Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
32006L0123
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Uddannelse for personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, jf. § 3, stk. 1, nr. 1
Bilag 2 Uddannelse for personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, jf. § 3, stk. 1, nr. 2
Bilag 3 Efteruddannelse for personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, jf. § 4, stk. 1
Bilag 4 Kursus for personer, som beskæftiger sig med pasning af levende mink, jf. § 5, stk. 1
Bilag 5 Bevis for gennemførelse af uddannelse, efteruddannelse eller kursus
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om krav til uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme1)

I medfør af § 3 a, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 1544 af 21. december 2010, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for personer beskæftiget i minkfarme, som er omfattet af bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme, samt for visse undervisere.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for enhver statsborger i et EU-land, EØS-land eller land, som EU har indgået aftale med herom, og som ønsker at udøve virksomhed som ansvarlig for den daglige drift af en minkfarm, person beskæftiget med pasning af levende mink eller som underviser, jf. § 6, og som har opnået sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU-land end Danmark, i et EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med herom.

Uddannelse, kursus og efteruddannelse m.v.

§ 2. Ejeren af en minkfarm og de fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, skal sikre, at de personer, de har beskæftiget til at passe og håndtere levende mink, har de fornødne faglige færdigheder og kvalifikationer til at udføre arbejdet, herunder at de har gennemført uddannelse, kursus og efteruddannelse m.v., jf. §§ 3–5.

§ 3. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, skal have gennemført en uddannelse, der består af:

1) en teoretisk del, der skal omfatte de i bilag 1 beskrevne emner og have en varighed af mindst 32 timer, og

2) en praktisk del, der skal afvikles i en minkfarm med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, og som skal omfatte de i bilag 2 beskrevne emner og have en varighed af mindst 4 perioder af hver 37 timer.

Stk. 2. Uddannelsen skal senest være gennemført 1 år efter, at den pågældende har overtaget ansvaret for driften.

Stk. 3. Kravene i stk. 1 og 2 gælder dog ikke for:

1) personer som nævnt i § 6, stk. 1,

2) personer, der kan dokumentere, at de har gennemført en af Undervisningsministeriet godkendt erhvervsuddannelse som landbrugsassistent eller dyrepasserassistent eller disse uddannelsers efterfølgende trin eller en uddannelse der kan sidestilles hermed, eller

3) personer, der kan dokumentere, at de i en sammenhængende periode på 2 år umiddelbart forud for bekendtgørelsens ikrafttræden har haft det daglige ansvar for driften af en minkfarm, og har gennemført undervisning, jf. bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme.

§ 4. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, skal endvidere løbende gennemføre efteruddannelse, der skal omfatte de i bilag 3 beskrevne emner og have en varighed af mindst 8 timer.

Stk. 2. Efteruddannelsen skal første gang være gennemført senest 3 år efter, at den pågældende har afsluttet uddannelsen, jf. § 3, eller har gennemført undervisning, jf. bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning. Herefter skal efteruddannelsen gennemføres mindst hvert tredje år.

§ 5. Personer, som beskæftiger sig med pasning af levende mink, og som ikke har gennemført en uddannelse, jf. § 3, skal senest fire uger efter at ansættelsen er påbegyndt have gennemført et kursus af mindst 8 timers varighed, der omfatter de i bilag 4 beskrevne emner. Dog skal personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er beskæftiget med pasning af levende mink, og som ikke har gennemført en uddannelse, jf. § 3, senest den 1. januar 2013 have gennemført nævnte kursus.

Stk. 2. Kravene i stk. 1 gælder ikke for:

1) personer som nævnt i § 6, stk. 1,

2) personer, som kan dokumentere fuldtidsbeskæftigelse med pasning af levende mink i en periode på mindst 12 sammenhængende måneder inden for de seneste 5 år,

3) elever under landbrugsuddannelse eller dyrepasseruddannelse, eller

4) personer, der er i familie i lige linje med eller ægtefælle til ejeren af eller den driftsansvarlige for den minkfarm, som personen er beskæftiget i.

§ 6. Uddannelse, efteruddannelse eller kursus, jf. §§ 3-5, skal afholdes af en dyrlæge, eller anden person med relevant naturvidenskabelig kandidatuddannelse med indsigt i husdyrbrug, eller anden person, der er tilknyttet en landbrugsskole, en brancheforening eller lignende som underviser i husdyrbrug.

Stk. 2. Den praktiske del af uddannelsen, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, kan dog forestås af en person, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm med obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, og som har gennemført uddannelsen, jf. § 3.

Stk. 3. Den der forestår uddannelse, efteruddannelse eller kursus, jf. stk. 1 og 2, udsteder og underskriver det i bilag 5 optrykte bevis.

Stk. 4. Den der forestår uddannelse, efteruddannelse eller kursus, jf. stk. 1 og 2, opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 5 år efter uddannelse, efteruddannelse eller kursus er gennemført.

Stk. 5. Dokumentation for gennemførelse af uddannelse, efteruddannelse eller kursus, jf. §§ 3-5, skal på forlangende forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden.

§ 7. Undervisere, jf. § 6, skal oplyse tjenestemodtagere om

1) kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen,

2) de brancheorganisationer, som vedkommende er medlem af,

3) vedkommendes erhvervsmæssige titel og EU/EØS-landet, hvor tilladelsen til anvendelsen af titlen er givet, og

4) eventuelle erhvervsansvarsforsikringer, herunder kontaktoplysninger på forsikringsselskabet og oplysning om forsikringens geografiske dækning.

Stk. 2. Hvis tjenestemodtagen anmoder om det, skal underviseren oplyse om de regler, der gælder for udførelsen af erhvervet, og hvordan tjenestemodtageren får adgang til dem.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 8. Kravene i § 3, stk. 1 og 2, § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1 og 2, kan fraviges for personer, der er statsborgere i et EU-land, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med herom, og som ønsker at etablere sig i Danmark som henholdsvis ansvarlig for den daglige drift af en minkfarm, person beskæftiget med pasning af levende mink eller som underviser, jf. § 6, hvis de opfylder betingelserne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark.

Stk. 2. Personer, jf. stk. 1, som ønsker at etablere sig i Danmark som henholdsvis ansvarlig for den daglige drift af en minkfarm, person beskæftiget med pasning af levende mink eller som underviser, jf. § 6, skal ansøge Fødevarestyrelsen direkte eller via www.businessindenmark.dk om adgang til at udøve det pågældende erhverv. Ansøgningen skal vedlægges:

1) bevis for den pågældendes nationalitet og

2) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, der giver adgang til at udøve det pågældende erhverv i vedkommende persons hjemland, og eventuelt attestation for vedkommendes erhvervserfaring.

§ 9. Fødevarestyrelsen og de kompetente myndigheder i de øvrige lande, som nævnt i § 1, stk. 2, udveksler nødvendige oplysninger om disciplinære eller strafferetlige sanktioner eller om andre alvorlige, konkrete forhold, der vil kunne få følger for udøvelsen af en virksomhed i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 10. Personer, der er statsborgere i et EU-land, EØS-land eller i et land, som EU har indgået aftale med herom, og som ønsker at udøve erhvervet som henholdsvis ansvarlig for den daglige drift af en minkfarm, person beskæftiget med pasning af levende mink eller som underviser, jf. § 6,i Danmark midlertidigt og lejlighedsvist, skal inden erhvervsudøvelsen indgive skriftlig anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Anmeldelsen skal fornyes en gang om året, hvis personen ønsker at udøve det pågældende erhverv midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark i løbet af det kommende år.

Stk. 2. En anmeldelse, jf. stk.1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Anmelderens fulde navn.

2) Anmelderens bopælsadresse.

3) Anmelderens eventuelle adresse i Danmark.

Stk. 3. Den første anmeldelse skal tillige ledsages af:

1) dokumentation for anmelderens nationalitet,

2) attestation fra den kompetente myndighed i etableringslandet for, at anmelderen er lovligt etableret i etableringslandet for dér at udøve det pågældende erhverv, og at anmelderen ikke har fået permanent eller midlertidigt forbud mod at udøve det pågældende erhverv og

3) bevis for de erhvervsmæssige kvalifikationer.

§ 11. Fødevarestyrelsen kan af de kompetente myndigheder i de øvrige lande, som nævnt i § 1, stk. 2, for hver udøvelse af tjenesteydelser, jf. § 10, stk. 1, kræve de nødvendige oplysninger om, hvorvidt tjenesteyderen er lovligt etableret, om redelig adfærd og om tjenesteyderen har været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

Straf- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 12. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, § 3, stk. 1, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, 4 og 5, § 7, eller § 10, stk. 1.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Fødevarestyrelsen, den 20. december 2011

Per S. Henriksen

/ Heidi Tange


Bilag 1

Uddannelse for personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, jf. § 3, stk. 1, nr. 1

