Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Proms- og rumvarmekriteriet og definitioner
Kapitel 2 Opgørelse af afgiftsværdien
Kapitel 3 Opgørelse af refusionsgrundlaget
Kapitel 4 Opgørelsesenheden
Kapitel 5 Ansøgning om at indgå aftale
Kapitel 6 Særlige bestemmelser om tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 7 Klage over Energistyrelsens afgørelser
Kapitel 8 Straffebestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift til proces og kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand

I medfør af § 1, stk. 4, § 2, stk. 1 og 4, § 4, § 5, stk. 1, § 6 b, og § 7, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 og § 8 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Proms- og rumvarmekriteriet og definitioner

§ 1. En virksomhed, der ønsker at indgå en aftale om energieffektivisering og opnå statstilskud til delvis dækning af udgifter til energispareafgift i henhold til bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (herefter energiaftalebekendtgørelsen) på grundlag af § 1, stk. 2, nr. 2, i energiaftalebekendtgørelsen, skal yderligere opfylde bestemmelserne om promskriteriet i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En virksomhed opfylder promskriteriet ved at have en afgiftsværdi, hvor virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxidafgift og energispareafgift af energiforbrug til proces, ikke tilbagebetalte kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift, og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand samt korrigerede svovlafgift efter fradrag af eventuelle tilskud, jf. § 27, stk. 2, i energiaftalebekendtgørelsen samlet udgør over 4 pct. af dens refusionsgrundlag, beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v. Ved energiafgifter forstås afgifter i medfør af de i stk. 4 nævnte afgiftslove.

Stk. 3. En virksomhed opfylder rumvarmekriteriet ved at have en afgiftsværdi, hvor virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af rumvarme og varmt vand samlet udgør over 2 pct. af dens refusionsgrundlag, beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v.

Stk. 4. Ved procesformål forstås virksomhedens forbrug af afgiftspligtig varme, brændsler og elektricitet til procesformål, der er tilbagebetalingsberettigede efter § 11 i lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas, § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 11 i lov om afgift af elektricitet.

Stk. 5. Ved tung proces forstås virksomhedens forbrug af afgiftsbelagt varme, afgiftspligtige brændsler og elektricitet, som anvendes i forbindelse med udførelse af en energiintensiv proces, som er optaget på bilag 1 (herefter proceslisten) til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, og hvor virksomheden modtager tilbagebetaling af energispareafgiften efter § 9, stk. 2 eller 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Stk. 6. Ved rumvarme og varmt vand forstås virksomhedens forbrug af afgiftsbelagt varme, afgiftspligtige brændsler og elektricitet til formål, der er omfattet af § 11, stk. 4, 1. pkt., i lov om afgift af mineralolieprodukter m.v., § 10, stk. 4, 1. pkt., i lov om afgift af naturgas og bygas, § 8, stk. 3, 1. pkt., i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., og § 11, stk. 3, i lov om afgift af elektricitet.

Kapitel 2

Opgørelse af afgiftsværdien

§ 2. For virksomheder, der ikke får tilbagebetaling af afgift i medfør af § 9, stk. 2 eller 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, medregnes følgende ved opgørelse af afgiftsværdien efter § 1, stk. 2:

1) Kuldioxidafgift af ikke-kvoteomfattede virksomheders forbrug af brændsler til procesformål.

2) Energispareafgift af virksomheders forbrug af elektricitet til procesformål.

3) Kuldioxidafgift og energiafgift af virksomhedens forbrug af brændsler til rumvarme og varmt vand.

4) Energispareafgift og ikke tilbagebetalt elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af elektricitet til rumvarme og varmt vand.

5) Energiafgift og elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af overskudsvarme fra procesformål, såfremt afgiften af dette forbrug ikke er medregnet under nr. 1-4.

6) Virksomhedens forbrug af brændsler ganget med de af Energistyrelsen fastsatte korrigerede svovlafgiftssatser, jf. § 6, stk. 2.

7) Kuldioxidafgift af virksomhedens forbrug af brændselsbaseret ikke-kvoteomfattet fjernvarme til procesformål.

8) Ikke tilbagebetalt energispareafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til tung proces.

9) Energispareafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til andre procesformål end tung proces.

