Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0064
 
32009L0110
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge1)

(Fastsættelse af gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 24 ændres »§ 90, stk. 1, nr. 1« til: »§ 88, stk. 1, nr. 1«.

2. I § 78, stk. 2, udgår », jf. dog § 80, stk. 6«.

3. I § 78 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om forbud mod eller begrænsning af retten til at opkræve gebyr.«

4. I § 80, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 4«.

5. § 80, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og 5.

6. § 80, stk. 6, der bliver stk. 5, ophæves.

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 5-8.

7. I § 80, stk. 7, der bliver stk. 5, udgår »i den ikkefysiske handel«.

8. I § 80, stk. 9, der bliver stk. 7, ændres »stk. 8« til: »stk. 6«.

9. I § 80, stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »internationale« til: »visse typer af«.

10. I § 83, stk. 1, ændres », før betalingstransaktionen iværksættes« til: »forud for en aftales indgåelse«.

11. I § 83, stk. 2, ændres », inden betalingstransaktionen iværksættes« til: »forud for en aftales indgåelse«.

12. I § 92 ændres »kapitel 2 og 3« til: »kapitel 2, 3 og 3 a«.

13. I § 106, stk. 2, ændres »§ 80, stk. 2-4« til: »§ 80, stk. 2 og 3«.

14. I § 107, stk. 2, ændres »§ 80, stk. 2 og 4-7« til: »§ 80, stk. 2, 4 og 5«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ole Sohn

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF (betalingstjenestedirektivet), EU-Tidende 2007, nr. L 319, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 267, side 7.