Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om isafgift af skibe

I medfør af § 5, stk. 3, i lov om Statens Istjeneste, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995, fastsættes:

§ 1. Skibe med en bruttotonnage på over 150, der i tidsrummet 15. december - 31. marts anløber en dansk havn inden for Skagen, jf. dog § 2, betaler en isafgift på 0,00 kr. pr. nettoton.

Stk. 2. For skibe med en længde under 24 meter, som er målt til en bruttoregistertonnage på over 150, beregnes afgiften af skibets nettoregistertonnage.

Stk. 3. Skibet hæfter for afgiften.

§ 2. Uanset bestemmelserne i § 1 skal isafgift dog ikke betales af:

1) Fiskeskibe.

2) Skibe, der tilhører staten.

3) Skibe, der tilhører fremmede statsmyndigheder, når de ikke medfører gods eller passagerer.

4) Hospitalsskibe, skoleskibe og internationale havundersøgelsesskibe.

5) Skibe, der udelukkende anløber en havn for at undergå nødvendige reparationer, at bunkre, indtage proviant eller skibsfornødenheder, søge lægehjælp, skifte mandskab, ilandsætte syge, skibbrudne eller afdøde. Endvidere skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, forudsat at opholdet i havnen ikke overstiger 24 timer.

6) Skibe, der anløber en havn for at benytte bedding eller for ved derværende skibs- eller bådeværft at underkastes reparation eller dokning.

7) Nybygninger fra de ved en havn værende skibs- og bådeværfter, der alene anløber havnen i forbindelse med prøveture.

8) Isbrydere, når de anvendes efter deres bestemmelse.

9) Skibe, som inden for afgiftsperioden allerede har betalt isafgift to gange, når der herfor forelægges fornøden dokumentation.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1379 af 9. december 2010 om isafgift af skibe ophæves.

Forsvarsministeriet, den 20. december 2011

Nick Hækkerup

/ Jacob Christian Alexa