Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven

(Beskatning af en standardiseret sats for formueforvaltningsomkostninger udmøntet ved en forhøjelse af skattesatsen for pensionsafkast, nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 3 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 2 ændres »15 pct.« til: »15,3 pct.«

§ 2

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret ved § 6 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 2 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 13 i lov nr. 221 af 21. marts 2011 og § 4 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, ændres »100.000 kr.« til: »50.000 kr.«

§ 3

I lov nr. 412 af 29. maj 2009 om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Loft for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter, ophævelse af aldersgrænsen for oprettelse af rate- og kapitalpensionsordninger samt forhøjelse af aldersgrænsen for udbetaling af kapitalpensionsordninger m.v.), som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 12, 2. pkt., affattes således:

»1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2012, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2012 har § 2 virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 4. Indbetalinger til rateopsparing i pensionsøjemed, rateforsikring i pensionsøjemed og ophørende alderspension, som en arbejdsgiver foretager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, medregnes uanset beløbsgrænsen i lovens § 2, nr. 1, ikke ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst, i det omfang der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået i perioden 22. april 2009 - 31. december 2011. 1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2015.

Stk. 5. Ved anvendelsen af § 3, stk. 9 og 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009 finder beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2, som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, anvendelse i stedet for beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2, som affattet ved § 1, nr. 36, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009.

Stk. 6. Indbetalinger på pensionsordninger som nævnt i § 3, stk. 9, 1. pkt., i lov nr. 412 af 29. maj 2009 om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, der er oprettet den 22. april 2009 eller senere, og indbetalinger på ordninger som nævnt i § 3, stk. 11, 3. pkt., i lov nr. 412 af 29. maj 2009 som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009 kan uanset henholdsvis § 3, stk. 9, 3. pkt., og § 3, stk. 11, 4. pkt., i den nævnte lov uden skattemæssige konsekvenser nedsættes med forskellen mellem beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2, som affattet ved § 1, nr. 36, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009 og beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2, som affattet ved § 2, nr. 1, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 som ændret ved § 12 i lov nr. 1278 af 16. december 2009, dog ikke til lavere end sidstnævnte beløbsgrænse. Alternativt kan det nævnte beløb overføres til en anden pensionsordning eller udbetales efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 2.

Stk. 7. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2012 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2012, der følger af ændringen i pensionsbeskatningslovens § 16 i lovens § 2, nr. 1.

Stk. 8. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 7 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2014.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen