Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
I august 1998 blev aktierne i et driftselskab A ombyttet med anparter i et holdingselskab B.

I juni 1999 blev der ansøgt om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, jf. FUL § 15 c, således at driftsaktiviteten i selskab A blev tilført selskabet C som herefter blev et datterselskab af A.

Samtidig med tilførslen af aktiver ville et udenlandsk selskab, gennem et selskab D i Danmark, ved et kontant indskud i C, erhverve en tredjedel af anparterne i C. Endvidere var der indgået en optionsaftale , hvorefter ejerforholdet i C , umiddelbart efter stiftelsen ville være fordelt med 49% til selskab A og 51% til selskab D. Dette var tænkt gennemført ved at selskab A solgte anparterne i C tilbage til det udstedende selskab, der herefter gennemførte en kapitalnedsættelse.

Såfremt dette ikke kunne accepteres, ansøgtes der subsidiært om fusion mellem selskab A og B med A som det fortsættende selskab, efterfulgt af en skattefri tilførsel af aktiver og tilsvarende tilbagesalg af anparter til selskab C.

Mere subsidiært blev der ansøgt om tilladelse til etablering af aktiviteten i C som et partnerselskab (P/S), efter en forudgående overdragelse af 51% af driftsaktiviteten i selskab A til selskab D.

Endnu mere subsidiært blev der ansøgt om tilladelse til at 51% af anparterne i holdingselskab B blev solgt til selskab D.

Ligningsrådet kunne alene tiltræde , at selskab C blev etableret som et partnerselskab (P/S) med selskab D som ejer af de 51% , eller at 51% af anparterne i holdingselskab B blev solgt til selskab D.

Den fulde tekst

Skattefri aktieombytning. Efterfølgende tilførsel af aktiver

 

 

 

En revisor anmodede på sin klients vegne om tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver, jf. FUL § 15 c, således at den driftsmæssige del af virksomheden A A/S blev tilført et nystiftet datterselskab, C ApS.

Samtidig med tilførslen af aktiver ville et udenlandsk selskab, gennem et holdingselskab i Danmark, D A/S, ved et kontant indskud i C ApS, erhverve en tredjedel af anparterne i dette selskab.

Endvidere var der indgået en optionsaftale, hvorefter ejerforholdet i C ApS umiddelbart efter stiftelsen vil være fordelt med 49% til A A/S og 51% til D A/S. Dette tænktes gennemført ved at A A/S solgte anparter i C ApS tilbage til det udstedende selskab, hvorefter der skulle gennemføres en nedsættelse af selskabskapitalen i C ApS.

Endelig var der indgået en yderligere optionsaftale, hvorefter D A/S fik ret til at købe de resterende 49% af anparterne i C ApS. Denne optionsaftale kunne dog tidligst udnyttes efter den 1. januar 2004.

Samtidig var det imidlertid oplyst, at aktierne i A A/S i august 1998 var blevet ombyttet med anparter i holdingselskabet B ApS med succession, iflg. tilladelse fra Told- og Skatteregionen.

Tilladelsen indeholdt som vilkår, at holdingselskabets helejerskab af A A/S blev bevaret i mindst 3 år efter ombytningen. I modsat fald blev tilladelsen anset for bortfaldet.

Ligningsrådet fandt, at det tilførte organisatorisk udgør en gren af en virksomhed, ligesom der ikke fandtes at være grundlag for at stille vilkår i relation til kravet om at det modtagende selskab skal kunne fungere ved hjælp af egne midler.

Det var derimod Ligningsrådets opfattelse, at det påtænkte tilbagesalg af anparter til det udstedende selskab, var at anse for et kontantvederlag til A A/S.

Da tilbagesalget efter det oplyste skulle ske i umiddelbar tilknytning til stiftelsen, fandtes dette at være i strid med FUL § 15c, hvorefter det indskydende selskab fuldt ud skal vederlægges i aktier/anparter. Ligningsrådets fandt således ikke, at der kunne gives tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver.

Subsidiært havde revisor anmodet om tilladelse til skattefri fusion mellem A A/S og B ApS med A A/S som det fortsættende selskab, efterfulgt af en skattefri tilførsel af aktiver og stiftelse af C ApS.

Ligningsrådet bemærkede hertil, at der også i dette tilfælde efterfølgende ville ske et tilbagesalg af anparter fra A A/S til det udstedende selskab. Dette ville tilsvarende blive anset for et kontantvederlag til A A/S, såfremt dette skete i umiddelbar tilknytning til stiftelsen, og således tilsvarende være i strid med FUL § 15c, hvorefter det indskydende selskab fuldt ud skal vederlægges i aktier/anparter.

Ligningsrådet fandt herefter ikke, at der kunne gives tilladelse til det subsidiært ansøgte.

Mere subsidiært var der ansøgt om tilladelse til, at driftsaktiviteten i A A/S blev etableret som et partnerselskab,(P/S) i forbindelse med en forudgående overdragelse af de 51% af denne driftsaktivitet i A A/S til D A/S.

Ligningsrådets var af den opfattelse, at da B ApS, ligesom ved tilførsel af aktiver, formelt bevarer helejerskabet af A A/S, og da der på grundlag af de af revisor anføre konkrete omstændigheder ikke kunne anses at foreligge et forsøg på skatteundgåelse/unddragelse, kunne der således ikke anses at foreligge et forsøg på omgåelse af ejertidskravet, selv om en væsentlig del af aktiviteten i A A/S indskydes i partnerselskabet P/S, der for de 51% vedkommende vil være ejet af D A/S.

Ligningsrådet kunne herefter tillade, at selskab C blev etableret som et partnerskab (P/S) med D A/S som ejer af de 51%.

Endnu mere subsidiært var der søgt om tilladelse til, at ejeren af anparterne i holdingselskabet B ApS i stedet solgte 51% af disse til D A/S.

Ligningsrådet var af den opfattelse, at et sådant salg under de konkrete omstændigheder ikke kunne anses for at være en omgåelse reglen i aktieavancebeskatningslovens § 13, om at der i forbindelse med en ombytning højst må tildeles en udligningssum på 10% af den pålydende værdi af de værdipapirer, der udleveres til gengæld for de ombyttede aktier.

Ligningsrådet kunne herefter tillade dette anførte salg, således at den i 1998 foretagne skattefri aktieombytning ikke dermed blev anset for bortfaldet.