10) Kuldioxidafgift og energiafgift af virksomhedens forbrug af brændselsbaseret fjernvarme til rumvarme og varmt vand.

11) Energispareafgift og elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til rumvarme og varmt vand.

12) Virksomhedens forbrug af fjernvarme ganget med de af Energistyrelsen fastsatte korrigerede svovlafgiftssatser, jf. § 6, stk. 2.

13) Korrektioner for særlige forhold, der har afgiftsmæssig betydning, såsom eksempelvis ændring i proceslisten eller ændring af afgrænsningen mellem proces og rumvarme.

Stk. 2. Virksomheder, der har opgjort afgiftsværdien i henhold til stk. 1, og hvor en del af energiforbruget ved aftaleindgåelsen var omfattet af proceslisten og indgik i opgørelsen af afgiftsværdien efter stk. 1, skal straks underrette Energistyrelsen, såfremt virksomheden i tilsagnsperioden får tilbagebetaling af afgift efter § 9, stk. 2 eller 4 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter for nogen del af det energiforbrug, som indgik i opgørelsen efter stk. 1.

Stk. 3. En virksomheds forpligtelser i medfør af en aftale, der er indgået med Energistyrelsen på grundlag af opfyldelse af promskriteriet efter § 1, består ubegrænset, selv om proceslisten efter aftaleindgåelsen bliver revideret, således at en del af det energiforbrug, som indgik i beregningen af afgiftsværdien efter stk. 1, bliver omfattet af proceslisten.

§ 3. For virksomheder, som udfører processer, der er omfattet af proceslisten, og som får tilbagebetaling af afgift efter kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 2 eller 4, medregnes følgende ved opgørelsen af afgiftsværdien efter § 1, stk. 2:

1) Ikke tilbagebetalt kuldioxidafgift af ikke-kvoteomfattede virksomheders forbrug af brændsler til proces.

2) Energispareafgift af virksomhedens forbrug af elektricitet til procesformål.

3) Kuldioxidafgift og energiafgift af virksomhedens forbrug af brændsler til rumvarme og varmt vand.

4) Energispareafgift og ikke tilbagebetalt elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af elektricitet til rumvarme og varmt vand.

5) Energiafgift og elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af overskudsvarme fra procesformål, såfremt afgiften af dette forbrug ikke er medregnet under nr. 1-4.

6) Virksomhedens forbrug af brændsler ganget med de af Energistyrelsen fastsatte korrigerede svovlafgiftssatser, jf. § 6, stk. 2.

7) Kuldioxidafgift af virksomhedens forbrug af brændselsbaseret ikke-kvoteomfattet fjernvarme til procesformål.

8) Ikke tilbagebetalt energispareafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til tung proces.

9) Energispareafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til andre procesformål end tung proces.

10) Kuldioxidafgift og energiafgift af virksomhedens forbrug af brændselsbaseret fjernvarme til rumvarme og varmt vand.

11) Energispareafgift og elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til rumvarme og varmt vand.

12) Virksomhedens forbrug af fjernvarme ganget med de af Energistyrelsen fastsatte korrigerede svovlafgiftssatser, jf. § 6, stk. 2.

13) Korrektioner for særlige forhold, der har afgiftsmæssig betydning, såsom eksempelvis virksomhedens udnyttelse af bundfradrag i § 9 c i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ændring i proceslisten eller ændring af afgrænsningen mellem proces og rumvarme.

Stk. 2. Virksomheder, der har indgået en aftale om energieffektivisering eller har indsendt en hensigtserklæring om at indgå aftale i medfør af § 1, stk. 2, nr. 1, i energiaftalebekendtgørelsen for et eller flere produktionssteder, skal ved opgørelse af afgiftsværdien fratrække tilskud til det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 2 eller 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

§ 4. For virksomheder, der skal dokumentere, at de opfylder rumvarmekriteriet medregnes følgende ved opgørelsen af afgiftsværdien efter § 1, stk. 3:

1) Kuldioxidafgift og energiafgift af virksomhedens forbrug af brændsler til rumvarme og varmt vand.

2) Energispareafgift og ikke tilbagebetalt elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af elektricitet til rumvarme og varmt vand.

