Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og universitetsloven

(Hjemmel til udbud af ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet og sammenlægningen af Aarhus Universitet med Ingeniørhøjskolen i Århus)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1 og 2«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 13 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at Aarhus Universitet efter sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus kan udbyde professionsbacheloruddannelser inden for ingeniørområdet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 13, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

§ 2

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 15 e, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1 og 2«: », jf. dog stk. 4«.

2. I § 15 e indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at Aarhus Universitet efter sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus kan udbyde diplomuddannelser inden for ingeniørområdet.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

3. I § 15 e, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-4«.

§ 3

I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 40 a indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Ved sammenlægning efter stk. 1 opløses Ingeniørhøjskolen i Århus uden likvidation ved overdragelse af institutionens aktiver og passiver til Aarhus Universitet som den fortsættende institution.

Stk. 3. Det er en betingelse for godkendelsen efter stk. 1, at der ved sammenlægningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder.

Stk. 4. Sammenlægningen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Aarhus Universitet kan efter sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus udbyde professionsbacheloruddannelser inden for ingeniørområdet og diplomuddannelser inden for ingeniørområdet inden for rammerne af de udbudsgodkendelser, der er meddelt Ingeniørhøjskolen i Århus efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard