 14. december 2011

Ib Larsen

/ Claus Andersen