3) Energiafgift og elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af overskudsvarme fra procesformål, såfremt afgiften af dette forbrug ikke er medregnet under nr. 1 og 2.

4) Kuldioxidafgift og energiafgift af virksomhedens forbrug af brændselsbaseret fjernvarme til rumvarme og varmt vand.

5) Energispareafgift og elektricitetsafgift af virksomhedens forbrug af elbaseret fjernvarme til rumvarme og varmt vand.

6) Korrektioner for særlige forhold, der har afgiftsmæssig betydning, herunder ændringer i afgrænsningen mellem procesformål og rumvarme.

§ 5. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at et tilsagn om tilskud meddelt på grundlag af § 1 bortfalder, såfremt afgiftsforholdene ændrer sig for virksomheden, medmindre virksomheden kan dokumentere, at den fortsat opfylder promskriteriet efter fradrag i afgiftsværdien.

§ 6. Ved opgørelse af afgiftsværdien efter §§ 2-4 anvendes de på opgørelsestidspunktet gældende satser på kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift.

Stk. 2. Ved opgørelse af afgiftsværdien efter §§ 2 og 3 anvendes Energistyrelsens satser for korrigeret svovlafgift, som fremgår af bilaget til hensigtserklæringen for virksomheder, der opfylder promskriteriet efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. § 15, stk. 1. Bilaget indføres ikke i Lovtidende. Bilaget findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Stk. 3. Kuldioxidafgift, energispareafgift, energiafgift og elektricitetsafgift af afgiftspligtige brændsler og elektricitet, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden, kan ikke medregnes ved opgørelse af afgiftsværdien efter § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, og § 4.

§ 7. Energiforbruget, der ligger til grund for opgørelsen af afgiftsværdien efter §§ 2-4, opgøres som et årligt gennemsnit af energiforbruget for de seneste 24 måneder, der er omfattet af hele afgiftsperioder efter momsloven.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at en virksomhed anvender et andet energiforbrug, herunder det budgetterede energiforbrug for det første år i tilsagnsperioden. I vurderingen kan blandt andet indgå, om virksomheden kan dokumentere, at oplysninger vedrørende tidligere års energiforbrug ikke er tilgængelige, eller at energiforbruget i det første tilsagnsår vil blive væsentligt forskelligt fra tidligere års energiforbrug.

Stk. 3. Virksomheder, der i opgørelsesperioden efter stk. 1 har haft usædvanligt stort energiforbrug eller som har foretaget usædvanligt stort energiindkøb i forhold til det projekterede energiforbrug i det første tilsagnsår, skal underrette Energistyrelsen herom i forbindelse med ansøgning om at indgå aftale om energieffektivisering. Energistyrelsen kan på dette grundlag justere størrelsen af det energiforbrug, der indgår i opgørelsen af afgiftsværdien efter stk. 1.

§ 8. Ved fordeling af energiforbruget efter §§ 2-4 mellem tung proces, andre procesformål end tung proces og rumvarme, herunder varmt vand, anvendes den fordeling af energiforbruget, som er anvendt ved den endelige opgørelse for seneste opgørelsesperiode.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at en virksomhed kan anvende et andet fordelingsgrundlag, herunder en budgetteret fordeling for det første år i tilsagnsperioden. I vurderingen kan blandt andet indgå, om virksomheden kan dokumentere, at oplysninger vedrørende tidligere års fordeling ikke er tilgængelige, eller at fordelingen af energiforbruget i det første tilsagnsår vil blive væsentligt forskelligt fra det tidligere år.

Stk. 3. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde kræve, at en virksomhed anvender et andet fordelingsgrundlag, herunder hvis der er sket eller vil ske ændring af proceslisten eller af afgrænsningen mellem proces og rumvarme.

Kapitel 3

Opgørelse af refusionsgrundlaget

§ 9. Som salg m.v. efter § 1 anses de leverancer, der er omfattet af momslovens §§ 4-10, og som ikke er fritaget efter momslovens § 13. Værdien af salget skal opgøres efter momslovens §§ 27-30. I værdien medregnes ikke de afgifter i henhold til andre love, som det påhviler virksomheden at indbetale i forbindelse med den pågældende levering. I værdien medregnes eksportrestitutioner og produktionstilskud, som virksomheden modtager i forbindelse med den pågældende levering.

