Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 17. december 1991, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud meddelt før lovens ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Gjerskov