Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede over, at bladet havde offentliggjort en artikel omhandlende hendes fraseparerede ægtefælles og dennes nye kæreste, der netop var omkommet ved en bilulykke. Artiklen var ledsaget af et billede, der tidligere var bragt i forbindelsen med et stort interview med de nu afdøde.

Pressenævnet bemærkede, at det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at de pårørende til ofre for ulykker skal vises størst mulige hensyn.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 47/2002

[B K´s far] har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Århus Stiftstidende den 9. april 2002, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen med overskriften "Kærestepar kørte i døden" havde følgende indhold:

"18-årige X og 38-årige Y stolede på kærligheden til hinanden og trodsede aldersforskel, fordomme og chikanebreve, da de flyttede sammen i september sidste år.

Men lykken fik kun lov til at vare kort tid.

Søndag morgen kort før klokken 05 mistede parret livet ved en tragisk soloulykke på motorvejen ved Slagelse.

Parret var på vej hjem til Risskov efter en familiefest i København, da Y mistede herredømmet over parrets bil ved en rasteplads ved Slagelse Lystskov. Bilen gled ud i græsrabatten mellem motorvej og rasteplads og kørte på et vejskilt og en lysmast, inden den stødte ind i en parkeret sættevogn og brød i brand.

Parret døde på stedet, og redningsfolkene kunne intet stille op, selv om de hurtigt blev alarmeret.

De første undersøgelser på ulykkesstedet tyder på, at ulykken skete, fordi føreren faldt i søvn bag rattet, men Slagelse Politi er mådeholden med oplysningerne.

Politiet undersøger stadig de nærmere omstændigheder omkring ulykken og først i dag venter en endelig obduktion på Retsmedicinsk Institut i København at fastslå parrets identitet.

Obduktionen sker formelt, fordi de afdøde er så ilde tilredt, at den endelige identifikation må ske ved hjælp af ofrenes tandsæt.

Men X’s og Y´s nærmeste pårørende er underrettet.

X gik i 3.g på Risskov Gymnasium. Y var tandlæge i Århus, han efterlader sig to børn."

Artiklen var ledsaget af et foto af de afdøde med følgende billedtekst:

"X og Y beskrev for to uger siden deres kamp for kærligheden i Århus Stiftstidende. Søndag morgen mistede de livet i en ubegribelig og tragisk ulykke på motorvejen ved Slagelse."

Klager er Y´s fraseparerede ægtefælle og moder til Y´s børn på 3 og 7 år.

Klageren har anført, at de offentliggjorte oplysninger er af meget privat og følsom karakter, og at der ikke er udvist det nødvendige hensyn til de pårørende til ulykkesofrene. En viderebringelse af disse informationer kan derfor ikke begrundes i en væsentlig betydning for offentligheden. Det må samtidig opfattes som en skærpende omstændighed, at der har været rig lejlighed til forinden at kontakte de pårørende, hvilket ikke skete, samt at bladet på basis af oplysninger fra politiet kendte sagens aktuelle status og familiens indstilling.

Klageren har endvidere anført, at gengivelsen af billedet i den pågældende sammenhæng er i strid med god presseskik, idet billedet stammer fra et interview med det nu afdøde par, som blev bragt i bladet den 24. marts 2002, dvs. 14 dage forud for ulykken.

Klageren har oplyst, at familien til Y ikke er blevet kontaktet forud for offentliggørelsen af omtalen af dødsulykken. Familiens følelsesmæssigt svære tilstand efter dødsfaldet er blevet yderligere forværret ved den uventede offentliggørelse. Klager må derfor afvise, at det skulle være af betænksomhed over for den efterladte familie, at bladet ikke forudgående kontaktede den. Grunden til, at journalisten ikke kontaktede familien, er ifølge klager snarere, at pågældende allerede ved kontakten til Slagelse Politi havde fået oplyst, at resultatet af obduktionen ikke forelå, og at familien [Y´s efternavn] ikke ønskede navnet offentliggjort. Resultatet af obduktionsrapporten forelå den 10. april 2002.

Klageren har anført, at det forudgående interview med parret ikke har betydning for klagen til Pressenævnet et interview, som korrekt anført af bladet begge familier ikke billigede.

Klageren har oplyst, at man er bekendt med, at der har været to kilder til historien, heriblandt en person, til hvem Y´s far fortalte om dødsfaldet i al fortrolighed. Klager har endvidere oplyst, at der efter Y´s brud med klager har bestået et meget godt forhold mellem Y og hans tidligere svigerfamilie.

Klageren har endelig anført, at bladet ved at have bragt omtalen af dødsfaldet indirekte har pådraget sig et ansvar for omtalen i B.T.

Bladet har anført, at grunden til, at det valgte at bringe navnene på og billedet af de dræbte, er, at de afdøde i bladet den 24. marts 2002 medvirkede i et større interview om deres kærlighedsforhold og de usædvanlige omstændigheder, hvorunder de havde fundet sammen. I interviewet, som parret havde læst og godkendt, fortalte de desuden om forskellige former for chikane, de havde været udsat for, efter at Y havde forladt sin hustru og børn for at flytte sammen med X, og om de smædebreve, hvis afsender politiet var ved at komme på sporet af. Parret stod frem og fortalte deres historie i fuld bevidsthed om, hvad de gjorde, og hvorfor de gjorde det, hvorimod det også stod klart under interviewet, at den familie, som Y var brudt ud af, ikke billigede dette. Det valg, som bladet stod overfor, da parret omkom ved ulykken få uger senere, var, om de pårørendes vilje nu pludselig skulle veje tungere end det ønske, som parret selv havde om den offentlighed om deres forhold, som interviewet den 24. marts 2002 var udtryk for. Både på grund af det udtalte ønske, parret havde haft om offentlighed, og på grund af den forventning, parret selv havde, og offentligheden måtte have til, at bladet ville følge op på, hvordan det gik med parret og med politiets efterforskning af chikanerierne, kunne bladet ikke gøre andet end at bringe navnene med udtrykkeligt forbehold for den endelige identifikation. At dette måtte være det rigtige valg, bestyrkedes af, at faderen til Y allerede søndag den 7. april 2002 selv havde talt om den tragiske ulykke med personer "ude i byen", deriblandt den i klagen omtalte Torben Søholt Christensen. Sidstnævnte kontaktede straks efter samtalen bladet, idet han ikke på nogen måde betragtede denne samtale som fortrolig.

Bladet har endelig anført, at B.T.’s omtale af ulykken ikke er et forhold, der kan lægges indklagede til last. B.T. valgte efter at indklagede havde nægtet at sælge billeder af de afdøde at affotografere billedet fra avisen og bringe store dele af interviewet, hvilket indklagede samme dag protesterede mod over for B.T.’s ansvarshavende chefredaktør.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at de pårørende til ofre for ulykker skal vises størst mulige hensyn.

Pressenævnet finder i denne sag, at bladet ved offentliggørelsen ikke har handlet i strid med god presseskik. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at bladet 14 dage tidligere i et stort interview med blandt andet Y har berettet om dennes kærlighedsforhold til X. Nævnet finder derfor ikke at kunne kritisere, at bladet i den påklagede artikel har fulgt op på historien om parret, der tidligere har valgt at stå offentligt frem.

Afsagt den 19. juni 2002.