§ 10. Som indkøb m.v. efter § 1 anses anskaffelse af varer og ydelser, hvoraf momsen er fradragsberettiget som købsmoms efter momslovens §§ 37-41 a, samt køb af varer og ydelser, der er omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-13 og nr. 16-18, jf. dog stk. 4. I værdien medregnes ikke de afgifter, som virksomheden kan få tilbagebetalt i henhold til lovgivningen.

Stk. 2. Som indkøb m.v. efter § 1 anses endvidere de leverancer, der er omfattet af momslovens § 42, stk. 2-4. Indkøb m.v. medregnes i samme omfang, som der kan ske fradrag af leverancen i medfør af momslovens § 42, stk. 2-5.

Stk. 3. Anskaffelse af aktiver, der er afskrivningsberettigede efter afskrivningsloven, kan dog kun medregnes i det omfang, at værdien af indkøbet af disse aktiver ikke overstiger 2 gange de skattemæssige afskrivninger i det senest afsluttede indkomstår.

§ 11. Uanset bestemmelserne i §§ 9 og 10 skal en virksomhed ikke til refusionsgrundlaget medregne indkøb m.v. eller salg m.v., der vedrører aktiviteter omfattet af § 7 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Anskaffelse af de i § 10 nævnte varer og ydelser, der anvendes af en virksomhed ved fremstilling af el til eget brug, kan dog medregnes til refusionsgrundlaget, når den fremstillede el er afgiftspligtig efter lov om afgift af elektricitet og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

§ 12. Ved opgørelse af refusionsgrundlaget efter § 1 anvendes et årligt gennemsnit af værdierne for indkøb m.v. og salg m.v. for de seneste 24 måneder, der er dækket af hele afgiftsperioder efter merværdiafgiftsloven.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at en virksomhed anvender andre værdier, herunder budgetterede værdier for indkøb m.v. og salg m.v. for første år i tilsagnsperioden. I vurderingen kan blandt andet indgå, at en nystartet virksomhed ikke kan dokumentere værdier fra de seneste 24 måneder.

Kapitel 4

Opgørelsesenheden

§ 13. Proms- og rumvarmekriteriet efter § 1 opgøres for den virksomhed, der er registreret efter momsloven, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Energistyrelsen kan afgøre, at virksomheder, der har en naturlig produktionsmæssig, ledelsesmæssig, regnskabsmæssig eller geografisk sammenhæng, skal foretage en samlet opgørelse af proms- eller rumvarmekriteriet efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Energistyrelsen kan ligeledes afgøre, at flere erhvervsdrivende enheder, der ikke har samme ejer, men er registreret under ét i henhold til momslovens § 47, stk. 4, skal anses som selvstændige virksomheder i forbindelse med opgørelse af proms- eller rumvarmekriteriet efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 14. Aftale efter bekendtgørelsens § 1 og efter § 27, stk. 4, i energiaftalebekendtgørelsen indgås for den energi, som forbruges af den eller de virksomheder, der har foretaget en samlet opgørelse af proms- eller rumvarmekriteriet efter § 13.

Kapitel 5

Ansøgning om at indgå aftale

§ 15. En ansøgning om at indgå aftale om energieffektivisering på grundlag af opfyldelse af promskriteriet efter § 1, stk. 2, skal afgives som en underskrevet hensigtserklæring med bilag i en form, der er godkendt af Energistyrelsen. Herved angiver virksomheden, at den opfylder promskriteriet, og at den har opgjort promskriteriet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Ansøgningsmateriale kan indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Ansøgningsmateriale i elektronisk form skal anvende digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) eller højere.

Stk. 2. En ansøgning om at opnå tilskud til dækning af energiafgiften, elektricitetsafgiften, energispareafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand skal afgives som en underskrevet hensigtserklæring med bilag i en form, der er godkendt af Energistyrelsen. Herved angiver virksomheden, at den opfylder rumvarmekriteriet efter § 1, stk. 3, og at den har opgjort rumvarmekriteriet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Ansøgningsmateriale kan indsendes til Energistyrelsen i elektronisk form. Ansøgningsmateriale i elektronisk form skal anvende digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standard (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) eller højere. Energistyrelsens tilsagn om tilskud forudsætter, at virksomheden indgår en procesaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, i energiaftalebekendtgørelsen, eller en promsaftale, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, i energiaftalebekendtgørelsen.

