Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte

Resumé

FødevareErhverv traf afgørelse om, at landbrugsstøtten skulle nedsættes med 3 procent for 2008 efter reglerne om krydsoverensstemmelse. Nedsættelsen var begrundet med, at koncentrationen af ammoniakdampe i hønsehusene på en bedrift var for høje. Derfor var krydsoverensstemmelseskrav 3.5 »Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr«, delkrav 3, overtrådt.

Fødevareministeriets Klagecenter ophævede afgørelsen, da den alene byggede på den tilsynsførendes sanselige, og derfor upræcise, vurdering under kontrollen. Det kunne derfor ikke med den fornødne sikkerhed fastslås, at der havde fundet en overtrædelse sted.

Dansk Landbrugsrådgivning
Att.: Niels Provtsgård
Udkærsvej 15
8200 Århus N
Den 12. august 2011
Sagsnr.: 685
Ref.: NBAL
Tlf.: 22 50 18 41

Vedrørende din klage over afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2008

I har i brev af 23. juni 2009 klaget på vegne af NN over FødevareErhvervs afgørelse af 11. juni 2009.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og ophæver FødevareErhvervs afgørelse, således at der ikke foretages nedsættelse af støtten i ansøgningsåret 2008 på baggrund af overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 3.5.

Sammendrag

Fødevareministeriets Klagecenter ophæver FødevareErhvervs afgørelse af 11. juni 2009 om krydsoverensstemmelse for 2008, da det ikke med den fornødne sikkerhed kan fastslås, at der har fundet en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 3.5 sted. Det betyder, at det beløb, som NNs støtte i 2008 blev nedsat med, vil blive tilbagebetalt af FødevareErhverv.

I kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for FødevareErhvervs afgørelse af 11. juni 2009 om krydsoverensstemmelse for 2008.

FødevareErhvervs afgørelse.

Jeres klage af 23. juni 2009.

FødevareErhvervs bemærkninger til sagen af 7. september 2009.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Fødevareministeriets Klagecenter skal indledningsvis bemærke, at det er en betingelse for udbetaling af den fulde støtte, at alle krydsoverensstemmelseskrav er overholdt på hele bedriften1). Fastsættelsen af den procentvise nedsættelse eller udelukkelsen af støtten i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene har fundet sted, beregnes ud fra sagens omstændigheder på kontroltidspunktet.

Ved kontrol den 25. marts 2008 på NNs bedrift konstaterede Fødevarestyrelsen, at der forelå en manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskrav 3.5 Alle landbrugsdyr, rum og bygninger til husning af dyr, delkrav 32), idet koncentrationen af ammoniakdampe i hønsehusene – og især i hus 2 – blev vurderet til at være så høj, at det kunne påføre dyrene skade.

Den manglende overholdelse medførte en procentvis nedsættelse af støtten på 3 % for ansøgningsåret 2008, hvor kontrollen blev foretaget, og den manglende overholdelse blev konstateret3). Den procentvise nedsættelse på 3 % blev beregnet på baggrund af kontrolmyndighedens samlede karakter for kriterierne alvor, omfang, varighed og hyppighed for den konstaterede manglende overholdelse4). Forholdet blev vurderet til at være en væsentlig ulempe, og at den dårlige luft omfattede alle dyrene. Som følge af den klimamæssige indflydelse blev forholdet vurderet til at være af meget kort varighed. Der blev derfor givet karaktererne 2 for alvor, 4 for omfang og 2 for varighed.

Krydsoverensstemmelseskrav 3.5, delkrav 3, har sit retlige ophæng i Rådets direktiv om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål5). Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentrationen af gasarter i rum og bygninger til husning af dyr skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene6).

Direktivkravet er direkte implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr7).

NN oplyser i sin indsigelse af 27. januar 2009, at temperaturen inden og op til kontroldatoen var helt ekstremt lav. Med nævnte vejrforhold var det vanskeligt at få hele staldrummet ordentligt ventileret, idet der skulle tages hensyn til temperaturen indendørs. Kontrollanten havde aflagt kontrolbesøg på ejendommen adskillige gange uden at bemærke for høj koncentration af gasarter. Til dette har Fødevarestyrelsen oplyst, at der til stadighed skal være en tilstrækkelig god luftkvalitet, så dyrene ikke skades. I perioder med ekstreme temperaturer, både lave og høje må der evt. tages særlige forholdsregler for at sikre dyrenes velfærd mht. luftkvalitet. Fødevarestyrelsen er den sagkyndige myndighed på området, og Fødevareministeriets Klagecenter har ikke grundlag for at betvivle denne vurdering. Landbrugere, der ansøger om støtte, skal overholde krydsoverensstemmelseskravene på bedriften i hele kalenderåret.

