Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage – Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte

Resumé

FødevareErhverv traf afgørelse om, at landbrugsstøtten skulle nedsættes med 3 procent for 2008 efter reglerne om krydsoverensstemmelse. Nedsættelsen var begrundet med, at spildevand fra ejendommens plansiloer blev ledt over kanten og via dræn til vandløb. Derfor var krydsoverensstemmelseskrav 1.1 »Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund«, overtrådt.

Fødevareministeriets Klagecenter ophævede FødevareErhvervs afgørelse, da det ikke med den fornødne sikkerhed kunne fastslås, at der havde fundet en udledning sted. Det kunne derfor heller ikke med den fornødne sikkerhed fastslås, at krydsoverensstemmelseskravet var overtrådt.

NN
Den 20. juni 2011
Sagsnr.: 1451
Ref.: KFJA
Tlf.: 33922098

Afgørelse om krydsoverensstemmelse for 2008 ophæves

Du har i udateret brev modtaget i FødevareErhverv den 2. marts 2009 klaget over FødevareErhvervs afgørelse af 30. januar 2009.

Fødevareministeriets Klagecenter har behandlet klagen og ophæver FødevareErhvervs afgørelse, således at din støtte i 2008 ikke bliver nedsat med 3 pct.

Sammendrag

Fødevareministeriets Klagecenter ophæver FødevareErhvervs afgørelse af 30. januar 2009, da det ikke med den fornødne sikkerhed kan fastslås, at der har fundet en udledning og dermed en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 1.1 sted. Det betyder, at det beløb, som din støtte i 2008 er blevet nedsat med, vil blive tilbagebetalt til dig af FødevareErhverv.

Du kan læse mere om afgørelsen nedenfor.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for FødevareErhvervs afgørelse af 30. januar 2009 om krydsoverensstemmelse for 2008.

FødevareErhvervs afgørelse.

Din klage modtaget i FødevareErhverv den 2. marts 2009.

FødevareErhvervs bemærkninger til sagen af 8. september 2009.

Fødevareministeriets Klagecenters begrundelse for afgørelsen

Landbrugere, der ansøger om støtte, skal overholde krydsoverensstemmelseskravene på bedriften i hele kalenderåret. Det er en betingelse for udbetaling af støtte, at alle krydsoverensstemmelseskrav er overholdt på hele bedriften1).

Det er støttemodtagerens ansvar at gøre sig bekendt med og til enhver tid opfylde gældende regler på området.

Manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene kan føre til en procentvis nedsættelse af støtten i det kalenderår, hvor støtteansøgningen eller betalingsanmodningen modtages og i hvilket, den manglende overholdelse konstateres. FødevareErhverv træffer i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom afgørelse om størrelsen af nedsættelsen2).

Fastsættelsen af den procentvise nedsættelse eller udelukkelsen af støtten i det kalenderår, hvor den manglende overholdelse af krydsoverensstemmelseskravene har fundet sted, beregnes ud fra sagens omstændigheder på kontroltidspunktet.

Det er oplyst, at Rebild Kommune ved tilsynsbesøg den 13. oktober 2008 konstaterede en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 1.1. Ifølge krydsoverensstemmelseskrav 1.1 må stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrund3).

Af Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, september 2008, fremgår:

» Bedømmelse

Krav 1.1 relaterer sig direkte til miljøbeskyttelseslovens § 19 stk. 1 og 2, mens kravene 1.2 -1.15 relaterer sig til bekendtgørelser udstedt med hjemmel i § 19 stk. 5 (slambekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen). Krav 1.2 - 1.15 anvendes forud for krav 1.1.

…….

Hvis en handling eller en undladelse har medført fare for forurening af grundvand, jord eller undergrund eller der er sket en forurening, skal dette indberettes under krav 1.1.

For at indberette en manglende overholdelse under krav 1.1 skal der som udgangspunkt være konstateret en konkret forurening med stoffer, produkter og materialer, som er i fysisk kontakt med jorden eller opbevares uforsvarligt i beholder på eller i jorden, hvor der er en vis risiko for, at beholderen kan vælte eller lække og føre til forurening. Det er således ikke i relation til krydsoverensstemmelse tilstrækkeligt, at stoffer, produkter og materialer i sig selv udgør en risiko for forurening.

Hvis der ikke foreligger en konkret forurening, skal risikoen for forurening være reel, f. eks. ved en konstateret lemfældig omgang med stoffer, produkter og materialer, som vurderes ved et uheld at kunne komme i fysisk kontakt med jorden og derved lede til konkret forurening af jord, grundvand eller undergrund.«

Rebild Kommune skriver i sit brev af 24. september 2008 til dig følgende vedrørende tilsyn gennemført på din bedrift den 4. august 2008:

»…….

Plansiloer:

Spildevand fra ejendommens plansiloer ledes over kanten og via dræn til vandløb. Der er dog mulighed for at lede vandet via brønd til gylletank. Ifølge ejer har kommunen godkendt indretningen. Selve indretningen af plansiloen er god nok, men ikke anvendelsen. Ensilagesaft og overfladevand fra plansiloer skal ledes via afløb til godkendt beholder.

…….«

Af Rebild Kommunes høringsbrev af 14. oktober 2008 til dig vedrørende overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav 1.1. konstateret ved kommunens tilsynsbesøg 13. oktober 2008 fremgår:

»Det kunne under besigtigelsen konstateres, at alle stakke indeholdt ikke saftgivende ensilage, var korrekt neddækkede og at kørepladsen blev renholdt ved fejning efter kørsel. Desuden blev spildevandet ikke, som kommunen havde forstået, ledt ud over kanten og direkte til Simested Å via et dræn. Pladsen var korrekt udført med fald og afløb, men spildevandet blev ledt væk via et rør i samlebrønden. Du var ikke helt sikker på hvor det blev ledt hen, men mente at røret førte til grøft, hvori det blev blandet med spildevandet fra et nærliggende rensningsanlæg. Grøften gik ud i en sø/sump, hvorfra der var afløb til Simested Å. Røret lå der ved køb af ejendommen og det var beregnet til at bortlede overfladevand fra bygninger. Udløbet kunne ikke lokaliseres i grøften, men det virker sandsynligt, at det ledes den vej, både med hensyn til rørets retning og landskabet.

…….

Pladserne er bygget efter 1. august 2002. Forholdet vedr. afledningen er ikke lovligt, men kommunen vurderer, at pladserne derudover har været benyttet forsvarligt og at der ikke er sket skade.«

Forholdet blev af Rebild Kommune indberettet med karakter 4 i alvor, 3 i omfang og 3 i varighed, dvs. en samlet karakter på 10, som medførte en nedsættelse af landbrugsstøtten på 3 %.

I Rebild Kommunes brev af 16. juli 2009 til FødevareErhverv fastholder kommunen sin indberetning under henvisning til, at der i flere år har været en ulovlig udledning af ensilagesaft fra ejendommen, og at lovgivningen ikke åbner mulighed for at give tilladelse til den omtalte udledning. Der ses dog ikke i akterne i klagesagen at foreligge dokumentation for en sådan årelang ulovlig udledning.

Klagecentret finder, at det ud fra de foreliggende oplysninger ikke med den fornødne sikkerhed kan fastslås, at der i det konkrete tilfælde har fundet en udledning sted. Klagecentret lægger i den forbindelse vægt på, at Rebild Kommune ved besigtigelsen 13. oktober 2008, dvs. det tilsyn, der danner grundlag for indberetningen, alene fandt tør ensilage i siloen, og at der, uanset at indretningen af plansiloanlægget ikke er i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, ikke kunne påvises nogen udledning. Kommunen havde endvidere ikke bemærkninger til din oplysning om, at der ved opbevaring af saftgivende ensilage blev lukket af til røret i samlebrønden og spildevandet blev pumpet over i gyllebeholderen.

På ovenstående baggrund ophæver Fødevareministeriets Klagecenter FødevareErhvervs afgørelse af 30. januar 2009, således at din støtte i 2008 ikke bliver nedsat. Det betyder, at det beløb, som din støtte i 2008 som følge af FødevareErhvervs afgørelse af 30. januar 2009 er blevet nedsat med, vil blive tilbagebetalt til dig af FødevareErhverv.

***

Venlig hilsen

Kirsten F. Jacobsen

Fuldmægtig, cand. jur.

FødevareErhverv modtager kopi af denne afgørelse. FødevareErhverv kontakter dig snarest.

Officielle noter

1) Artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 1782/2003 og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 935 af 22. september 2008

2) Bekendtgørelse nr. 935 af 22. september 2008 om krydsoverensstemmelse, § 3, stk. 2.

3) Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, § 19, stk. 1 og 2., bekendtgørelse nr. 935 af 22. september 2008 om krydsoverensstemmelse, bilag 1, nr. 1.1., jf. § 2, stk. 1.