Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0020
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav1)

I medfør af § 153, stk. 5, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved lov nr. 251 af 30. marts 2011, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for danske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover samt for udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, der anløber eller forlader dansk havn eller andet last- og lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller udfører opgaver på dansk søterritorium.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved forsikring:

1) en P&I forsikring (Protection & Indemnity, P&I), der udbydes af et medlem af den internationale gruppe af P&I Klubber (the International Group of P&I Clubs),

2) en ansvarsforsikring med tilsvarende dækning af søretlige krav,

3) en dokumenteret selvforsikring med tilsvarende sikkerhed for dækning af søretlige krav,

4) en bankgaranti med tilsvarende dækning af søretlige krav eller

5) en anden form for finansiel sikkerhedsstillelse med tilsvarende dækning af søretlige krav.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte forsikring kan være med eller uden selvrisiko.

Stk. 3. Forsikringen skal, jf. sølovens § 153, stk. 4, give mulighed for at opnå en erstatning inden for de ansvarsgrænser, der fremgår af sølovens § 175 (LLMC 1996). Dette gælder, selv om det land, hvor skibet er registreret, ikke har tiltrådt 1996 protokollen til Globalbegrænsningskonventionen (LLMC 1996).

§ 3. Til bekræftelse af, at den i sølovens § 153 nævnte forsikring foreligger, skal skibet have et certifikat om bord, der indeholder følgende oplysninger:

1) Skibets navn,

2) IMO-skibsidentifikationsnummer,

3) skibets registreringshavn (hjemsted),

4) rederens navn og hovedforretningssted (hjemsted),

5) forsikringsselskabets navn og hovedforretningssted (hjemsted) og hvis relevant det sted, hvor forsikringen er tegnet,

6) hvilken type af forsikring der er tegnet og

7) forsikringens gyldighedsperiode.

Stk. 2. Certifikatet skal være udstedt på engelsk, fransk eller spansk. Er certifikatet udstedt på et andet sprog, skal teksten indeholde en oversættelse til engelsk, fransk eller spansk.

§ 4. Et certifikat (Certificate of Entry), der opfylder kravene i § 3 og angiver, at skibets P&I forsikring er udstedt af et medlem af den internationale gruppe af P&I Klubber, anerkendes som et certifikat i sølovens § 153 forstand.

§ 5. Rederen for et skib, der sejler under dansk flag, herunder skibe, der er bareboatregistreret i Danmark, skal give Søfartsstyrelsen underretning om, hvilken forsikring der er tegnet, hvis skibet ikke kan fremvise det i § 4 nævnte certifikat. Kan skibet fremvise det i § 4 nævnte certifikat, skal rederen ikke give Søfartsstyrelsen underretning.

Stk. 2. Underretning om, hvilken forsikring der er tegnet, jf. stk. 1, skal gives til Søfartsstyrelsen én gang hvert kalenderår. For 2012 skal underretningen gives inden den 31. marts 2012.

Stk. 3. For skibe, der ikke kan fremvise det i § 4 nævnte certifikat, kan Søfartsstyrelsen i særlige tilfælde stille krav om dokumentation for, at den, der har udstedt forsikringen, jf. § 2, har ret til at drive en sådan virksomhed i det land, hvor forsikringsgiveren har hjemsted, og at det dokumenteres, at forsikringsgiveren er solvent og kan opfylde sine forpligtelser til at dække søretlige krav.

Stk. 4. Sker der ændringer i forsikringen, der har betydning for certifikatets gyldighed, har rederen for skibet, straks efter at denne får kendskab til dette, pligt til at underrette Søfartsstyrelsen.

§ 6. Politi, toldmyndigheder eller havnemyndigheder, som under udøvelsen af deres embedsmandsvirksomhed konstaterer overtrædelse af denne bekendtgørelse, skal straks anmelde dette til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan ved skibets ankomst kontrollere, om det er forsynet med det krævede certifikat og kan, hvis der er tvivl om, hvorvidt et udenlandsk skibs forsikring er tilstrækkelig, rette henvendelse til flagstaten.

§ 7. Overtrædelse af § 3 og § 5 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2011.

Søfartsstyrelsen, den 16. december 2011

Birgit Sølling Olsen

/ Anne Skov Strüver

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/20/EF af 23. april 2009 om rederes forsikring mod søretlige krav, EU-Tidende 2009 nr. 131, side 128.