Stk. 3. Ansøgning om at indgå aftale i henhold til stk. 1 eller ansøgning om at opnå tilskud efter stk. 2 skal vedlægges en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor m.v. om, at proms- eller rumvarmekriteriet er opgjort i overensstemmelse med de i denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser, og at afgiftsværdien og refusionsgrundlaget er opgjort på et korrekt regnskabsgrundlag. Energistyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for revisionen i en revisorinstruks.

Stk. 4. Energistyrelsen kan fastsætte yderligere krav vedrørende dokumentation for opfyldelse af proms- eller rumvarmekriteriet.

Stk. 5. Energistyrelsen kan tillade, at bilag til hensigtserklæringen, herunder revisorerklæring, jf. stk. 3, indsendes senere end ansøgningen, jf. stk. 1, men inden en af Energistyrelsen fastsat frist.

Stk. 6. Energistyrelsen afgør efter modtagelse af hensigtserklæringen, hvorvidt betingelserne i denne bekendtgørelse for opfyldelse af proms- eller rumvarmekriteriet er opfyldt. Hvis Energistyrelsen har meddelt tilladelse efter stk. 5, træffer Energistyrelsen sådan afgørelse efter modtagelse af bilagene til hensigtserklæringen.

Stk. 7. Når Energistyrelsen har truffet afgørelse om, at en virksomhed opfylder proms- eller rumvarmekriteriet, underretter Energistyrelsen told- og skatteforvaltningen, som iværksætter udbetalingen af det betingede tilskud med virkning tidligst fra Energistyrelsens modtagelse af den i stk. 1 eller 2 nævnte hensigtserklæring.

Kapitel 6

Særlige bestemmelser om tilbagekaldelse af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Såfremt det inden aftaleindgåelsen konstateres, at en virksomhed ikke opfylder proms- eller rumvarmekriteriet efter § 1, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om, at et betinget tilsagn om tilskud meddelt på grundlag af opfyldelse af proms- eller rumvarmekriteriet tilbagekaldes, og at allerede udbetalt tilskud skal tilbagebetales.

Stk. 2. En virksomhed, der har foretaget en opgørelse af proms- eller rumvarmekriteriet efter § 13, skal straks underrette Energistyrelsen om ændringer i væsentlige forudsætninger for opgørelsen af proms- eller rumvarmekriteriet, som f.eks. indskrænkninger eller udvidelser af virksomheden, nedlæggelse af væsentlige produktionsafsnit eller hel eller delvis overgang til andre brændsler eller elektricitet, der medfører, at virksomheden ikke længere opfylder proms- eller rumvarmekriteriet efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at et tilsagn om tilskud bortfalder, såfremt der sker ændringer i væsentlige forudsætninger for opgørelsen af proms- eller rumvarmekriteriet, som medfører, at virksomheden ikke længere opfylder proms- eller rumvarmekriteriet.

Stk. 4. Tilbagebetaling af tilskud efter reglerne i denne bekendtgørelse foregår efter bestemmelserne i energiaftalebekendtgørelsens kapitel 10.

Kapitel 7

Klage over Energistyrelsens afgørelser

§ 17. Energistyrelsens afgørelser efter § 5, § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 2 og 3, § 12, stk. 2, § 13, stk. 2 og 3, § 15, stk. 6, og § 16, stk. 1 og 3, kan påklages til Energiklagenævnet. Afgørelser truffet af Energiklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden.

Kapitel 8

Straffebestemmelser

§ 18. Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud eller overtræder § 2, stk. 2, § 7, stk. 3, eller § 16, stk. 2, i denne bekendtgørelse, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Den, der begår en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes efter reglerne i § 7, stk. 3 i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 632 af 24. juni 2005 om proms- og rumvarmekriteriet i forbindelse med aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift og til energiafgift af rumvarme og varmt vand.

Stk. 3. Aftaler om energieffektivisering, der er indgået før den 1. januar 2012, færdigbehandles efter de hidtidige regler.

Energistyrelsen, den 14. december 2011

Ib Larsen

/ Claus Andersen