Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

I medfør af § 5 a, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, som ændret ved lov nr. 1609 af 22. december 2010, fastsættes:

Optjeningsprincippet

§ 1. Der gælder et optjeningsprincip til sikring af, at modtagere af ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag har en reel tilknytning til det danske samfund.

Optjening af ret til fuld ydelse

§ 2. Optjeningsprincippet indebærer, at borgeren for at opnå ret til den fulde ydelse efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag som minimum skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 2 år inden for de seneste 10 år, forud for den periode, som udbetalingen vedrører.

§ 3. Hvis der ikke er optjent ret til den fulde ydelse efter § 2, optjenes der ret til en forholdsmæssig del af den fulde ydelse, jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år, udbetales 25 pct. af ydelsen.

Stk. 3. Efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år, udbetales 50 pct. af ydelsen.

Stk. 4. Efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år, udbetales 75 pct. af ydelsen.

Stk. 5. Er perioden med bopæl eller beskæftigelse kortere end 6 måneder, er der ikke ret til ydelser, jf. stk. 1.

Bopælskravet

§ 4. Beregning og dokumentation af bopælsperioder med henblik på at opnå ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. §§ 2-3, sker efter reglerne i § 1 i Skatteministeriets bekendtgørelse om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

Beskæftigelseskravet

§ 5. Beregning og dokumentation af beskæftigelsesperioder med henblik på at opnå ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. §§ 2-3, sker efter bestemmelserne i §§ 2-7 i Skatteministeriets bekendtgørelse om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

Særlige bestemmelser

§ 6. Optjeningsprincippet i § 5 a, stk. 1-2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag gælder ikke for:

1) børn i privat familiepleje,

2) forældreløse børn og

3) pensionister, der er berettiget til familieydelser efter art. 67, 2. led, i EF-forordning nr. 883/2004.

§ 7. For personer, der i CPR-registret er registreret som forsvundne eller døde, beregnes beskæftigelsen efter § 11 i Skatteministeriets bekendtgørelse om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen,, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

§ 8. Den, der optjener rettigheder efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. §§ 2-3, kan få omgjort en beregning efter § 12 i Skatteministeriets bekendtgørelse om dokumentation, beregning, udbetaling og revision af børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Social- og Integrationsministeriet, den 15. december 2011

Karen Hækkerup

/ Bent Nielsen