Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0066
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse1)

(Betaling af kommunernes indsamling af bærbare batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg for deponering af havbundsmateriale)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 553 af 1. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 u, stk. 2, ændres »2,70 kr.« til: »6,00 kr.«

2. I § 50, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder dog ikke anlæg for deponering af havbundsmateriale.«

3. I § 50, stk. 2, udgår »dog«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ida Auken

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1.