Teoretisk del

Udannelsen skal have en varighed af mindst 32 timer (ekskl. pauser)og som minimum indeholde følgende emner:

1) Love og regler (2 timer):

a) Gældende lovgivning: Gennemgang af den til enhver tid gældende lovgivning med særlig fokus på, hvilke regler der har betydning for minkens sundhed og velfærd, herunder tolkning og håndtering af tvivlsspørgsmål. Gennemgang af regler vedrørende optegnelser over lægemiddelanvendelse samt døde dyr. Gennemgang af regler om mærkning og registrering i CHR, krav for samhandel med levende mink, eksport og import samt transportregler i forbindelse hermed.

b) Opbygning af den offentlige kontrol: Gennemgang af opbygningen af den offentlige kontrol. Hvem gør hvad? Hvordan foregår den? Hvordan sanktioneres der? Hvad er en indskærpelse, et påbud og en politianmeldelse, og hvilke konsekvenser har disse for ejeren af og/eller den ansvarlige for minkfarmen.

c) Sundhedsrådgivning: Gennemgang af reglerne for sundhedsrådgivningsaftaler. Hvordan er de opbygget, hvad er formålet, og hvordan får man størst udbytte af dem? Hvilke regler for medicinering gælder under sundhedsrådgivningsaftaler?

2) Minken som produktionsdyr (2 timer):

a) Minkens biologi: Minken set i forhold til de øvrige produktionsdyr, dens oprindelse, domesticering og produktionens udvikling.

b) Minkens årlige produktionscyklus: Gennemgang af minkens årlige produktionscyklus, herunder dagslængde og lysets betydning for minkens årlige produktionscyklus og dennes betydning for pasning og produktionens udvikling.

3) Adfærdsbiologi (3 timer):

a) Minkens adfærd: Hvad laver minken i løbet af et døgn? Hvad bruger den mest tid på, og hvad er vigtigt? Hvordan måler man, om noget er vigtigt for minken?

b) Normal og unormal adfærd, herunder stereotypier: Hvad er normal og unormal adfærd hos mink? Er normal adfærd altid godt, og er unormal adfærd altid dårligt? Hvad kan minkene lære, og hvad er arveligt?

c) Temperament: Hvad er minkens temperament? Hvordan måles temperament med en pinde-test, og hvordan kan testen bruges i avlsarbejdet? Hvilke andre muligheder er der?

4) Dyrevelfærd (5 timer):

a) Hvad er dyrevelfærd? Gennemgang af forskellige definitioner og begreber vedrørende dyrevelfærd. Hvordan er minkens muligheder for at have en god velfærd? Hvordan vurderes minkens velfærd? Hvilke tiltag kan avleren iværksætte?

b) De vigtigste forhold for minkens velfærd – hvad kan avleren gøre? Hvordan er minkens velfærd i den danske minkproduktion, og hvad er årsagerne til god og dårlig velfærd?

5) Sundhed (5 timer):

a) Smitsomme sygdomme og produktionsbetingede sygdomme: Gennemgang af symptomer, forebyggelse og behandling af de vigtigste, smitsomme sygdomme. Regler for anmeldelsespligtige sygdomme hos mink. Gennemgang af symptomer, forebyggelse og behandling af de hyppigst forekommende sygdomme hos mink.

b) Behandling og kriterier for medicinsk behandling af mink: Hvornår er der grundlag for at behandle alle dyr i minkfarmen set i forhold til behandling af det enkelte dyr? Samspil mellem medicinsk behandling efter dyrlægens anvisninger og generelle ændringer i fodring og pasning.

c) Kriterier for flytning, behandling eller aflivning af mink med skader eller sygdom: Hvad er passende behandling af syge og tilskadekomne dyr, herunder opfølgning efter iværksættelse af behandling? Hvornår bør dyrlæge tilkaldes og hvornår er aflivning nødvendig? Hvad er ”normal” dødelighed og sygelighed i løbet af produktionsåret, og hvor meget må den variere, inden dyrlægen skal tilkaldes?

6) Smittebeskyttelse og vaccination (1 time):

a) Effektive strategier for at undgå sygdom: Hvad er vaccination, og hvilke sygdomme kan forebygges? Hvornår og hvordan vaccineres mest effektivt? Hvad afgør, om der bør vaccineres eller ej?

b) Smittebeskyttelse herunder forebyggende biosikkerhedsforanstaltninger: Hvordan holdes sygdomme ude af farmen. Gennemgang af forebyggende foranstaltninger, herunder hygiejne, støvleskift, tøjskift, håndvask og desinfektion af tøj/støvler m.m.

7) Fodring og pasning (3 timer):

a) Effektive strategier for god produktion uden sygdom: Gennemgang af fordringsstrategier for mink i forhold til lovgivning, produktion og minkens sundhed og velfærd. Hvordan får man de forskellige hensyn til at gå op i en højere enhed, og hvor ligger udfordringerne? Hvordan styres fodringen i det daglige, og hvordan måles succesen?

8) Aflivning (3 timer):

a) Regler for aflivning af mink: Gennemgang af love og regler for aflivning af husdyr i almindelighed og mink i særdeleshed. Krav til udformning og anvendelse af aflivningskasser. Indkøb og opbevaring af CO² og CO.

b) Aflivning af syge og skadede dyr: Gennemgang af effektive og praktisk anvendelige metoder til aflivning af syge eller skadede mink uden for pelsningssæsonen.

c) Aflivning ved pelsning: Sikker anvendelse af CO2 fra flaske eller CO fra udstødning herunder brug af filter og afkøling af udstødningsgassen, jf. bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

9) Medicinhåndteringskursus (8 timer): Jf. bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer.


Bilag 2

Uddannelse for personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, jf. § 3, stk. 1, nr. 2

Praktisk del

Udannelsen skal have en varighed af mindst 4 uger af 37 timer (ekskl. pauser), og som minimum indeholde følgende emner:

1) Perioden op til flushing (min. 37 timer)

2) Fravænning og diegivning (min. 37 timer)

3) Vækstperioden (min. 37 timer)

4) Kursus i aflivning (min. 37 timer) om følgende emner (jf. bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr):

a) Praktiske aspekter i forbindelse med håndtering og fastholdelse af dyr.

b) Praktiske aspekter i forbindelse med bedøvelsesteknikker og kendskab til producentens anvisninger med hensyn til bedøvelsesudstyr.

c) Reservemetoder til bedøvelse og/eller aflivning.

d) Overvågning af bedøvelsens virkning og bekræftelse af, at døden er indtrådt.

e) Grundlæggende vedligeholdelse og rengøring af udstyr til totalbedøvelse og/eller aflivning.


Bilag 3

Efteruddannelse for personer, der har det daglige ansvar for driften af en minkfarm, jf. § 4, stk. 1

Kurset skal have en varighed af mindst 8 timer (ekskl. pauser) og omfatte:

1) Seneste viden om dyrevelfærd, lægemiddelanvendelse og dyresundhed, herunder ny lovgivning.

2) Management.

3) Indhusningssystemer.

4) Smittebeskyttelse.


Bilag 4

Kursus for personer, som beskæftiger sig med pasning af levende mink, jf. § 5, stk. 1

Kurset skal have en varighed af mindst 8 timer (ekskl. pauser) og som minimum omfatte nedenstående emner, idet de dyrevelfærdsmæssige aspekter inddrages i alle relevante sammenhænge under de 4 punkter:

1) Lovgivning, herunder optegnelser over døde mink og medicinanvendelse.

2) Indhusningssystemer, herunder burstørrelser i forhold til antal mink, redekasser og adgang til halm og rør/hylde m.m. (beskæftigelse og berigelse af burmiljøet).

3) Pasning og håndtering af levende mink, herunder fodring, korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink samt aflivning. Hvad er passende behandling af syge og tilskadekomne dyr, herunder opfølgning efter iværksættelse af behandling? Hvornår bør dyrlæge tilkaldes og hvornår er aflivning nødvendig?

4) Smittebeskyttelse, herunder forebyggende biosikkerhedsforanstaltninger, smitsomme sygdomme og vaccination.


Bilag 5

Bevis for gennemførelse af uddannelse, efteruddannelse eller kursus

Undertegnede attesterer herved, at:
 
Navn:
CPR-nummer:
Adresse:
Postnummer og by:
 
tilfredsstillende har gennemført:
 
 Teoretisk del af uddannelse, jf. bilag 1, den: _______
 Praktisk del af uddannelse, jf. bilag 2, den: ________
 Efteruddannelse, jf. bilag 3, den: ________
 Kursus, jf. bilag 4, den: ________
 
 
 
_____________________________________________
(Undervisningsansvarliges underskrift)
Navn:
Adresse:
(Blokbogstaver eller stempel)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005 nr. L225/22, senest ændret ved kommissionens forordning (EF) nr. 279/2009 L. 93, s. 11, af 7. april 2009, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-tidende 2006 nr. L 376/36.