Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

(Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »han efter sit fyldte 25. år« til: »den pågældende«.

2. I § 4, stk. 2, § 4 a, stk. 1, og § 4 b, stk. 1, udgår »efter sit fyldte 25. år«.

3. I § 6, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »afskediget«: », jf. dog stk. 7 og 8«.

4. I § 6, stk. 7, udgår »dog«.

5. I § 6 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Pensionen nedsættes ikke efter stk. 6, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

6. I § 17, stk. 1, udgår », men inden sit fyldte 70. år,«.

7. I § 17 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Finansministeren kan bestemme, at pensionen til en militær tjenestemand, der afskediges som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang, fastsættes på grundlag af en pensionsalder, der er forhøjet med indtil 10 år.

Stk. 4. Finansministeren kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang for den pågældende.«

8. I § 24, stk. 1, udgår »der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og«.

9. I § 24, stk. 5, 2. pkt., ændres »§ 6, stk. 6 og 8« til: »§ 6, stk. 6 og 9«.

§ 2

I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. august 1993, som ændret ved § 6 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, § 2 i lov nr. 1426 af 22. december 2004, § 5 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og § 2 i lov nr. 249 af 31. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, og § 3 a, stk. 1, udgår »efter sit fyldte 23. år«.

2. I § 3, stk. 2 og 3, § 3 a, stk. 1, og § 3 b, stk. 1, udgår »efter sit fyldte 25. år«.

3. I § 20, stk. 1, udgår »der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 2 og 8, og § 2 har virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjarne Corydon