I klage og høringssvar anmoder I om dokumentation for kontrolmyndighedens målinger af forholdene i stalden og bemærker, at der ikke er indsamlet data fra produktionen fx i form af ægproduktion eller dødelighed, som på nogen måde underbygger forholdet. Hertil har Fødevarestyrelsen oplyst, at vurderingen af luftkvaliteten alene beror på den enkelte kontrollants vurdering under kontrollen. Det faktum, at ammoniakdampene var af sådan en koncentration, at kontrollanten i 165 cm højde fra gulvet fik tårer i øjnene, dannede baggrund for indskærpelsen. NNs indsigelse bekræftede da også, at det ikke var muligt at få hele staldrummet ordentlig ventileret. Med hensyn til grænseværdier er der ikke i besætninger med æglæggende høner nogen grænseværdier for skadelige gasarter. Der er heller ikke nationalt stillet krav om specifikke grænseværdier. Derfor er der heller ikke krav om måling af indholdet af skadelige gasarter. FødevareErhverv har ligeledes redegjort for, hvorfor der ikke behøver at foreligge dokumentation for, at krav 3.5 er overtrådt. Der stilles samme krav til dokumentation af overtrædelser af krydsoverensstemmelseskrav, som der stilles til overtrædelse af de underliggende nationale regler. Der kunne foretages målinger af gasniveauer i staldene, men da der ikke var fastsat nogle grænseværdier i lovgivningen, som resultaterne kunne holdes op imod, gav det ikke mening at udføre disse målinger. Billeddokumentation ville ikke kunne have en afgørende betydning i dette tilfælde, da billederne ikke ville kunne dokumentere stærk lugt forårsaget af ammoniak. Kilden til det forhøjede ammoniakniveau kunne skyldes mangelfuld udluftning, som ikke kunne dokumenteres via billeder, og ikke kun dårlig hygiejne i stalden, overbelægning mv.

Fødevareministeriets Klagecenter finder, at det ud fra de foreliggende oplysninger ikke er tilstrækkelig dokumenteret, at krydsoverensstemmelseskrav 3.5 er overtrådt. Det er i den forbindelse lagt til grund, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation til støtte for kontrolmyndighedens konklusion. Klagecentret lægger i den forbindelse vægt på, at baggrunden for indberetningen til FødevareErhverv alene bygger på kontrollantens sanselige, og derfor upræcise, vurdering under kontrollen.

På ovenstående baggrund ophæver Fødevareministeriets Klagecenter FødevareErhvervs afgørelse af 11. juni 2009, således at NNs støtte i 2008 ikke bliver nedsat. Det betyder, at det beløb som støtten blev nedsat med i 2008, som følge af FødevareErhvervs afgørelse af 11. juni 2009, vil blive tilbagebetalt til NN af FødevareErhverv.

Med hensyn til jeres anmodning om tilbagebetaling af det allerede indbetalte støttebeløb med renter, skal Fødevareministeriets Klagecenter bemærke, at Fødevareministeriet ikke har – hverken efter de generelle regler, EU-retsgrundlaget, eller efter de specifikke regler, landbrugsstøtteloven – lovhjemmel til at forrente støttebeløb, der efterbetales til landbrugeren.

***

Venlig hilsen

Neriman Balikci

Fuldmægtig

FødevareErhverv modtager kopi af denne afgørelse.

Officielle noter

1) Artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003.

2) Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 21 af 21. januar om krydsoverensstemmelse.

3) § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 21 af 21. januar 2008 om krydsoverensstemmelse.

4) Artikel 7i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003.

5) Rådets direktiv (EF) nr. 98/58 af 20. juli 1998.

6) Bilagets pkt. 10, jf. artikel 4 i Rådets direktiv (EF) nr. 98/58 af 20. juli 1998.

7) § 9 i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr.