Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af sundhedsloven

(Driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret bl.a. ved lov nr. 327 af 18. april 2011 og senest ved lov nr. 607 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 75, stk. 3, ændres »stk. 2,« til: »stk. 2 og 3,«.

2. I § 235, stk. 4, ændres »stk. 2,« til: »stk. 2 og 3,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag