Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2011

Forslag

til

Lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier

(Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.)

§ 1

I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 4. marts 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 24 indsættes i kapitel 8:

»§ 24 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 2

I lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi«.

2. I § 1, stk. 1, ændres »Danmarks Biblioteksskole« til: »Det Informationsvidenskabelige Akademi«.

3. I § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, § 2, stk. 3, § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, 1. pkt., og § 5, stk. 4, 1. pkt., ændres »Biblioteksskolen« til: »Akademiet«.

4. To steder i § 2, stk. 2, og to steder i § 3, stk. 3, i § 4, stk. 1, § 4, stk. 5, § 5, stk. 1 og 2, § 6 og § 8, stk. 1 og 2, ændres »biblioteksskolen« til: »akademiet«.

5. I § 2, stk. 3, ændres »skolen« til: »akademiet«.

6. I § 3, stk. 1, nr. 5, ændres »institutionen« til: »akademiet«.

7. I § 4, stk. 2, § 4, stk. 4, 2. pkt., § 5, stk. 2, § 6 og § 8, stk. 1 og 2, ændres »biblioteksskolens« til: »akademiets«.

8. I § 4, stk. 4, 2. pkt., ændres »skolens« til: »akademiets«.

9. I § 5, stk. 3, 2. pkt., og § 7, stk. 1, ændres »Biblioteksskolens« til: »Akademiets«.

10. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 3

I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000, som ændret ved lov nr. 1268 af 16. december 2009 og lov nr. 549 af 31. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »under Kulturministeriet«.

2. I § 13, stk. 4, ændres »Danmarks Designskole« til: »design- og kunsthåndværkeruddannelserne ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering«.

3. Efter § 15 indsættes:

»§ 15 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 4

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 7 ændres »og tilsyn« til: », tilsyn og delegationsregler«.

2. Efter § 31 indsættes i kapitel 7:

»§ 31 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 5

I lov nr. 1507 af 27. december 2009 om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 6

I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»De studerendes adfærd, klageadgang og delegationsregler«.

2. Efter § 42 indsættes i kapitel 8:

»§ 42 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 7

I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 8. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»De studerendes adfærd, klageadgang og delegationsregler«.

2. Efter § 48 indsættes i kapitel 10:

»§ 48 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 8

I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»De studerendes adfærd, klageadgang og delegationsregler«.

2. Efter § 48 a indsættes i kapitel 10:

»§ 48 b. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 9

I lov nr. 579 af 9. juni 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, som ændret ved § 70 i lov nr. 562 af 6. juni 2007 og § 10 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Klage- og delegationsregler«.

2. Efter § 13 indsættes i kapitel 3:

»§ 13 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 10

I lov nr. 315 af 19. april 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som ændret ved § 71 i lov nr. 562 af 6. juni 2007 og § 11 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Klage- og delegationsregler«.

2. Efter § 14 indsættes i kapitel 3:

»§ 14 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 11

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 17. marts 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 576 af 9. juni 2006 og § 9 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 8 affattes således:

»Klage- og delegationsregler«.

2. Før § 28 indsættes i kapitel 8:

»§ 27 l. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 12

I lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 210 af 1. marts 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, foretages følgende ændring:

1. Efter § 17 indsættes i kapitel 8:

»§ 17 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren eller styrelsen.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 13

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, foretages følgende ændring:

1. Efter § 32 indsættes i kapitel 6:

»§ 32 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bemyndige en statslig myndighed under ministeriet eller andre statslige myndigheder efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.«

§ 14

I lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, 2. pkt., udgår »under Kulturministeriet eller lov om Danmarks Biblioteksskole«.

§ 15

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 526 af 17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 og senest ved § 1 i lov nr. 1361 af 8. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 11, udgår »under Kulturministeriet«.

§ 16

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Lovens § 3, nr. 3, finder ikke anvendelse på institutioner og uddannelser, som kulturministeren har ressortansvaret for.

Stk. 3. Lovens § 13, nr. 1, finder ikke anvendelse på institutioner og uddannelser, som børne- og undervisningsministeren har ressortansvaret for.

Stk. 4. Følgende love ophæves:

1) Lov om uddannelse til håndarbejdslærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 1. november 2000.

2) Lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 1. november 2000.

3) Lov nr. 93 af 15. februar 1989 om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier.

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 20. december 2011

Holger K. Nielsen

/ Karen J. Klint